Stanovisko k získanému vzdelaniu Špeciálna príprava sestry v primárnej zdravotnej starostlivosti

Pridané dňa: 16.03.2023

Stanovisko k osvedčeniu s názvom: „Špeciálna príprava sestry v primárnej zdravotnej starostlivosti“, vydané dňa 13. júna 2002 Slovenskou postgraduálnou akadémiou medicíny v Bratislave, uvádzame nasledovné.

Štúdium „Špeciálna príprava sestry v primárnej zdravotnej starostlivosti“ bolo začaté v dobe platnosti vyhlášky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov v zdravotníctve (ďalej len „vyhláška č. 79/1981 Zb.“).

V súvislosti s uvedenou vyhláškou a nadväzne na § 27 ods. 6 prechodných ustanovení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve s účinnosťou do 01. 05. 2004 poznamenávame, že sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent a technik, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa doterajších predpisov získaním vysvedčenia o špecializácii alebo osvedčenia o príprave stredných zdravotníckych pracovníkov na špeciálne úseky činnosti a funkcie, majú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 12 ods. 3, § 14 ods. 3, § 16 ods. 3 až 5, § 18 ods. 3 až 5, § 20 ods. 3 a § 22 ods. 3 tohto nariadenia v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov.

Záver

Nadväzne na uvedené uvádzame, že Osvedčenie: „Špeciálna príprava sestry v primárnej zdravotnej starostlivosti“ absolvované v čase od 01. 09. 2001 do 13. 06. 2002, ktoré bolo ukončené overovaním vedomostí dňa 13. júna 2002, vydaného v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve je možné považovať za získanú špecializáciu v odbore „Ošetrovateľská starostlivosť v komunite“.


MZ SR/ Odbor zdravotníckeho vzdelávania, 16.3.2023

Ďalšie články v sekcii

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Želiezovce - náhradný termín

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Želiezovce - náhradný termín

Pridané dňa: 26.03.2023

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Želiezovciach, ktoré sa uskutoční v náhradnom termíne 30.03. 2023 o 13:00 hodine

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Zámky

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Zámky

Pridané dňa: 22.03.2023

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Nových Zámkoch týmto nahlasuje termín konania Valného zhromaždenia, ktoré bude dňa 22.3.2023 o 13,00 hod.v kinosále FNsP Nové Zámky.

Správa z XI. zasadnutia výboru Sekcie sestier pracujúcich v dermatológii.

Správa z XI. zasadnutia výboru Sekcie sestier pracujúcich v dermatológii.

Pridané dňa: 20.03.2023

Dňa 03.3.2023 sa uskutočnilo jedenáste zasadanie výboru Sekcie sestier pracujúcich v dermatológii v priestoroch Dermatovenerologickej kliniky v Martine.

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Kočice II

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Kočice II

Pridané dňa: 15.03.2023

Pozývame Vás na VZ RK SaPA Košice II, ktoré sa uskutoční dňa 22. marca 2023 o 13:30 hod

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Levoča

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Levoča

Pridané dňa: 13.03.2023

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Levoči ktoré sa uskutoční 17.03.2023

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Levice

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Levice

Pridané dňa: 12.03.2023

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Leviciach Vás srdečne pozýva