Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 02.07.2019

Číslo 3/2019

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udelila ocenenia Biele srdce 07 - 11
Nová správa o bezpečnosti pacientov a uznaní dôležitosti bezpečnosti personálu (sestier) pre bezpečnosť pacientov 11
Globálny prieskum navrhuje prekonanie rodovo podmienených prekážok
Vedúci potenciál sestier
12 - 13
Zdravotná starostlivosť pod útokom! 13 - 14
Medzinárodná rada sestier víta rok 2020 ako Medzinárodný rok sestry a pôrodnej asistentky 15
Medzinárodná klasifikácia ošetrovateľskej praxe 16
Nursing Now Slovakia 17 - 18
Päť argumentov proti plošnému rušeniu malých pôrodníc 19 - 22
Sabatikal potrebujú hlavne sestry 23
Situácia je katastrofálna a ťahá sa už niekoľko rokov 24 - 27
Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a PA v zmysle Vyhlášky č. 74/2019 Z.z. 28 - 31
Výzva 32
Aspekty ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s perkutánnou transhepatálnou drenážou
The aspects of nursing care for patients with percutaneous transhepatic drainage

Tatiana Rapčíková, Iveta Lukáčová

Abstrakt
Perkutánne transhepatálne výkony predstavujú interdisciplinárne metódy využívané hlavne v terapii obštrukčnej žltačky a iných ochorení žlčového systému. Perkutánna transhepatálna cholangiografia predchádza všetkým transhepatálnym výkonom a nadväzuje na ňu perkutánna transhepatálna drenáž (PTD). Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s PTD je zameraná na uspokojovanie potrieb, riešenie problémov a predchádzanie komplikáciám pred i po zákroku a na dôsledné ošetrovanie perkutánneho transhepatálneho drénu. Z etického hľadiska je dôležité pacienta oboznámiť s dôvodom zákroku, i s jeho komplikáciami a klásť akcent na trpezlivé a empatické ošetrovanie pacienta.

Kľúčové slová: Perkutánna transhepatálna drenáž. Perkutánny transhepatálny drén. Etický prístup. Ošetrovateľská starostlivosť.

Abstract
Percutaneous transhepatic interventins represent interdisciplinary methods used primarily in the treatment of obstructive jaundice and other biliary tract diseases. Percutaneous transhepatic cholangiography is inevitable prior to percutaneous transhepatic drainage (PTD). Nursing care of patients with PTD focuses on meeting the needs, solve problems and prevent complications before and after intervention and the consistent care of percutaneous transhepatic drain. From an ethical point of view it is important that patient is fully informed of the reasons for PTD and its complications.

Key words: Percutaneous transhepatic drainage. Percutaneous transhepatic drain. Ethical approach. Nursing care.
33 - 36
Gramotnosť v kontexte edukácie pacienta
Literacy in the context of patient education

Mariana Magerčiaková, Bartosz Wanot

Abstrakt
Gramotnosť je jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje edukáciu nielen chorých, ale aj zdravých ľudí vo vzťahu k podpore a ochrane zdravia. Gramotnosť v pôvodnom význame znamená elementárnu schopnosť jednotlivca čítať a písať, ktorú získava v počiatočných ročníkoch základnej školy. V posledných rokoch sa pojem gramotnosť používa na vyjadrenie rôznych kompetencií, a s tým súvisia viaceré typy gramotnosti, na charakteristiku ktorých je zameraný článok. Osobitná pozornosť je venovaná zdravotnej gramotnosti.

Kľúčové slová: Gramotnosť. Edukácia. Pacient. Zdravotná gramotnosť.

Abstract
Literacy is one of the factors influencing the education of not only the sick but also the healthy people in relation to health promotion and protection. Literacy in its original meaning means an elementary ability of an individual to read and write in the early years of elementary school. In recent years, the concept of literacy has been used to express different competences, and many types of literacy are related to this, the article being focused on. Particular attention is paid to health literacy.

Key words: Literacy. Education. Patient. Health literacy.
37 - 39
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Dôsledky interupcie na zdravie žien
Abortion effects on women´s health

Andrea Ševčovičová, Anna Andreánska

Abstrakt
Ženy podstupujú interupciu (umelé prerušenie tehotenstva) na základe rôznych indikácii. Po interupčnom zákroku sa u nich môžu objaviť rôzne bezprostredné alebo neskoré komplikácie a dôsledky v podobe zmien telesného a duševného stavu, narušených partnerských vzťahov, až nemožnosti viac otehotnieť. V realizovanej štúdii sa tri respondentky, ktoré podstúpili spolu štyri interrupcie, vyjadrovali k bezprostredným reakciám po potvrdení nežiaduceho tehotenstva a zdravotným komplikáciám, ktoré sa u nich objavili po zákroku. Každá jedna z nich sa vyrovnávala s podstúpením interupčného zákroku aj za podpory blízkych osôb.

Kľúčové slová: Dôsledky interupcie. Kazuistika. Zdravotné komplikácie. Podporné osoby. Umelé prerušenie tehotenstva.

Abstract
Women undergo abortion (artificial termination of pregnancy) based on various indications. After the intervention they might suffer from immediate or later complications, and there might occur other consequences in a form of altered physical or mental condition, disturbed partner relationships and impossibility of future pregnancy. In the study that has been carried out, three respondents who underwent four abortions altogether, spoke about their immediate reactions after the confirmation of undesired pregnancy and medical complications after the intervention. Each of them was dealing with induced abortion with support of close people.

Key words: Abortion consequences. Casuistry. Medical complications. Supporting people. Artificial termination of pregnancy.
40 - 44

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 09.05.2022

Číslo: 2/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 07.03.2022

Číslo: 1/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.12.2021

Číslo: 6/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 05.11.2021

Číslo: 5/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021