Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 01.05.2019

Číslo 2/2019

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
109. Valné zhromaždenie Európskej Federácie Sestier (EFN) 07 - 09
Európsky semester - Ministri diskutujú o správach krajín 09 - 10
Rovnováha medzi mužmi a ženami vo výskume: iba 33% výskumných pracovníkov sú ženy! 11
Spolupráca EFN s Európskou Komisiou a OECD o dlhodobej starostlivosti 11 - 12
Je čas skoncovať s tuberkulózou 13
Sestry zohrávajú kľúčovú úlohu. Zdravie pre všetkých: každému, všade svetový deň zdravia 2019 14
Nursing Now Slovakia 15 - 16
Využívanie informačných systémov v ambulancii 17 - 19
Prehľad úmrtností na choroby obehového systému (CHOS) na Slovensku a v susedných krajinách 20 - 25
Nedostatočná podpora ošetrovateľstva ako determinant nárastu nozokomiálnych infekcií 26 - 27
V Osvienčime pomohla priviesť na svet 3000 detí. Väčšinu však nechali nacisti utopiť, či vyhladovať 28 - 31
Recenzie publikácií 32 - 33
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Spokojnosť žien s pôrodom – Validizácia Birth Satisfaction Scale
Women's satisfaction with birth - Validation of the Birth Satisfaction Scale

Zuzana Nepelová, Zuzana Škodová

Abstrakt
Výskumná štúdia bola zameraná na validizáciu dotazníka Birth Satisfaktion Scale - Škála spokojnosti s pôrodom (BSS) a overenie jeho vlastností ako meracieho a hodnotiaceho nástroja pre použitie v pôrodnej asistencii. Výskumný súbor tvorilo 509 hospitalizovaných rodičiek. Respondentkám bol administrovaný 30 - položkový dotazník BSS s návratnosťou 93,22%. Celkové priemerné skóre BSS bolo 111,96 (SD 13,61) a skóre jednotlivých subškál: kvality poskytovania starostlivosti, osobnostných atribútov žien a prežívania stresu počas pôrodu bolo 31,06 (SD 3,85), 29,59 (SD 4,20) a 51,50 (SD 7,62). Boli zistené štatisticky významné rozdiely v spokojnosti s pôrodom na základe typu pôrodu (p ?0,001), trvania pôrodu (p ?0,001), parity (p ?0,03), prítomnosti podpornej osoby pri pôrode (p ?0,001) a vzdelania žien (p ?0,002). Najvyššia miera spokojnosti bola u žien po fyziologickom pôrode, u viacrodičiek, u žien s podpornou osobou a u žien s vysokoškolským vzdelaním. Výsledné hodnoty koeficientov reliability BSS (R=0,87, resp. 0,89) a skrátenej verzie BSS-R (R=0,78, resp. 0,76) preukázali dobrú reliabilitu. Divergentná aj skupinová validita oboch verzií slovenskej škály BSS bola preukázaná ako uspokojivá. Za validnejší nástroj pre praktické využitie v pôrodnej asistencii bola preukázaná vhodnejšia skrátená 10 položková verzia BSS-R, zatiaľ čo dlhšia 30 položková verzia dotazníka je vhodná na výskumné využitie.

Kľúčové slová: pôrod, spokojnosť s pôrodom, merací nástroj, validizácia, pôrodná asistencia.

Abstract
Our research was aimed on validating the Birth Satisfaction Scale (BSS) questionnaire and exploring its qualities as a measurement and evaluation tool for midwifery use. The research sample consisted of 509 hospitalized female patients. Respondents filled out a 30 - items BSS questionnaire with a response rate of 93.22%. The average BSS score was 111.96 (SD 13.61), Quality of care provision subscale score was 31.06 (SD 3.85), Women’s personal attitudes 29.59 (SD 4.20) and for Stress experienced during childbirth it was 51.50 (SD 7.62). Statistically significant differences in satisfaction with childbirth were found as a function of type of the delivery (p ?0,001), duration of birth (p ?0,001), parity (p ?0,03), supporting person presence at birth (p ?0,001) and education ( p ?0.002). The highest rate of satisfaction was found among women after physiological birth, among multiparas, women who had supporting person at birth, and women with university education. The reliability coefficients for BSS (R = 0.87 or 0.89) and BSS-R (R = 0.78 or 0.76) have shown good reliability of the scale. The divergent and group validity of both versions of the Slovak BSS scale has been shown as satisfactory. As a more valid tool for practical use in midwifery, a more appropriate shortened 10-item BSS-R version can be recommended, while a longer 30-item version of the questionnaire might be suitable for research use.

Key words: Childbirth. Satisfaction with Birth. Measuring Instrument. Validation. Midwifery.
34 - 40

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 09.05.2022

Číslo: 2/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 07.03.2022

Číslo: 1/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.12.2021

Číslo: 6/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 05.11.2021

Číslo: 5/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021