Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2019

Číslo 5/2019

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Nursing Now Slovakia 07 - 08
110. Valné zhromaždenie EFN 09 - 10
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek má naďalej svoj hlas vo Výkonnom výbore EFN 11
Správy z Európskej federácie sestier Október – December 2019 12 - 13
Posilnenie postavenia občanov prostredníctvom digitalizácie 14
Ako môžu sestry stimulovať inovácie v zdravotníctve 14
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ulcus cruris varicosum
Nursing care of patient with ulcus cruris varicosum

Andrea Šuličová, Tatiana Šantová, Jana Cinová

Súhrn
Ošetrovanie pacienta s ulcus cruris varicosum je dlhodobou záležitosťou, a to nielen pre samotného pacienta, ale aj ošetrujúcu osobu. Ošetrovanie vyžaduje veľké množstvo trpezlivosti, času a spôsobuje zvýšené finančné náklady na potrebný zdravotnícky materiál. Dlhodobým cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je obnoviť celistvosť kože. Tá sa obnoví pri poskytovaní sústavnej a komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Krátkodobé ciele ošetrovateľskej starostlivosti sa zameriavajú na zmiernenie alebo úplne odstránenie bolesti u pacienta, hodnotenie stavu rany, postupné zapájanie pacienta do starostlivosti o defekt. Dôležité je predchádzať zhoršeniu zdravotného stavu, eliminovať šírenie infekcie v narušenom kožnom kryte, a tak predísť aj komplikáciám, ktoré hrozia pri ulcus cruris varicosum. Vlhká terapia je moderný spôsob ošetrovania, ktorý sa dá používať vo všetkých fázach hojenia rany či už vo fáze čistenia, granulácie alebo epitelizácie. Nevyhnutnou súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti je aj edukácia pacienta o jeho stave, liečbe a ošetrovaní vredu.

Kľúčové slová: Vred predkolenia, Ošetrovanie vredu. Vlhká terapia. Edukácia pacienta.

Abstract
The nursing care for a patient with diagnosis of ulcers cruris varicosum is a long - term process for the patient and for the nurse, also. The nursing care for a patient of ulcerus cruris requires to require a lot of patience, time and financial expenses for the necessary medical supplies. The long- term goal of complex and systematic of the tnursing care is to restore the integrity for the skin of patient. The short-term goals of nursing care are to reduce or eliminate pain for a patient, assessing the state of the wound and involvement of the patient for a care to defect on skin. Then is very important to prevent degradation the health of the patient, eliminate the spread of infection in a disturbed skin cover and the complications from ulcers cruris varicosum. The wet therapy is a modern method of nursing care for this diagnosis. The method is intended for during in time of purification, granulation and epithelialization. The important section of nursing care is education of the patient, too.

Key words: Uulcus cruris varicosum. Nursing care. Patient. Wet therapy. Education.
15 - 19
Pohybová aktivita žien v klimaktériu
Physical activity of women in climacterium

Elena Hrbčová, Frederika Kubíková

Abstrakt
Pohybová aktivita v klimaktériu je mimoriadne nápomocná pre udržanie adekvátnej hmotnosti, oddialenie procesu starnutia a predchádzaniu následkov klimaktéria. Pohyb ovplyvňuje nervový systém a stabilizuje náladu. Pri pravidelnom cvičení sa znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, ochorenia diebetes mellitus, stimulujú sa osteoblasty (tým sa spomaľuje úbytok kostnej hmoty), kĺby sú ohybnejšie, imunitný systém lepšie pracuje a žena má ľahšiu kontrolu chuti do jedla. Príspevok prináša prehľad vhodných pohybových aktivít pre ženy v období klimaktéria.

Kľúčové slová: klimaktérium, pohybová aktivita, žena.

Abstract
Physical activity in menopause is especially helpful for maintaining adequate weight, delaying the aging process and preventing the effects of menopause. Movement affects the nervous system and stabilize mood. Regular exercises reduce the risk of cardiovascular diseases, disease diabetes mellitus, osteoblasts are stimulated (by this the bone loss is slow down), the joints are more flexible, the immune system works better and it is easier to control female appetite. This paper reports partial results an overview of more suitable physical activities for women in the climacteric period.

Key words: climacterium, physical activity, female.
20 - 21
Zlomeniny tvárových kostí
Darina Benčová, Simona Očkajová

Súhrn
Kominutívne (trieštivé) zlomeniny sánky tvoria skupinu rozsiahlych poranení, pri ktorých dochádza k poraneniu tvrdých tkanív v podobe mnohopočetných lomných línií spojených s tržnozhmoždeným léziám kožného krytu. V niektorých prípadoch, hlavne pri strelných poraneniach, dochádza k strate časti kostných štruktúr a nie je možná rekonštrukcia fragmentov v priamom vzájomnom kontakte. Príčina je v strate časti kosti bezprostredne úrazom, alebo traumatickou devastáciou vytvorením množstva malých voľných fragmentov, ktorých ponechanie zvyšuje riziko infekčných komplikácií. Pri takýchto zlomeninách je potrebné preklenutie fragmentov rekonštrukčnou dlahou (1). Extrémne rozsiahle stratové zlomeniny si vyžadujú rekonštrukcie mikrovaskulárnym kostným lalokom. Ošetrovateľská starostlivosť u pacienta so strelným poranením tváre bola poskytovaná zdravotníckym personálom na oddelení urgentného príjmu, kliniky úrazovej chirurgie, chirurgickej JIS a ORL oddelenia, ktoré v tom čase zabezpečovalo starostlivosť o pacientov maxilofaciálnej chirurgie.

Kľúčové slová: Strelné poranenie. Pacient. Predoperačná starostlivosť. Pooperačná ošetrovateľská starostlivosť. Ambulantná starostlivosť.

Summary
The cominutive (shattering ) fracture of mandible is a group of large lesions in which hard tissue injuries occur in the form of multiple fracture lines associated with market-induced skin cover wounds. In some cases, especially in gunshot wounds, some of the bone structures are lost and the reconstruction of the fragments end to end is impossible. The cause is in the loss of part of the bone immediately by injury or traumatic devastation by the formation of a number of small free fragments whose retention increases the risk of infectious complications. In such fractures, it is necessary to bridge the fragments with a reconstruction splint(1). Extremely large loss fractures require microvascular bone lobe reconstruction. Nursing care for a maxillofacial patient with a gunshot wound was provided by medical staff at the Emergency Department, Traumatology department, Intensive Care Unit and ENT Department.

Key words: String injury. Patient. Preoperative care. Postoperative nursing care. Outpatient care.
22 - 24
Syndróm vyhorenia - Preventívne stratégie
Vladimír Siska, Lukáš Kober

Súhrn
Aj keď je syndróm vyhorenia jedným z najčastejšie diskutovaných problémov duševného zdravia v dnešnej spoločnosti, je stále sporný a nie je oficiálne uznaný ako duševná porucha vo väčšine krajín. Vyhorenie bolo študované a diagnostikované v rôznych povolaniach, ako sú zdravotnícki pracovníci, učitelia, sociálni pracovníci a ľudia pracujúci vo finančnom sektore. Niektoré štúdie uvádzajú mieru prevalencie vyhorenia až 69 % v danej populácii, napríklad približne 30 % učiteľov, 31 % študentov medicíny a medzi 44 % a 68,6 % onkológov.
25 - 26
Nursing role in education and support of children with hemophilia and their parents
Monika Lovrek Seničić, Josip Božić, Gordana Major

Summary
In addition to doctors, highly educated nurses are involved in the education of hemophilia patients. This paper provides an overview of the most important guidelines and advice for parents and children with hemophilia related to the problems they face in their daily lives.

Key words: education, hemophilia, parents, child, nurse
27 - 30
Recenzia
Pokročilá prax v ošetrovateľstve
31
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Mentoring v ošetrovateľstve z pohľadu študentov
Mentoring in nursing from students 'view

Tatiana Hudáková, Petra Blizmanová

Abstrakt
Úvod: Príspevok je venovaný problematike mentorstva v ošetrovateľstve. Definuje pojmy a teoretické východiská osobnosti mentora klinickej praxe, jeho komunikácie, hodnotenia a jednotlivých rol. Deklarujeme aj význam mentoringu v súčasnej príprave študentov ošetrovateľstva Metódy: Použitím dotazníka vlastnej konštrukcie obsahujúceho 20 položiek sme na vzorke 88 respondentov - študentov ošetrovateľstva mapovali ich postoje a názory na osobnosť mentora klinickej praxe. Údaje sme analyzovali pomocou relatívnej a absolútnej početnosti a interpretovali v tabuľkách. Výsledky: Identifikovali sme, že študenti vyšších ročníkov (druháci a tretiaci) vnímajú prínos, prístup, spoluprácu s mentorom a hodnotenie mentora klinickej praxe pozitívnejšie ako študenti prvého ročníka. Záver: Na základe výsledkov prieskumu sme vytýčili odporúčania pre prax pre potreby klinickej praxe študentov ošetrovateľstva.

Kľúčové slová: Mentor klinickej praxe. Význam mentoringu. Postoje študentov. Prieskum.

Abstract
This thesis is devoted to the issues of mentoring in nursing. This thesis is defying terms and theoretical solution of clinical practice mentors personality, his communication, evaluation of individual roles. Also we are declaring meaning of mentoring in the present preparation of the nursing students. Methods: By usage of the self made survey consisting of 20 questions. From responses of 88 respondents of nursing students, mapped their attitude and opinion to the clinical mentors personality. We analyzed personal data with assistance of relative, honourable intentions and we interpreted them in the table. Results: We defined, that senior students (2nd and 3rd year students) understands benefit, attitude, cooperation with mentor of clinical practice positively as 1st year students. Conclusion: Based on the outcome of the survey we marked out recommendations for needs of clinical practice for nursing students.

Key words: Clinical practice mentor. Importance of mentoring. Attitude of students.
32 - 36

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 09.05.2022

Číslo: 2/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 07.03.2022

Číslo: 1/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.12.2021

Číslo: 6/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 05.11.2021

Číslo: 5/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021