Medzinárodný deň sestier 2013

ZOZNAM A CHARAKTERISTIKY OCENENÝCH - BIELE SRDCE 2013

Ocenené v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka – v praxi“

Daniela Ďurčeková

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Topoľčanoch od roku 1978 pracovala ako sestra pri lôžku na oddelení anezteziológie a intenzívnej medicíny. V súčasnosti pracuje na ambulancii centrálneho príjmu a anestézie. V roku 1994 si doplnila vzdelanie o špecializáciu v špecializačnom študijnom odbore anesteziológia a intenzívna starostlivosť. Bola dlhoročnou členkou Rady regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Topoľčanoch, v ktorej aktívne pracovala. So záujmom pristupuje k vzdelávacím aktivitám na oddelení svojou prednáškovou činnosťou. Má bohaté odborné, praktické vedomosti a skúsenosti, je ochotná vždy zastúpiť svoje kolegyne. V kolektíve je obľúbená pre svoju spoľahlivosť a triezvy pohľad na život.

Jana Fehérvaryová

V roku 1986 ukončila vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch. Od roku 2002 pracuje vo FMC Dialyzačné služby s.r.o. v Piešťanoch. Pracuje s plným nasadením a elánom, jej obetavosť a pomoc iným je o to vzácnejšia, že jej samej bolo v roku 2008 diagnostikované závažné onkologické ochorenie. Napriek tejto diagnóze naďalej pracuje v dialyzačnom stredisku, je hnacím motorom pre svoje kolegyne. Je príkladom ľudskej obetavosti, spolupatričnosti, pomoci a skromnosti. Vedomosti z nefrológie odovzdáva na celoslovenských, okresných a miestnych konferenciách. Napriek tomu, že nie je autorkou odborných článkov a publikácií, robí dobré meno svojmu povolaniu, ktorého prestíž a imidž v spoločnosti sú nedocenené.

PhDr. Marianna Frantová

V roku 1987 po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Trnave v odbore zdravotná sestra pracovala vo Fakultnej nemocnici v Trnave, kde pôsobí dodnes na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny na pozícii staničná sestra. Okrem vysokoškolského vzdelania je sestrou špecialistkou v odbore anesteziológia a intenzívna starostlivosť, mentorkou v ošetrovateľstve a internou auditorkou v rámci systému manažmentu kvality. Taktiež je konzultantkou a oponentkou mnohých diplomových prác študentov odboru ošetrovateľstvo, ktorých aj mentorsky vedie. Je autorkou a spoluautorkou mnohých článkov v odborných periodikách na národnej a medzinárodnej úrovni. Aktívne pristupuje k zmenám týkajúcich sa práce sestier v odbore anesteziológia a intenzívna starostlivosť a taktiež k implementácii vzdelávania na pracovisku.

Igor Liška

Napriek tomu, že vyštudoval poľnohospodárstvo, srdce ho vždy ťahalo k zdravotníctvu, preto sa v roku 1990 zamestnal ako pomocný zdravotnícky pracovník. V roku 1998 vyštudoval na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch odbor sanitár. Neskôr pokračoval v štúdiu v odbore všeobecná sestra a zamestnal sa na oddelení urgentnej medicíny v Nemocnici s poliklinikou v Komárne. Vzdelanie si doplnil pomaturitným špecializačným štúdiom v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny mu dalo pevné základy, naučilo správne a rýchlo sa rozhodovať. Od roku 2005 poskytuje neodkladnú prednemocničnú a medzinemocničnú zdravotnú starostlivosť a pomáha v krízových situáciách. Pracoval ako člen Rady regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Komárne. V súčasnosti je členom disciplinárnej komisie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Že si život cení nadovšetko a myslí na iných, svedčí aj jeho ocenenie Jánskeho plakety za darcovstvo krvi.

Mgr. Iveta Macková

Odbor zdravotná sestra ukončila na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach v roku 1976. Od roku 2007 pracuje ako licencovaná sestra v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti Biele srdce v Leseniciach. Absolvovala pomaturitné špecializačné štúdium v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite a v roku 2008 ukončila druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore ošetrovateľstvo. Zaujímavé na tejto ocenenej je, že návrh na ocenenie podal vďačný pacient pán Rudolf Homola, ktorý uviedol, že pani Macková mu dodala chuť a elán do života nakoľko on sám sa ocitol v ťažkej životnej situácii ako pacient na invalidnom vozíku. Je veľmi obetavá, ochotná a svoju prácu vykonáva s láskou. Pán Homola sa chcel touto cestou odvďačiť a zviditeľniť náročnú prácu pani Mackovej, nakoľko vie, že sa stará o množstvo ďalších pacientov.

Mgr. Alena Petrusová

Svoje povolanie vykonáva zodpovedne a kvalifikovane viac ako 22 rokov. V súčasnosti pracuje ako sestra na príjmovej ambulancii interného oddelenia v Nemocnici s poliklinikou v Rožňave. Okrem vysokoškolského vzdelania je sestrou špecialistkou v odbore vnútorného lekárstva. Aktívne pristupuje k zmenám týkajúcich sa sestier v odbore vnútorného lekárstva a taktiež k implementácii vzdelávania na pracovisku. Pod jej odborným vedením sa čoraz viac sestier zúčastňuje na odborných podujatiach na miestnej, regionálnej a aj celoslovenskej úrovni s aktívnou alebo pasívnou účasťou. Je mentorkou odbornej praxe a členkou skúšobnej komisie Strednej zdravotníckej školy v Rožňave. Od roku 2010 zastáva funkciu prezidentky Regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Rožňave. Pričinila sa o vznik Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek pri Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave, ktorej je aj aktívnou členkou.

Mgr. Zuzana Priesolová

Povolanie sestry vykonáva už od roku 1985. Počas svojej viac ako 28 ročnej praxe pracovala na rôznych oddeleniach ako sestra pri lôžku. V súčasnosti pracuje ako úseková sestra na jednotke intenzívnej starostlivosti vo Vojenskej nemocnici v Ružomberku. Počas praxe absolvovala druhý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore ošetrovateľstvo a špecializačné štúdiá v odboroch manažment v ošetrovateľstve a ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. Podieľa sa na organizácii a aktívne sa zúčastňuje na odborných podujatiach. Súčasťou jej aktivít je zapájanie sa do procesu premien v ošetrovateľstve, venuje sa tvorbe ošetrovateľských štandardov, spolupracuje na výskumných projektoch. úzko spolupracuje s Fakultou zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde vedie študentov ako konzultant pri písaní záverečných a diplomových prác.

Daniela Samotijová

Ako sestra v praxi pôsobí dvadsaťpäť rokov. Od roku 1988 pracuje ako sestra v Detskom domove v Nitre. Už tretie volebné obdobie je členkou Rady regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Nitre. Aktívne spolupracuje pri organizácii celoslovenských konferencií sestier pracujúcich v stomatológii a spolupodieľa sa na organizovaní okresných seminárov. Vedomosti a poznatky, ktoré získava počas celoživotného vzdelávania sa snaží implementovať do praxe. Svojou neúnavnou prácou a aktívnou spoluprácou s členmi Rady regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Nitre vo veľkej miere prispieva k posilňovaniu postavenia ošetrovateľstva ako vedného odboru a postavenia sestier v zariadeniach sociálnych služieb. Je aktívnou členkou Slovenského Červeného kríža.

Mgr. Mária Savarová

Prax sestry začala vykonávať v roku 1987 po skončení Strednej zdravotníckej školy v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave ako sestra pri lôžku v trojzmennej prevádzke. V súčasnosti pôsobí ako sestra v Centre pre liečbu sklerózy multiplex pri II. Neurologickej klinike Univerzitnej nemocnice akademika Dérera na Kramároch. Počas praxe si postupne zvyšovala svoju kvalifikáciu špecializačným štúdiom ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, štúdiom v odbore diplomovaná detská sestra a vysokoškolským štúdiom II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo. Podieľa sa na tvorbe lokálnych štandardov a zavádza ich do praxe. Je predsedníčkou odbornej Sekcie sestier pracujúcich v neurológii, členkou Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek. Aktívne sa podieľa na organizovaní aktivít sústavného vzdelávania.

Mgr. Adriana Simová

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Martine sa zamestnala v Martinskej fakultnej nemocnici na chirurgickej klinike, kde pôsobí ako sestra špecialistka pre ošetrovanie stómií a pacientov s chronickými ranami na septickom oddelení dodnes. V roku 2011 absolvovala magisterské štúdium II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo a pôsobí ako mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo. Od roku 1995 je členkou Ilco klubu v Martine, aktívne sa zúčastňuje na spoločných stretnutiach a podujatiach, na ktorých informuje o prevencii a možnostiach vzniku komplikácií pri ošetrovaní stómie a o diétnom stravovaní. Zúčastňuje sa pracovných stretnutí zameraných na vylepšenie stomických pomôcok, ako aj zdokonaľovaní edukačného materiálu pre stomikov. Heslom jej práce sa stalo krédo matky Terezy: „Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná.“

Darina Súderová

V roku 1977 začala študovať na Strednej zdravotníckej škole v Martine. Po jej ukončení nastúpila do nemocnice v Bojniciach na chirurgické oddelenie. Popri zamestnaní pracovala ako predsedníčka Československého červeného kríža v rodnej obci, kde sa jej podarilo vyzdvihnúť potrebu darcovstva krvi, vďaka čomu mnohí členovia získali prvé Jánskeho plakety. Celoživotným štúdiom si dopĺňala vzdelanie, je diplomovaná všeobecná sestra, stomická sestra, sestra špecialistka v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. V roku 2000 sa podieľala na zakladaní jednodňovej chirurgie, vypracovala štandardy, edukačné procesy a vyškolila nový personál. Členkou komory je od jej vzniku. Od roku 2011 pôsobí ako prezidentka regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prievidzi. Je nápomocná pri vzdelávaní sestier a spolupracuje pri zabezpečení aktivít sústavného vzdelávania spolu so zamestnávateľom a regionálnym centrom pre hodnotenie sústavného vzdelávania v Trenčíne.

Denisa Šarkoziová

Po absolvovaní štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Martine v roku 1991 začala pracovať v Okresnom ústave národného zdravia v Čadci na onkologickom oddelení ako sestra pri lôžku. Od roku 1996 až doteraz pracuje v Nemocnici Zvolen, na geriatrickom oddelení ako sestra pri lôžku. Členkou komory je od jej vzniku, od roku 2008 zastáva funkciu členky Rady regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek vo Zvolene a od roku 2009 je predsedníčkou sekcie sestier pracujúcich v geriatrii. Taktiež bola členkou pracovného tímu pre tvorbu Charty práv sestier a pôrodných asistentiek, členkou petičného výboru, členkou pracovného tímu Ministerstva zdravotníctva pri tvorbe Odborného usmernenia pre prevenciu a ošetrovanie dekubitov. Aktívne sa podieľa na príprave a organizovaní seminárov, kongresov na národnej a medzinárodnej úrovni. Bohatá je i jej publikačná činnosť.

Monika Víghová

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Nových zámkoch v roku 1987 sa zamestnala na I. Ortopedickej klinike v Bratislave ako sestra v trojzmennej prevádzke. Neskôr nadobudla vyššie odborné vzdelanie a svoju odbornosť si zvýšila i v špecializačnom štúdiu v odbore chirurgia. Od roku 2005 zastáva funkciu staničnej sestry, ktorá jej umožňuje využívať prirodzené manažérske schopnosti v každodennej práci. Podieľala sa na zavádzaní štandardov do ošetrovateľskej praxe na oddelení urgentnej medicíny. Bola členkou Rady regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, momentálne pôsobí vo funkcii podpredsedníčky Kontrolného výboru Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Bola spoluzakladateľkou a členkou prípravného výboru Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek v Nových Zámkoch. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných vzdelávacích aktivitách.

Ocenené v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka – manažér“

Alena Bisáková

Ako sestra pracuje už 34 rokov. V manažérskej pozícii pôsobí 19 rokov. Absolvovala viacero výcvikov zameraných na pomoc v núdzi a pomoc ľuďom s duševnými problémami, ako napríklad poskytovanie telefonickej krízovej intervencie deťom v núdzi, ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia. Tretie volebné obdobie je členkou Rady regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Nitre. Aktívne sa spolupodieľa na organizovaní celoslovenských konferencií sestier pracujúcich v zubnom lekárstve. Svojou prácou prispieva k posilňovaniu postavenia ošetrovateľstva ako vedného odboru a zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne sestier. Vo voľnom čase spoluorganizuje stretnutia onkologických pacientok skupiny Venuša pod záštitou Ligy proti rakovine ako dobrovoľník.

Mgr. Anna Demová

Od roku 1985 pracuje v zdravotníctve, 12 rokov v manažérskej pozícii. V tomto roku sa stala námestníčkou riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť. Od roku 2008 je aktívnou členkou výboru sekcie sestier pracujúcich v chirurgických odboroch, z toho 4 roky ako predsedníčka. Minulý rok sa stala aj členkou výboru sekcie sestier pracujúcich v riadení ošetrovateľskej starostlivosti. Taktiež je členkou základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek v Nových Zámkoch. Podieľa sa na organizovaní celoslovenských konferencií sestier pracujúcich v chirurgických odboroch. Prednáša na odborných seminároch pre sestry a pôrodné asistentky na miestnej, regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Je členkou komisie pre audit štandardov ošetrovateľskej starostlivosti pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky.

Mária Gálová

Po vyštudovaní Strednej zdravotníckej školy v odbore detská sestra pracovala 5 rokov na detskom oddelení v nemocnici v Trnave. Ďalšie dva roky pôsobila v Ústave sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnuté deti a dospelých v Šoporni. Od roku 1999 pracuje v Centre zdravotnej starostlivosti Duslo a. s. Šaľa, od roku 2001 ako vedúca sestra polikliniky. Od roku 2001 je členka Rady regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Galante a od roku 2010 je jej prezidentkou. Túto prácu vykonáva s veľkým zanietením. Aktívne pracuje tiež ako prezidentka pobočky Slovenskej únie proti osteoporóze v Šali, kde každoročne organizuje s pobočkou Slovenského červeného kríža podujatia zamerané na prevenciu osteoporózy. Za svoje morálne, osobnostné vlastnosti a dlhoročnú profesionálnu prácu v roku 2008 bola ocenená ocenením Biele srdce na regionálnej úrovni.

PhDr. Jana Hičíková

Pätnásť rokov pracuje ako manažérka ošetrovateľskej starostlivosť v Nefro-dialyzačnom centre s.r.o. v Martine. V roku 2010 získala striebornú ružu za uvedenie nového spôsobu kanylácie u dialyzovaných pacientov, čím sa zlepšila ich kvalita života. V roku 2011 získala ocenenie Sestra roka. Okrem manažovania strediska sa venuje edukácii pacientov a ich príbuzných pred zaradením do dialyzačnej liečby. Svoje poznatky a skúsenosti odovzdáva na celoslovenských a medzinárodných konferenciách ako aj v odborných časopisoch. V roku 2005 bola odborným poradcom na Ministerstve zdravotníctva pri zostavovaní ošetrovateľských štandardov v nefrológii. Pôsobila vo výbore sekcie sestier pracujúcich v nefrológii Slovenskej lekárskej spoločnosti a v roku 2011 bola zvolená za predsedníčku tejto sekcie. Pôsobí ako odborný konzultant a oponent diplomových prác.

Mgr. Viera Lengyelová

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Košiciach v roku 1985 začala pracovať na prvej internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach ako sestra pri lôžku v nepretržitej prevádzke. Od roku 2009 pôsobí ako vedúca sestra oddelenia urgentného príjmu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. V rámci klinických cvičení vyučuje sestry zo Strednej zdravotníckej školy sv. Alžbety v Košiciach a taktiež v rámci odbornej klinickej praxe vyučuje zdravotníckych záchranárov. Za obdobie dvadsaťpäť rokov práce je mimoriadne aktívna, erudovaná, so zmyslom pre zodpovednosť a precíznosť. Svojim pozitívnym prístupom k životu, odovzdávaním praktických vedomostí a zručností ostatným kolegyniam je príkladom pre všetky sestry manažérky.

Mgr. Božena Maková

V povolaní sestra pracuje tridsaťpäť rokov, z toho trinásť rokov ako manažér Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Horehroní. Okrem vysokoškolského vzdelania je sestrou špecialistkou v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite a inštruktorkou prvej pomoci. Svoje vedomosti a zručnosti využíva pri organizovaní kurzov opatrovateliek vo svojom regióne. Je sestrou, ktorá sa stotožňuje s etickým kódexom a chartou práv sestier a pôrodných asistentiek. Od roku 2000 je členkou sekcie sestier pracujúcich v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Vie oceniť ťažkú prácu svojich zamestnancov a preto pre nich každoročne organizuje turistický pochod pod názvom „Sám pre svoje zdravie“.

Mgr. Justína Oravcová

Vo svojej profesii pracuje už tridsaťštyri rokov. Po ukončení stredoškolského vzdelania v roku 1979 začala pracovať ako sestra na internom oddelení, následne v závodnej a obvodnej ambulancii. Od roku 1991 pôsobí vo funkcii vedúcej sestry polikliniky Krankas s.r.o.. Svoju prácu vykonáva na vysokej profesionálnej úrovni, venuje sa získavaniu nových poznatkov, ktoré prenáša do profesionálneho života. Organizuje odborné semináre v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, workshopy, zúčastňuje sa na sympóziách a medzinárodných konferenciách. Kreatívne a flexibilne aplikuje do praxe vedomosti získané celoživotným vzdelávaním, o čom svedčí ocenenie vo forme ďakovného listu, udeleného riaditeľkou zdravotníckeho zariadenia, v ktorom pracuje.

PhDr. Libuša Repiská

V roku 1981 ukončila Strednú zdravotnícku školu v Nitre v odbore detská sestra a v roku 2002 vysokoškolské štúdium v odbore ošetrovateľstvo a rehabilitácia na Trnavskej univerzite v Trnave. Po ukončení vysokej školy si otvorila Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Ako majiteľka agentúry úzko spolupracuje s Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Komenského pri výchove študentov na odbornej praxi. Celý jej profesijný život sa prelína neustálym vzdelávaním a zavádzaním nových metód do ošetrovateľskej praxe. Snaží sa podporovať vo vzdelávaní aj svoj personál, lebo len vzdelaná sestra sa vie správne a erudovane postaviť k problémom, s ktorými sa stretáva v praxi. Podieľa sa na tvorbe novej legislatívy pre ošetrovateľstvo. Aktívne pracuje vo výbore sekcie sestier pracujúcich v Agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, pravidelne sa zúčastňuje a podieľa na príprave celoslovenských a medzinárodných seminárov, konferencií, na ktorých vyzdvihuje dôležitosť domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

PhDr. Iveta Suchardová

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Tepliciach v roku 1987 začala pracovať na novorodeneckom oddelení vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Košiciach ako detská sestra pri lôžku. Od roku 1993 pracovala na urologickom oddelení ako sestra v nepretržitej prevádzke, neskôr ako manažér dennej zmeny. Od januára 2009 začala vykonávať funkciu vedúcej sestry na doliečovacom oddelení a oddelení dlhodobo chorých vo fakultnej nemocnici L. Pasteura. V roku 2011 toto oddelenie delimitovali do priestorov Leteckej vojenskej nemocnice, kde bola poverená zriadiť dve ošetrovacie jednotky na príjem pacientov pre poskytovanie dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Viedla pracovnú skupinu pre zavádzanie ošetrovateľského procesu do praxe. Svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti odovzdáva mladým sestrám a študentom stredných zdravotníckych škôl. Vedie poradenské kurzy pre urostomikov.

Mgr. Marek Šimunek

Po skončení Strednej zdravotníckej školy v Bratislave pracoval na chirurgickom a internom oddelení Univerzitnej nemocnice Bratislava ako sestra v trojzmennej prevádzke. Od roku 2000 pôsobí ako manažér Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Samaritán Nové Zámky. Od roku 2002 je členom výboru sekcie sestier pracujúcich v Agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Pravidelne sa zúčastňuje a podieľa na príprave celoslovenských a medzinárodných seminárov a konferencií. Taktiež spolupracuje pri tvorbe novej legislatívy pre ošetrovateľstvo. Inovatívne ošetrovateľské postupy aplikuje do bežnej praxe. V neposlednom rade sa venuje aj publikačnej činnosti.

Mgr. Veronika Vadkertiová

Nepretržite tridsaťjeden rokov pracuje vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky na ušno-nosno-krčnej klinike. Aktívne sa venuje práci v Regionálnej komore Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Nových Zámkoch, je členkou výboru sekcie sestier pracujúcich v ORL (čítaj ORL), členkou sekcie sestier pracujúcich v odboroch chirurgie a sekcie sestier pracujúcich v riadení ošetrovateľskej starostlivosti. Pôsobí v pracovnej skupine pre tvorbu ošetrovateľských štandardov v ORL a zároveň je členkou komisie pre vykonávanie auditu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu a vedenia ošetrovateľskej dokumentácie pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky. Zúčastňovala sa na projekte moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, venuje sa prednáškovej a publikačnej činnosti.

Mária Vinterová

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v roku 1985 nastúpila na interné oddelenie ako sestra pri lôžku, neskôr na internú ambulanciu. Od roku 1996 pracovala 10 rokov ako staničná sestra na internom oddelení a od roku 2007 pôsobí vo funkcii vrchnej sestry na tomto oddelení. Je aktívnou členkou Rady Regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Košiciach III. Organizuje odborné semináre na regionálnej úrovni. Nebráni sa zmenám v ošetrovateľskej starostlivosti, jej prácu prezentuje vysoká odbornosť, zodpovednosť, rýchla a pohotová reakcia, pokojné vystupovanie a rozvaha pri zvládaní ťažkých pracovných a životných situácií. Svojou prácou sa zaslúžila o vybudovanie erudovaného ošetrovateľského tímu na internom oddelení.

Ocenené v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg“

PhDr. Miroslava Líšková, PhD.

Je členkou komory od jej vzniku v roku 2002. Pôsobí ako pedagóg vzdelávajúci sestry už dvadsať rokov. Od roku 1994 pôsobí na Strednej zdravotníckej škole v Nitre ako odborná učiteľka, od roku 2002 na Katedre ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerztiy Konštantína Filozofa v Nitre a od roku 2011 vo funkcii prodekan pre celoživotné vzdelávanie. S veľkým zanietením a trpezlivosťou odovzdáva svoje poznatky a skúsenosti s implementáciou ošetrovateľského procesu a ošetrovateľskej dokumentácie do praxe študentom ošetrovateľstva v denne i externej forme štúdia. Je spoluautorkou dvoch vedeckých monografií, trinástich vysokoškolských učebníc a skrípt, autorkou a spoluautorkou osemdesiatichsiedmych vedeckých prác, odborných prác a referátov publikovaných v domácich odborných časopisoch, zborníkoch z konferencií a dvadsiatichšiestich vedeckých prác publikovaných v zahraničí. Participuje na projektoch Virtuálna fakulta, Hodnotenie kvality výskumu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Interné zabezpečenie kvality vzdelávania na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov.

Doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

V roku 1990 ukončila Strednú zdravotnícku školu v Liptovskom Mikuláši odbor všeobecná sestra. V rokoch 1991 až 1993 pracovala ako sestra pri lôžku na internom oddelení v Nemocnici s poliklinikou Liptovský Mikuláš. V školskom roku 1994 až 1995 pôsobila ako učiteľka na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. Svoje vedomosti si dopĺňala neustálym štúdiom a v roku 2011 získala titul docent v odbore ošetrovateľstvo na Jihočeskej univerzite v Českých Budejoviciach. Od roku 2001 až po súčasnosť vykonáva klinickú prax na psychiatrickej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine. Aktívne sa zúčastňuje na medzinárodných seminároch, konferenciách, diskusných stretnutiach a iných vzdelávacích aktivitách pre sestry a pôrodné asistentky. Pravidelne recenzuje a zostavuje zborníky z odborných konferencií a publikuje v periodikách s celoslovenskou pôsobnosťou. Pracuje v dobrovoľných občianskych združeniach, podporných skupinách a organizáciách orientovaných na udržiavanie a podporu zdravia. Aktívne sa zúčastňuje na výskumných projektoch, úlohách a prieskumoch. Je predsedníčkou štátnicovej komisie študijného odboru ošetrovateľstvo v dennom bakalárskom štúdiu, členkou komisie pre obhajobu dizertačných prác na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, konzultantkou záverečných prác v odbore ošetrovateľstvo, lektorkou rôznych špecializačných študijných programov.

Ocenená v kategórii „Mimoriadne ocenenie Biele srdce“

Mgr. Mária Magdaléna Kurillová

V rámci dlhej profesionálnej kariéry pôsobila ako sestra na rôznych pracoviskách. Ako absolventka Strednej zdravotníckej školy začala pracovať na Klinike balneológie a fyziatrie, neskôr na Internej klinike v Bratislave. Podstatná časť jej práce bola venovaná ošetrovateľskej starostlivosti o onkologicky chorých pacientov v Ústave klinickej onkológie, neskôr svoje odborné vedomosti v onkologickom ošetrovateľstve a manažérske skúsenosti využila vo funkcii námestníčky riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť v Národnom onkologickom ústave. Obdivuhodný je jej ľudský a odborný prístup k pacientom a kolegom. Pracovala tiež na Subkatedre klinickej onkológie Slovenskej zdravotníckej univerzity vo funkcii odbornej asistentky so zameraním na ošetrovateľskú starostlivosť o onkologicky chorých pacientov. Celoživotným vzdelávaním si prehlbovala vedomosti získaním vysokoškolského diplomu v odbore ošetrovateľstvo a sústavným štúdiom zameraným na kardiochirurgiu, neurológiu, komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o onkologicky chorých pacientov. Absolvovala rôzne odborné stáže v Českej republike, Švajčiarsku, Nemecku, USA so zameraním na trendy v ošetrovateľstve. V spolupráci s Československošvajčiarskou spoločnosťou SPITEX sa spolupodieľala na založení agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorých bola prvou prezidentkou.

Bola jednou zo zakladateliek Únie stredných zdravotníckych pracovníkov – dnešnej Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Významná je jej práca v pracovnej skupine pri vypracovaní a obhajobe prvej Koncepcie ošetrovateľstva. Taktiež sa podieľala na tvorbe ošetrovateľskej dokumentácie, prvých národných štandardov, ktoré tiež uviedla na svojom klinickom pracovisku v rámci ošetrovateľskej starostlivosti o onkologicky chorých pacientov do praxe. Bola členkou pracovnej skupiny pre prípravu kompetencií sestier a pôrodných asistentiek. Mimoriadne záslužnú činnosť vykonávala vo funkcii predsedníčky Registračného výboru Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Zastávala aj čestnú funkciu prvej hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre ošetrovateľstvo, kde aktívne presadzovala záujmy sestier, za čo jej bolo udelené rezortné vyznamenanie.

Za svoju dlhoročnú aktívnu činnosť a prínos v ošetrovateľstve získala ocenenie Sestra roka – strieborná ruža za celoživotné dielo a ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni. Osobnosť Mgr. Magdalény Kurillovej patrí k významným osobnostiam slovenského ošetrovateľstva. Je to sestra, ktorá rešpektom k životu, entuziazmom, zodpovednosťou, húževnatosťou, veľkým podielom prispela k rozvoju ošetrovateľstva na Slovensku.