Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2019

Číslo 4/2019

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Nursing Now Slovakia 07 - 08
Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a PA v zmysle Vyhlášky č. 74/2019 Z.z. 09 - 12
Vyhlásenie 13
Posilnenie postavenia občanov prostredníctvom digitalizácie 14
Ako môžu sestry stimulovať inovácie v zdravotníctve 14
Anestéziológia a intenzívna starostlivosť - sú potrebné zmeny? 15 - 17
Výhody vysokoprietokovej nazálnej oxygenácie v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti z pohľadu sestry
Advantages of high-flow nasal oxygenation in intensive nursing care

Zuzana Rybárová, Peter Michalka

Sumár
Kyslíková terapia je prvolíniová liečba hypoxemického akútneho respiračného zlyhania (1). High-flow nasal oxygenation (HFNO) je formou neinvazívnej ventilačnej a respiračnej podpory. Na našom pracovisku sa stretávame s využitím HFNO hlavne u neurointenzívnych pacientov (pacienti s ischemickými NCMP a intrakraniálnymi hemorágiami), ale taktiež u pacientov s kardiologickými a angiologickými ochoreniami. Táto liečba je neinvazívna, pacienti ju veľmi dobre tolerujú a podľa našich skúseností prináša menej rizík pre pacienta, ktoré sa snažíme priblížiť v tejto publikácii.

Kľúčové slová: Vysokoprietoková nazálna oxygenácia. Akútna respiračná insuficiencia. Ošetrovateľská starostlivosť. Kazuistika.

Summary
Oxygen therapy is the main treatment for hypoxemic acute respiratory failure. High-flow nasal oxygenation (HFNO) is a form of non-invasive ventilation and respiratory support. At our workplace we use HFNO mainly for treatment of neurointensive patients (patient swith ischemic stroke and intracranial hemorrhages), but also cardiological and angiological patients. This treatment is non-invasive, patients tolerate it very well and, in our experience, it brings less risk to the patient which we are tryingto introduce in this publication.

Key words: High-flow nasal oxygenation. Acute respiratory failure. Advantages. Nursing Care. A Case Report.
18 - 19
Syndróm propofolovej infúzie z pohľadu sestry
Propofol infusion syndrome from the perspective of a nurse

Natália Nagyov, Monika Gombošová

Sumár
Propofol je známe a bežne používané celkové anestetikum. Medzi sestrami je však málo známa najzávažnejšia komplikácia podávania Propofolu s názvom Syndróm propofolovej infúzie, ktorá môže skončiť až smrťou pacienta. Jedná sa o súbor nevysvetliteľných príznakov, medzi ktoré patria: metabolická acidóza, rabdomyolýza, hyperkaliémia, horúčka, hepatomegália, zlyhanie obličiek, hyperlipidémia, progredujúce srdcové zlyhanie. Autorky v článku prezentujú základné informácie o Propofole a približujú hrozbu jeho kumulácie v organizme pacientov, ktorá môže vyústiť až do Syndrómu propofolovej infúzie z pohľadu sestry. Preto sestry svojou prácou, pozorovaním pacienta, včasným a správnym vyhodnotením svojich zistení, môžu veľkou mierou prispieť k rýchlemu odhaleniu možných príznakov uvedeného syndrómu, a tým zabrániť najhoršiemu, a to smrti pacienta.

Kľúčové slová: Propofol. Syndróm propofolovej infúzie. Príznaky syndrómu propofolovej infúzie. Sestra. Prevencia.

Summary
Propofol is well-know and common lyused general anaestetic. On the other hand, the most severe complication associated with the usage of Propofol, which can lead to death, the Propofol In fusion Syndrome is not so know among nurses. It is a group of un explainable symptoms, including metabolic acidosis, rhabdomyolysis, hyperkalaemia, fever, hepatomegaly, kidney failure, hyperlipidaemia, progressing heart failure. The article presents from the perspective of a nurse a basic information on Propofol and the thre at of itsaccumulation to thepatient, which can lead to Propofol Infusion Syndrome. Because the work of nurses, observing the patient with early and correct evaluation of finding, can help to reve al potential signs of thi ssyndrome and prevent the worst outcome, the death of the patient.

Key words: Propofol. Propofol Infusion Syndrome. Propofol Infusion Syndrome symptoms. Nurse. Prevention.
20 - 21
Nový typ vzdelávania pre anestéziologickú sestru v Českej republike
Mario Pytel

Sumár
V Českej republike v súčasnosti anestéziologické sestry pracujú nad rámec svojich kompetencií. Preto bola zriadená Pracovná skupina pre riešenie problematiky súvisiacej so vzdelávaním a poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v odbore anestéziológia, ktorej cieľom je ponúknuť do zdravotníckeho systému na anestetických úsekoch nový typ erudovanejšej anestéziologickej sestry. Pričinením uvedenej pracovnej skupiny následne bol akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva ČR certifikovaný kurz – Sestra intenzívnej starostlivosti so zameraním na anestéziológiu, ktorý je v príspevku charakterizovaný.

Kľúčové slová: Sestra. Anestézia. Lege artis postupy v Českej republike. Vzdelávanie.
22 - 23
Problematika etiky v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
Ethics problems in intensive nursing care

Ivana Ondrejková

Súhrn
Poskytovanie intenzívnej starostlivosti prináša rôzne etické problémy a dilemy v oblasti uplatňovania autonómie a dôstojnosti pacienta. K zlepšeniu pozície pacienta a dodržiavaniu etických noriem a princípov by pomohlo legislatívne ošetrenie v tejto oblasti. Tým by sa eliminovalo prenášanie zodpovednosti pri rozhodovacích procesoch na zdravotníckych pracovníkov a vznik rôznych etických dilem.

Kľúčové slová: Etické normy a princípy. Autonómia pacienta. Intenzívna starostlivosť. Sestra.

Summary
The provision of intensive care raises various ethical problems and dilemmas in the application of patient autonomy and dignity. Legislative treatment in this area would help to improve the patient's position and adhere to ethical standards and principles. This would eliminate the transfer of responsibility for decision-making to healthcare professionals and the emergence of various ethical dilemmas.

Key words: Ethical standards and principles. Patient autonomy. Intensive Care. Nurse.
24 - 27
Terapia laterálnym náklonom
Lateral tilt therapy

František Naňo, Milan Laurinc, Andrea Bratová, Viera Kormaníková, Helena Gondárová-Vyhničková

Súhrn
Kontinuálna laterálna rotačná terapia, dnes už rozšírená v západných krajinách sveta, je overenou prídavnou intervenciou u pacientov hospitalizovaných na pracoviskách intenzívnej starostlivosti. Je využívaná u intubovaných alebo tracheostomovaných pacientov na umelej ventilácii pľúc, v prevencii komplikácií z imobility. Najvýznamnejšiu úlohu má pri prevencii ventilátorových pneumónií, ako aj iných pľúcnych komplikácií umelej ventilácie pľúc, či ich liečbe. Ďalšou oblasťou jej využitia môže byť napríklad včasná mobilizácia pacienta, či eventuálne aj prevencia dekubitov na cielených predilekčných miestach u imobilných pacientov. Lôžka s funkciou laterálneho náklonu sa však postupne stávajú súčasťou aj našich pracovísk a teda aj zručností sestier, pracujúcich v intenzívnej starostlivosti. Preto je potrebné vzdelávať sa v oblasti správneho výberu vhodných pacientov pre túto formu terapie, jej zásadami a obmedzeniami, ako aj rizikami, či kontraindikáciami.

Kľúčové slová: Laterálny náklon. Rotačná terapia. Prevencia VAP. Včasná mobilizácia. ARDS.

Summary
Continuous lateral rotational therapy nowadays widely spread in western countries of the world is one verified additional intervention in patients hospitalized at the intensive care departments. It is used in intubated patients or patient with tracheostomy on mechanical ventilation, in the prevention of immobility complications. The most important role plays the lateral rotational therapy in prevention of ventilator associated pneumonia and other lung complications of mechanical ventilation or their treatment. Next area of its use can be for example early mobilization of patient or eventually decubitus prevention in aimed predilection places in immobile patients. Beds with the lateral tilting function are progressively becoming a part of our workplaces also the part of the skills of nurses working in intensive care. Therefore, it is to educate in the area of right selection of the appropriate patient for this form therapy, its principles and limitations, also the risks or contraindications needed.

Key words: Lateral tilt. Rotational therapy. VAP prevention. Early mobilization. ARDS.
28 - 30
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Hydrofilní metakrylátový gel versus chlorhexidin na ošetřování centrálního žilního katétru
Hydrophilic methacrylate gel versus chlorhexidine for care a central venous catheter

Kateřina Hašová, Renáta Zoubková, Jan Máca, Milan Navrátil

Abstrakt
Ošetřovatelský personál provádí denně řadu vysoce specializovaných a technicky náročných ošetřovatelských postupů. Mezi tyto činnosti patří péče o centrální žilní katétr (CŽK). Cílem prospektivní studie bylo zjistit, zda při ošetřování místa vpichu centrálního žilního katétru hydrofilním metakrylátovým gelem (HMG) dochází k nižším počtům lokálních známek zánětu než při ošetřování antibakteriálním krytím s chlorhexidin glukonátem (CHG) mezi pacienty Jednotky intenzivní péče Kliniky hematoonkolgie (JIP KHO) a lůžkového oddělení Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (KARIM) Fakultní nemocnice Ostrava v závislosti na tíži stavu při přijetí. Pacienti byli rozděleni podle mediánu na dvě podskupiny: APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) high (>12.9) a APACHE II low (≤12.9). Skupina APACHE II low měla větší výskyt vzniku zánětu ve skupině HMG 25 (42%) oproti skupině CHG sedm (17%), (p < 0,01). Ošetřování vstupu pomocí HMG nevede k redukci frekvence výskytu lokální známek zánětu v místě zavedení CŽK zvláště u hematoonkologických pacientů. Projekt studie proběhl za instituciální podpory MZ ČR - RVO-FNOs/2016. Studie byla zaregistrovaná registračním systému ClinicalTrials.gov pod ID NCT03875352.

Kľúčové slová: Centrální žilní katétr, lokální známky zánětu, krytí, hydrofilní metakrylátový gel, chlorhexidin glukonát

Abstract
Nursing staff performs a number of high lyspecialized and technical lydemanding nursing procedures daily. These activities includecentral venous catheter care (CVC). Theaim of the prospective study was to investigace whe ther the hydrophilicmethacrylate gel (HMG) treatment of the central velus catheter site results in fler local signsofinflammationthan in thetreatmentwiththe chlorhexidine gluconate (CHG) antibacterial dressing bet ween patients of the intensive care unit of Haemato-oncology Clinic and of the Department of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Medicine of the University Hospital Ostrava, depending on the health condition of admission. The patiens were divided by medianinto two subgroups: APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) high (> 12.9) and APACHE II low (≤12.9). The APACHE II lowgroup had a greater incidence of inflammation in the HMG group 25 (42%) compared to the CHG groupnine (17%), (p < 0.01). Treatment of entry with HMG does not reduce the frequency of local signs of inflammation atthesite of introduction of CVC, particularly in haemato oncological patients. The study wasconductedunder the institutional support ofthe Ministry of Health of the Czech Republic - RVO-FNOs / 2016. The study wasregistered withthe Clinical Trials.gov registration systém under ID NCT03875352.

Key words: Central velus catheter, local signsofinflammation, dressing, hydrophilicmethacrylate gel, chlorhexidine gluconate
31 - 34
Spokojenost pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu s metodou pacientem kontrolované analgezie
Patient satisfaction after total endoprothesis of the hipper joint with the patient-checked analysis method

Renáta Zoubková, Jan Máca, Jan Neiser

Abstrakt
Pacienti postupující totální náhradu kyčelního kloubu postupují významnou pooperační bolest. Adekvátní pooperační analgezie ovlivňuje pooperační outcam pacientů. Je prokázáno, že nedostatečně ošetřená pooperační bolest zvyšuje chronifikaci, pooperační morbiditu, výskyt pooperačních komplikací, prodlužuje délku hospitalizace, včetně nákladů s ní spojených. Prostřednictvím prospektivní randomizované studie byl zhodnocen efekt pacientem kontrolované analgezie u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Pacienti s pacientem kontrolovanou analgesií (PCA) zpravidla získávají lepší úlevu od bolesti ve srovnání s pacienty s konvenční analgezií, a to bez zvýšení nežádoucích účinků. Příznivý vliv na spokojenost pacientů, ostatní atributy jako je celková spotřeba analgetik, intenzita bolesti, mobilita pacientů, délka hospitalizace souvisí ve většině případů s typem akutní bolesti. Cílem práce bylo zhodnotit efekt PCA u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Porovnat metodu PCEA s analgezií podávanou standardní cestou na požádání pacienta dle ordinace lékaře s ohledem na spotřebu analgetik, intenzitu bolesti během prvních 24h a spokojenost pacientů se zvoleným typem metody analgezie. V prospektivní randomizovaná studie probíhala v období od září 2014 do března 2016 na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Fakultní nemocnice Ostrava (KARIM FN Ostrava). Soubor pacientů tvořilo 111 pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče (ICU) v průběhu prvních 24h po operaci.

Kľúčové slová: Pacientem kontrolovaná analgesie. Totální endoprotéza. Spotřeba analgetik. Spokojenost pacientů.

Abstract
Patients undergoing total hip replacement progress significantly postoperatively. Adequate postoperative analgesia affects postoperative outcam patients. It has been shown that inadequately treated postoperative pain increases chronification, postoperative morbidity, incidence of postoperative complications, prolongs hospitalization, including the associated costs. Through a prospective randomized study was evaluated the effect of patient-controlled analgesia in patients undergoing total hip arthroplasty. Patients with a patient controlled analgesia (PCA) usually obtained better pain relief than patients with conventional analgesia, without increasing side effects. Beneficial effect on patient satisfaction, other attributes such as the total consumption of analgesics, pain intensity, patient mobility, length of hospitalization is related in most cases to a type of acute pain. The aim of the study was to evaluate the effect of PCA by patients undergoing total hip arthroplasty. Moreover, to compare PCEA method with analgesia administered in the standard way at the request of the patient according to the doctor's ordain with regard to the consumption of analgesics, pain intensity during the first 24 hours, and patients' satisfaction with their choice of methods of analgesia. The prospective randomized trial conducted from September 2014 to March 2016 at the Clinic of Anesthesiology and Intensive Care University Hospital Ostrava (CAICU FH Ostrava). The group of patients included 111 patients hospitalized in the intensive care unit (ICU) during the first 24 hours after surgery.

Key words: Patient-controlled analgesia. Total joint replacement. Consumption of analgesics. Patient satisfaction.
35 - 43
Poškodenie femorálnej artérie a vény ako komplikácia po kardiochirurgickej operácii
Femoralartery and vein injury, as a complication after cardiacsugery procedare

Elena Lambotová, Jana Paulovičová

Abstrakt
Detské kardiocentrum ako jediné špecializované pracovisko na Slovensku poskytuje odbornú starostlivosť deťom s vrodenými alebo získanými ochoreniami srdca od novorodeneckého veku až po dospelosť. Každý operačný výkon nesie so sebou svoje špecifické riziká, čo sa týka najmä  našich pacientov, ktorí majú vzhľadom k svojej diagnóze poruchy cirkulácie. Na Oddelení anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM) je každý pacient permanentne monitorovaný vrátane invazívneho monitoringu hemodynamiky, čo v konečnom dôsledku neraz so sebou nesie riziká nekrózy, trombózy, prípadne sepsy. V príspevku uvádzame kompletnú kazuistiku pacienta na našom oddelení, u ktorého sa po kardiochirurgickej operácii vyskytla závažná komplikácia – trombóza femorálnej atrérie a vény.

Kľúčové slová: dieťa, detské kardiocentrum, kardiochirurgická operácia, pooperačná komplikácia, poškodenie artérie, poškodenie vény.

Abstract
Children cardiac centre as a unique specialized work place in Slovakia provides care for children with in born or acquired heart diseases from new borns to adult hood. Each operation bears specific risks, even more with our patients who have circulation defects because of the ir diagnosis. At the anesthesis and intensive mediciny unite very patientis completely monitored, including invasive monitoring of hemodynamics. This bears risks of necrosis, thrombosis and possibly sepsis. In our article we present complete casuistry of a patient at ourunit, who suffered serious complication after a cardiac operation – thrombosis of femoral artery and vein.

Key words: child, childrens cardiac centre, cardiac surgery procedure, postoperative complication, vein injury.
44 - 46

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 09.05.2022

Číslo: 2/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 07.03.2022

Číslo: 1/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.12.2021

Číslo: 6/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 05.11.2021

Číslo: 5/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021