Prečo ÁNO zdravotníckemu asistentovi a NIE praktickej sestre

Pridané dňa: 12.01.2021

Podobne ako medicína, aj ošetrovanie pacientov má svoj historický vývoj , ktorý zároveň veľmi rýchlo napreduje a mení sa. Prax sestier, teda činnosti, ktoré sestry realizujú sa zmenili v kontexte zmien v zdravotníctve a my sme sa im museli prispôsobiť. Sestry realizujú čoraz náročnejšie činnosti, za ktoré nesú aj zodpovednosť, posudzujú, rozhodujú, riadia, hodnotia, spolupracujú v tíme, ale aj samostatne poskytujú starostlivosť ako licencované sestry a pôrodné asistentky, prevádzkujú domy ošetrovateľskej starostlivosti, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kde na seba preberajú veľa úloh, ktoré dovtedy nerealizovali. Na sestry je kladených čoraz viac úloh a zodpovednosti, preto sa aj ich vzdelávanie muselo zmeniť a prispôsobiť potrebám ošetrovateľstva. Európske spoločenstvo prijalo smernice, ktoré sú pre jednotlivé krajiny záväzné a ktoré stanovujú podmienky štúdia v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii pre zabezpečenie určitej kvality, rozsahu a obsahu vzdelávania sestier.

Prirodzene so zmenami v činnostiach nastala potreba rozšíriť ošetrovateľské tímy o ďalšiu kategóriu pracovníkov, ktorí by preberali najjednoduchšie činnosti sestier. Okrem sanitárov, ktorých sme dovtedy niekde aj mali k dispozícii, sa začali na trhu etablovať zdravotnícki asistenti, ktorí by mali mať na starosti základné ošetrovateľské činnosti- kúpanie, kŕmenie, prebaľovanie, polohovanie pacientov, preväzy, sprievod pacientov na vyšetrenie, archiváciu dokumentov a pod. Na tento druh práce ich potrebujeme a na tento druh práce mali byť aj vzdelávaní.

Pre nás úplne nepochopiteľný a zbytočný návrh z dielne bývalého predsedu zdravotníckeho výboru NR SR Zelníka, premenovať zdravotníckych asistentov na praktické sestry napriek našim upozorneniam, že tým porušíme Európske dohovory uzrel svetlo sveta v roku 2018. Európska komisia už v januári 2019 vyzvala Slovenskú republiku, aby vysvetlila prečo porušuje Smernicu 2005/36/ES a Smernicu 55/2013/EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií, nakoľko legislatíva prijatá v roku 2018 ktorá sa týka aj praktických sestier je v rozpore s vyššie spomenutou európskou direktívou. Súčasné vedenie ministerstva zdravotníctva si uvedomuje neadekvátny zásah do pomenovania povolania a jeho kompetencií a zjednala nápravu. Veríme, že odstránenie tohto rozporu napomôže ďalšiemu rozvoju ošetrovateľstva.

Premenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru vnieslo do praxe iba chaos a konflikty. Zdravotnícky asistent je primárne povolanie, ktoré zabezpečuje základnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom na základe pokynov sestry, pre odbúranie záťaže sestier. Vzdelávanie, ako aj výkon praxe zdravotníckych asistentov, ich postavenie v ošetrovateľskom tíme je predmetom dohody Európskej federácie sesterských asociácií na základe dobrej praxe a má presne definované vzdelávanie aj kompetencie.

Nepochopenie, resp. odmietanie zdravotníckych asistentov, ktoré sme v začiatkoch zmien a budovania ošetrovateľských tímov zaznamenali, malo za následok frustráciu samotných asistentov. Určitý podiel viny na tom majú aj manažéri nemocníc a zdravotníckych zariadení, pretože nedokázali včas a efektívne zmeniť nastavenie zdravotníckych- teda ošetrovateľských tímov. Došlo k situácii, že síce asistenti zo škôl vychádzali, ale v praxi im nevedeli nájsť v tíme miesto. Niekde ich zaradili ako sanitárov, niekde sa im snažili vytvoriť priestor, no v celku bolo problematické ich dostať do ošetrovateľského tímu. Možno na tom majú svoj podiel viny aj samotné sestry, nakoľko mnohé z nich neboli ochotné sa prispôsobiť zmenám, navyknuté na to, že na všetky činnosti boli samotné, nedokázali asistentov do tímu prijať, nepoznajú ich kompetencie a často dochádzalo a stále dochádza ku konfliktom. Tu vidíme veľký deficit vedúcich sestier, nakoľko na ich pleciach by malo byť nastavovanie ošetrovateľských tímov a vysvetľovanie kompetencií jednotlivých povolaní.

Určitú zásluhu na tom nepochopení postavenia zdravotníckych asistentov majú aj pedagógovia zo zdravotníckych škôl, ktorí sa „neprepli“ do nového módu a stále vyučujú zdravotníckych asistentov v domnení, že vzdelávajú sestry. Došlo teda k anomálii, kedy nie prax diktovala, aké vzdelanie by mal mať daný pracovník pre potreby praxe, čo sa od neho očakáva, ale naopak: nastavili sa určité podmienky vzdelávania a následne máme problém, aby sme im pridelili kompetencie.

Premenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru o ktorú sa postarali niektorí bývalí poslanci NR SR a proti ktorým sa nevyhranilo ani samotné MZ SR nijako neriešilo nedostatok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, pričom sa skôr zhoršovali procesy, medziľudské vzťahy v zdravotníctve a určite to neprispievalo k dobrej atmosfére na pracoviskách, na čo v konečnom dôsledku doplatí pacient. V demokratickej krajine, v krajine , ktorá je súčasťou EÚ by nemalo dochádzať k tomu, aby sa menili podmienky a zákony na základe politickej objednávky bez toho, aby sa viedol dialóg s odborníkmi. Bohužiaľ, v zdravotníckom výbore NR SR sa to pod bývalým vedením dialo takmer pravidelne.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Helena Gondárová - Vyhničková, hlavná odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo dodáva, že "povolanie, ktoré nemá odbornú prípravu sestry, nemôže mať v názve pomenovanie „sestra“. Vyjadrenia, že názov „asistent“ je dehonestujúci považujem za zavádzajúce až absurdné. Aj povolania pôrodná ASISTENTKA a zubný ASISTENT. Tiež poznáme ASISTENTOV riaditeľov, ASISTENTOV poslancov, odborných ASISTENTOV. Pýtam sa: „Všetky povolania, ktoré majú v názve slovo ASISTENT je pre nich toto pomenovanie dehonestujúce? Prinavrátenie tomuto povolaniu pôvodného názvu „zdravotnícky asistent“ je len nutnosťou ako neporušovať smernice EÚ, ako zabezpečiť kvalitnú starostlivosť pacientom. Veď nemôže pacientom poskytovať činnosti sestry povolanie, ktoré nemá vzdelanie sestry. Povolanie zdravotnícky asistent má svoje opodstatnené miesto v ošetrovateľskom tíme. Verím, že aj ten slovenský si svoju pozíciu hrdo zastane aj bez toho, aby sa musel skrývať za názov iného povolania. Po skúsenostiach a ohlasoch z praxe konštatujem, že povolaniu zdravotnícky asistent najviac ublížili tí, ktorí ich presviedčali, že toto pomenovanie je pre nich dehonestujúce a tým zakrývali zámer vytvorenia lacnej sestry bez vzdelania sestry".

Viac informácií:

Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

Ďalšie články v sekcii

Sestry Prešovského kraja

Sestry Prešovského kraja

Pridané dňa: 17.01.2021

Prešovský samosprávny kraj v súvislosti s Rokom sestier a pôrodných asistentiek pripravil unikátny projekt Sestry Prešovského kraja, jediný svojho druhu na Slovensku, ktorého zámerom je...

S úctou spomíname a ďakujeme

S úctou spomíname a ďakujeme

Pridané dňa: 16.01.2021

Vo veku 62 rokov nás opustila sestra s veľkým srdcom. Naša kolegyňa, veľká bojovníčka a obhajkyňa sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, dlhoročná členka Rady a...

Kríza nedostatku sestier a ošetrovateľských pracovných síl  sa neustále prehlbuje

Kríza nedostatku sestier a ošetrovateľských pracovných síl sa neustále prehlbuje

Pridané dňa: 16.01.2021

Bratislava, 15. 1. 2021 Podľa údajov Medzinárodnej rady sestier bude do roku 2030 chýbať celosvetovo ďalších 4, 7 milióna sestier k 6 miliónom, ktoré chýbajú už teraz. Slovenská komora...

Zbierka pre rodiny sestier

Zbierka pre rodiny sestier

Pridané dňa: 13.01.2021

Práca sestry a pôrodnej asistentky je krásne, ale často nebezpečné povolanie. V dnešných časoch to vnímame o to viac.

Plán plošných testovaní  - čo na to sestry?

Plán plošných testovaní - čo na to sestry?

Pridané dňa: 12.01.2021

Kroky vlády, ktoré smerujú k opätovným kolám celoplošného testovania pokladáme za jeden zo spôsobov, ako zistiť aktuálny stav nákazy v populácii, odhaliť prípadné ohniská nákazy a...

Sestry sú v popredí vakcinačných programov

Sestry sú v popredí vakcinačných programov

Pridané dňa: 11.01.2021

Úspech plošnej vakcinácie populácie u nás bude závisieť aj na 32 000 sestrách, ktoré aktívne vykonávajú povolanie v našom zdravotníctve. Slovenská komora sestier a pôrodných...