Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2023

Číslo 1/2023

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Prehľad (report) prezídium SK SaPA08
Tlačová správa: Naše sestry. Naša budúcnosť. Vyhlásenie témy Medzinárodného dňa sestier 202309
Tlačová správa: Princezná Muna Al-Hussein - čestný hosť kongresu ICN 202310
Predstavujeme Sekciu sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb SK SaPA11
Správa zo XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb konanej dňa 21.10.2022 v Ružomberku14
Vyhlásenie účastníkov XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych Služieb konanej dňa 21.10.2022 v Ružomberku18
Zdravotná starostlivosť vo svetle zákona20
Ošetrovanie versus opatrovanie23
Keď sestra nie je sestra ale opatrovateľka23
Rozhovor - Slovenské sestry v zahraničí25
Skúsenosť absolventky zahraničnej VŠ s výkonom povolania pôrodnej asistentky na Slovensku28
Recenzie publikácií30
Etická komunikácia v starostlivosti o nevyliečiteľne chorého a zomierajúceho pacienta
Ethical communication in the care of terminally ill and dying patients

Anna Harciníková

Súhrn
Zvládnutie komunikácie s nevyliečiteľne chorým a umierajúcim pacientom môže byť pre sestru veľmi náročné. Kladie nárok na jej osobnú zrelosť i autoregulačné mechanizmy práve z dôvodu, že pacient sa môže vyrovnávať s nevyliečiteľným ochorením individuálne. V komunikácií s nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim pacientom by mali byť uplatnené etické princípy, rešpekt a dôstojnosť každého jednotlivca k jeho právam. Z tohto pohľadu je nutné vnímať komunikáciu s týmto pacientom ako neoddeliteľnú súčasť ošetrovateľstva, ako z odborného, tak i z etického hľadiska.

Kľúčové slová: Etika. Komunikácia. Nevyliečiteľne chorý a zomierajúci pacient. Osobnosť sestry. Ošetrovateľská starostlivosť.

Summary
Mastering communication with a terminally ill and dying patient can be very challenging. It lays claim to her personal maturity and self-regulatory mechanisms precisely because the patient can deal with an incurable disease individually. In communication with a terminally ill and dying patient, ethical principles, respect and dignity of each individual for his rights should be applied. From this point of view, it is necessary to perceive communication with this patient as an inseparable part of nursing, both from a professional and ethical point of view.

Key words: ethics. communication. terminally ill and dying patient. character nurse. nursing care.
35
Kvalita života pacientov po laryngektómii
Quality of life of patients after laryngectomy

Martina Patrovičová

Súhrn
Laryngektómia je chirurgický výkon, ktorým sa odstraňuje celá časť hrtana. Ide o radikálny zásah do organizmu, ktorý pacienta ovplyvní nielen po somatickej, ale aj po psychickej stránke. Pacient sa musí vyrovnať s mnohými zmenami, ktoré ho po zákroku čakajú. Jeho kvalita života je narušená napríklad zmenou vzhľadu, narušenou komunikáciou, ťažkosťami s príjmom potravy či problémami s prehĺtaním. Všetky zmeny, ktoré vzniknú, vyvolávajú u pacienta pocit menejcennosti, neistoty a ďalšie maladaptačné prejavy. Z uvedeného dôvodu je hlavným cieľom nášho príspevku poukázať na náročnosť ochorenia a jeho dopad na kvalitu života pacientov.

Kľúčové slová: Onkologické ochorenie hrtana. Onkologický pacient. Laryngektómia. Tracheostómia. Kvalita života.

Summary
Laryngectomy is a surgical procedure that removes the entire part of the larynx. It is a radical intervention in the organism, which will affect the patient not only from a somatic point of view, but also from a psychological point of view. The patient has to cope with many changes that await him after the procedure. His quality of life is impaired, for example, by a change in appearance, impaired communication, difficulties with food intake or problems with swallowing. All the changes that arise cause the patient a feeling of inferiority, insecurity and other maladaptive manifestations. For this reason, the main goal of our contribution is to point out the severity of the disease and its impact on the quality of life of patients.

Key words: Oncological disease of the larynx. Oncology patient. Laryngectomy. Tracheostomy. Quality of life.
38
SKSaPA – poplatky61
Dôležité kontakty SK SaPA64
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Výskyt strachu z nákazy ochorenia COVID – 19 u sestier poskytujúcich komunitnú ošetrovateľskú starostlivosť v Nemecku
Occurrence of fear of infection of COVID-19 disease among nurses providing community nursing care in Germany

Tatiana Hudáková, Monika Štuňová

Abstrakt
Cieľ: Zámerom príspevku je poukázanie na vnímanie záťaže a výskytu strachu z nákazy ochorenia COVID-19 u sestier poskytujúcich komunitnú ošetrovateľskú starostlivosť.
Metódy: Zberu údajov sme realizovali prostredníctvom štruktúrovaného rozhovoru. Následne sme údaje získavali dotazníkom zameraným na identifikovanie úrovne strachu u sestier. Prieskumnú vzorku tvorilo 5 sestier, zber údajov prebiehal v mesiacoch november - december 2021 v zariadení APB GO Pflegezentrum Berlin Gmbh.
Výsledky: Z hľadiska celkového vyhodnotenia dotazníka skúmajúceho mieru strachu u sestier nášho výberu, strednú mieru strachu pociťovali 4 sestry (s výsledkami 8, 9, 10, 11 bodov pri súhrnom hodnotení) a 1 sestra sa ocitla v pásme vysokej miery prežívania strachu s 15 bodmi, teda na dolnej hranici. Sestry deklarovali významnú záťaž a obavy z prenosu infekcie do domácnosti k rodine a uvádzali zvýšené nároky na ich prácu počas pandémie COVID-19.
Záver: Pandémia výrazne ovplyvnila a ovplyvňuje prácu sestry v klinickej praxi, pretože spôsobuje nadmerné pracovné zaťaženie, ktoré je spojené so stresom, novými úlohami a najmä s obavou z nakazenia seba a svojej rodiny. Sestry prežívajú rôznu mieru stresu, strachu a iných psychických ťažkostí, ktoré je potrebné eliminovať.

Kľúčové slová: COVID-19. Domáca starostlivosť. Psychická záťaž. Sestra.

Abstract
Objective: The purpose of the contribution is to point out the perception of the burden and occurrence of fear of contracting the disease COVID 19 among nurses providing community nursing care.
Methods: We collected data through a structured interview. Subsequently, we collected data using a questionnaire aimed at identifying the level of fear in nurses. The survey sample consisted of 5 nurses, data collection took place in the months of November - December 2021 at the APB GO Pflegezentrum Berlin Gmbh facility.
Results: From the point of view of the overall evaluation of the questionnaire examining the level of fear in the nurses of our selection, 4 nurses felt a medium level of fear (with results of 8, 9, 10, 11, points in the summary of the evaluation) and 1 nurse found herself in the zone of high level of experiencing fear with 15 points on the lower limit. Nurses declared a significant burden and concerns about the transmission of infection in the home to the family and reported increased demands on their work during the pandemic.
Conclusion: The pandemic has significantly affected and affects the work of nurses in clinical practice, because it causes an excessive workload, which is associated with stress, new tasks and especially with the fear of infecting oneself and one's family. Nurses experience varying degrees of stress, fear and other psychological difficulties that need to be eliminated.

Key words: COVID 19. Home care. Psychological burden. Nurse.
42
Rola sestry s pokročilou praxou v komunite
The role of an advanced practice nurse in the community

Beáta Grešš Halász

Abstrakt
Pokročilá prax v ošetrovateľstve je pomerne modernou témou. Kreovala sa v dôsledku potrieb a požiadaviek doby. V súčasnosti národné politiky deklarujú, že situácia vďaka stúpajúcej krivky výskytu neinfekčných a chronických ochorení je s momentálnym systémovým nastavením dlhodobo neudržateľná. Je potrebné posilniť ľudské zdroje obzvlášť v oblasti ošetrovateľstva (podľa ICN konkrétne pokročilú prax v ošetrovateľstve) s cieľom efektívne zvládať propagáciu zdravia, prevenciu, a manažment chorôb. Slovenské zdravotníctvo vníma sestru s pokročilou praxou od roku 2018. Hlavným cieľom príspevku odborného charakteru je priblížiť sestru- praktika ako jednu z kategórií pokročilej praxe v ošetrovateľstve, ktorej prioritným odborným zameraním je manažment ošetrovateľskej starostlivosti a poskytovaných služieb pacientom/klientom v komunite. Príspevok vysvetľuje nomenklatúru a koncepciu pokročilej praxe v ošetrovateľstve, stručne popisuje históriu a vývoj z dôvodu pochopenia opodstatnenosti jej potreby v súčasnej náročnej dobe, a predkladá podmienky pre jej integráciu prostredníctvom odporúčaného vzdelania a praktickej prípravy podľa modelu iných krajín, kde je rola etablovaná. Uplatnenie pokročilej praxe v ošetrovateľstve so zdôvodnením podporujú mnohé medzinárodné a európske organizácie, vrátane ICN a EFN. Potreba vnímania ošetrovateľstva ako odboru na pokročilej úrovni, a pochopenia roly ako takej, sú predpokladom zefektívnenia ošetrovateľskej a zdravotnej starostlivosti s významne pozitívnymi výsledkami pre pacientov/ klientov, ale aj pre samotné sestry a ich pracovnú spokojnosť.

Kľúčové slová: Pokročilá prax v ošetrovateľstve. Sestra- praktik. Rola. Ošetrovateľstvo v komunite.

Abstract
Advanced practice nursing is a relatively modern topic. It has been shaped by the needs and demands of these times. Currently, national policies declare that the situation, given the growing demographics of non-infectious and chronic diseases, is unsustainable in the long term with the current setup of the system. There is a need to strengthen human resources especially in the field of nursing (according to ICN, specifically the Advanced Practice Nursing) to effectively handle health promotion, prevention, and disease management. The Slovak health sector perceives the Advanced Practice Nurses since 2018. The main objective of this article of a theoretical nature is to introduce the Nurse Practitioner as one of the categories of advanced practice nursing whose priority ot the professional focus is the management of nursing care and services provided to patients/clients in the community. The article explains the nomenclature and concept of advanced practice nursing, and briefly describes the history and evolution in order to understand the rationale for its need in the current challenging times and presents the conditions for its integration through recommended education and practical training, following the model of other countries where the role is already established. The application of advanced practice nursing is supported, with justification, by many international and European organisations, including the ICN and EFN. The need to view nursing as a discipline at an advanced level, and to understand the role as such, are prerequisites for streamlining nursing and health care with significantly positive outcomes for patients/clients, but also for the nurses themselves and their job satisfaction.

Key words: Advanced Practice Nursing, Nurse Practitioner, Role. Community Nursing.
48
Využívanie posudzovacích škál v zariadeniach pre seniorov pri posudzovaní nutričného stavu seniorov

A. Nemčoková, Ľ. Trnková, Halčinová M. Želichovská M.

Abstrakt
Nutričný stav a stav hydratácie seniorov v zariadeniach pre seniorov je diskutovanou témou. Nesprávna výživa sa podieľa na vzniku a progresii ochorení, priamo spôsobuje sarkopéniu a krehkosť seniora. Cieľom príspevku bolo zistiť využívanie posudzovacích škál pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach pre seniorov. Zisťovali sme, aké škály sestry používajú pri posudzovaní nutričného stavu klienta a zároveň, v ktorej fáze ošetrovateľského procesu sú tieto škály využité. Prieskum sme realizovali v zariadeniach pre seniorov v Kežmarku a v Rožňave. Metódou prieskumu bola obsahová analýza dokumentov. Na základe prieskumu sme došli k záverom, že sestry posudzujú stav výživy pacienta pomocou antropometrického ukazovateľa BMI a MNA škály, ktoré sú zároveň na základe našich zistení najčastejšie používané posudzovacie nástroje pre sledovanie nutričného stavu v ošetrovateľskej praxi vo vybraných zariadeniach pre seniorov.

Kľúčové slová: Posudzovacie škály, Malnutrícia, Posudzovanie nutričného stavu

Abstract
The nutritional and hydration status of seniors in facilities for seniors is a constantly debated topic. Improper nutrition is involved in the development and progression of diseases, directly causing sarcopenia and frailty in seniors. The aim of the study was to find out whether nurses use assessment scales when assessing the nutrition of seniors. We found out what scales the nurses use when assessing the nutritional status of the patient and at the same time in which phase of the nursing process these scales are used. We carried out the survey in facilities for seniors in Kežmark and facilities for seniors in Rožňava. The method of our research was content analysis of documents. Based on the survey, we came to the conclusion that nurses at both workplaces assess the patient's nutritional status using the BMI and MNA scales, which are also, based on our findings, the most frequently used nutritional assessment scales in nursing practice in selected facilities for seniors.

Key words: Assessment scales, Malnutrition, Assessment of nutritional status
54

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2022

Číslo: 6/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2022

Číslo: 5/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2022

Číslo: 4/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 09.05.2022

Číslo: 2/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 07.03.2022

Číslo: 1/2022