Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2019

Číslo 1/2019

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Nezabudnite podávať návrhy na prestížne ocenenie „Biele srdce 2019“ 07
Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek 07
Portugalská vláda konaj ľudskejším spôsobom! 08
Report EFN z roku 2018 08 - 09
Nursing Now (Slovakia) 10 - 12
Rok 2020 - Rokom sestier: Oslava ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie schválená Výkonnou radou Svetovej zdravotníckej organizácie 13
Kto je vlastne praktická sestra (nurse practitioner)?
Who is actually nurse practitioner?

Beáta Grešš Halász, Ľubomíra Tkáčová, Dagmar Magurová

Abstrakt
Úvod: Pokročilá prax v ošetrovateľstve je moderná rola odboru ošetrovateľstvo. Jednou z kategórií pokročilej praxe je praktická sestra (Nurse Practitioner- NP), ktorá okrem pôsobenia v inštitucionalizovanej starostlivosti má veľmi významné uplatnenie najmä v primárnej starostlivosti. Výsledky mnohých výskumov preukazujú pozitívny prínos pre pacientov/klientov, samotné sestry, manažmenty zdravotníckych inštitúcií, zariadení a organizácií v systéme zdravotnej starostlivosti po celom svete.
Cieľ: Hlavným cieľom tohto príspevku je poskytnúť teoretické základy role praktickej sestry alebo sestry- praktičky, chápanie jej role v pravom slova zmysle, a stručnú analýzu jej možného uplatnenia v slovenskom zdravotnom systéme.
Metodika: Práca uvádza reguláciu a funkčnú rolu sestry s pokročilou praxou- sestry praktičky vo vybranej krajine USA.
Výsledky: Rola prináša racionalizáciu starostlivosti, popularizácii ošetrovateľstva, efektivitu starostlivosti a spokojnosť pacienta/klienta s poskytovaním komplexných služieb. Model systému ošetrovateľskej starostlivosti USA so zadefinovanou rolou sestry s pokročilou praxou- praktickej sestry poskytuje pozitívny príklad pre implementáciu role NP do systému slovenského zdravotníctva v jej skutočnom význame a chápaní.
Záver: Implementácia role praktickej sestry na Slovensku si vyžaduje prehodnotiť podmienky, legislatívu a kompetencie súčasnej ošetrovateľskej praxe, a tiež prehodnotiť súčasný kontext názvu praktická sestra. Možný prínos role do systému zdravotnej starostlivosti našej krajiny v kontexte pokročilého ošetrovateľstva má potenciál zefektívnenia a skvalitnenia poskytovaných zdravotných služieb, ako aj zatraktívnenia povolania.

Kľúčové slová: Praktická sestra v primárnej starostlivosti. Pokročilá prax v ošetrovateľstve. Regulácia. Kompetencie.
14 - 17
Recenzia monografie 18
Vzdelávanie sestier na ukrajine
The eduaction of nurses in ukraine

Andrea Ševčovičová, Oksana Slobodianiuk

Abstrakt
Podľa odhadov dnes pôsobí na Ukrajine asi 100 tisíc sestier. Do roku 2006 sa ich vzdelávaniu na stredných zdravotníckych školách venovali lekári a štúdium tak bolo založené na lekárskom modeli. Od roku 2006 sa program odbornej prípravy sestier zmenil z dvojročného na trojročný program. Toto umožnilo rozšíriť možnosti odbornej prípravy a školenie sestier vykonávať sestrami - bakalárkami. V súčasnosti ošetrovateľské vzdelávanie na Ukrajine nadobúda tri stupne akreditácie – diplomovaná sestra, sestra bakalárka a sestra magisterka. Štátnu politiku v oblasti vysokoškolského vzdelávania určuje Najvyššia rada Ukrajiny. Pre Ukrajinu je veľmi dôležitá tvorba štátnej politiky v oblasti ošetrovateľstva, odbornej prípravy ošetrovateľského personálu a zvyšovania zodpovednosti orgánov na všetkých úrovniach pri jeho vykonávaní. Postgraduálne vzdelávanie umožňuje sestrám dosiahnuť postupne po piatich, siedmych a desiatich rokoch praxe až najvyššiu kvalifikačnú kategóriu sestry.

Kľúčové slová: Kvalifikačné kategórie sestier. Ukrajinské sestry. Vzdelávanie.

Abstract
It is estimated that approximately 100 thousand sisters are currently working in Ukraine. Until 2006 their education at high medical schools was provided by doctors, thus their study was based on a doctor model. Since 2006, the program of nurse professional preparation has changed from 2-year plan to 3-year plan. This enabled to extend the possibilities of professional development, and to perform nurse schooling by nurses-bachelors. In presence, nurse education in Ukraine acquires three accreditation degrees – certified nurse, nurse bachelor, and nurse master. The state policy in university education is determined by The Highest Council of Ukraine. For Ukraine, the conception of the state policy in the area of nursing, professional preparation of nurse personnel, and increase of authorities accountability at all levels when performing this profession, is extremely important. Postgraduate education allows nurses to reach progressively after five, seven and ten years the highest qualification category of a nurse.

Key words: Qualification categories of nurses. Ukrainian nurses. Education.
19 - 21
Kedy ísť s dieťaťom na prvé zubné vyšetrenie? 22
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Edukácia v redukcii strachu chirurgického pacienta
Education in reducing the fear of a surgical patient

Mariana Magerčiaková, Iveta Kurová

Abstrakt
Chirurgické ochorenie s indikáciou operačnej terapie má u pacienta psychické dôsledky aj v podobe prežívania strachu. K redukcii strachu u chirurgických pacientov môžu prispievať aj sestry prostredníctvom kvalitnej a efektívnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorej súčasťou je edukácia pacienta. Cieľom výskumu bolo zistiť úroveň edukácie chirurgických pacientov a jej vplyv na redukciu strachu. Na získanie údajov bola použitá kvantitatívna metóda empirického výskumu – viacpoložkový neštandardizovaný dotazník. Vzorku respondentov tvorilo 192 pacientov s chirurgickým ochorením hospitalizovaných na chirurgickom klinickom pracovisku, u ktorých bol realizovaný plánovaný operačný výkon. Nezistili sme vzťah prežívaného strachu u pacientov pri operačnej terapii k hodnoteniu edukácie zo strany sestier. Najlepšie hodnotenie edukácie sestier uvádzali pacienti s najvyššou intenzitou strachu. Najkritickejší boli pacienti so strednou intenzitou strachu. Vzájomnú závislosť znakov sme overovali použitím CHI - testu na hladine 0,05.

Kľúčové slová: Edukácia. Operačná terapia. Pacient. Sestra. Strach.

Abstract
Surgical disease with an indication of surgical therapy has psychological consequences also in the form of fear survival. Nurses can also contribute to the reduction of fear in surgical patients through quality and effective nursing care that involves educating the patient. The aim of the research was to determine the level of education of the surgical patients and their impact on the reduction of fear. To obtain the data, a quantitative method of empirical research was used - a multi-item non-standardized questionnaire. A sample of respondents consisted of 192 patients with surgical disease hospitalized at the surgical clinic where the planned surgical procedure was carried out. We did not recognize the relationship of surviving fear of patients in surgical therapy to assess nursing education. The best assessment of nursing education was reported by patients with the highest level of fear. The most critical were patients with moderate intensity of fear. We verified the interdependence of the characters using the CHI test at a level of 0.05.

Key words: Education. Surgical therapy. Patient. Nurse. Fear.
23 - 27

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 09.05.2022

Číslo: 2/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 07.03.2022

Číslo: 1/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.12.2021

Číslo: 6/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 05.11.2021

Číslo: 5/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021