Medzinárodný deň sestier 2010

Generálny partner:

TENA

Partneri:

Mediálni partneri:

ZOZNAM OCENENÝCH

Mimoriadne ocenenie Biele srdce

Gabriela Maszticsová 
Pani Gabriela Maszticsová podstatnú časť svojho profesijného života zasvätila príprave, výučbe pôrodných asistentiek v pregraduálnej, postgraduálnej príprave pôrodných asistentiek, ako aj v oblasti prípravy odborných materiálov pre tvorbu právnych predpisov týkajúcich sa povolania pôrodných asistentiek.

Dlhé roky pôsobila na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave vo funkcií odbornej asistentky. Jej pracovná činnosť bola zameraná na oblasť pedagogickú, koncepčnú, organizačnú, metodickú a publikačnú. Je spoluautorkou pomocných učebných textov pre pôrodné asistentky a pre oblasť cytológie. Podieľala sa na vydaní niekoľkých syláb k špecializačným štúdiám v pôrodnej asistencii, certifikačným štúdiám v starostlivosti o tehotné, šestonedieľky, plánované rodičovstvo. Zároveň publikovala v odborných časopisoch. Bola členkou v organizáciách ako sú Sekcia ženských sestier Slovenskej lekárskej spoločnosti, Európskej federácií cytologických spoločností a výboru predstaviteľov jednotlivých krajín Európy, výboru QUATE pri E.F.C.S. a Medzinárodnej cytologickej akadémie I.A.C. Zaslúžila sa okrem iného aj o vznik Slovenskej spoločnosti prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied, ktorej je aktívnou členkou od roku 2006.

Členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je od roku 1992. Bola predsedníčkou registračného výboru pôrodných asistentiek, členkou pracovných skupín pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek v oblasti prípravy odborných materiálov pre tvorbu právnych predpisov týkajúcich sa povolania pôrodnej asistentky ako aj koncepcie ošetrovateľstva a pre projekt agentúr  domácej ošetrovateľskej starostlivosti, koncepciu odboru pôrodnej asistencie, rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom, etický kódex a iné. Bola manažérskou  projektu analýzy starostlivosti poskytovanej pôrodnou asistentkou s licenciou na výkon samostatnej praxe o gynekologicky choré ženy, tehotné, šestonedieľky a novorodencov v prirodzenom sociálnom prostredí. V spolupráci s Radou pôrodných asistentiek Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek organizuje medzinárodné a celoslovenské konferencie a semináre, kde v rámci prednáškovej  činnosti prezentuje svoje dlhoročné odborné skúsenosti zamerané na starostlivosť o ženu, matku a novorodenca. Na zaslúžilom odpočinku aj naďalej úzko spolupracuje s Radou pôrodných asistentiek, takmer ako jej aktívny člen. Táto spolupráca a odovzdávanie vzácnych odborných  vedomosti a skúsenosti  pomáha posilňovať postavenie pôrodných asistentiek na Slovensku a zároveň prispieva k humanizácii a skvalitňovaniu starostlivosti o ženu a matku. Pani Maszticsová je odborníčkou s vysokým, odborným, morálnym a ľudský kreditom, vždy ochotná pomôcť, poradiť a usmerniť pôrodné asistentky. Je pre pôrodné asistentky a sestry  vzorom a jej filozofia života hnacou silou, ktorá im dodáva odvahu a odhodlanie nevzdať sa ideálov a  cieľov, ktoré si spoločne vytýčili.  Preto pani Gabriele Maszticsovej   miesto v sieni slávy Slovenského ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie právom prináleží.

BIELE SRDCE V KATEGÓRII SESTRA V PRAXI

Jana Antalová
Počas svojej 30 ročnej praxe, podstatnú časť profesijného života zasvätila práci na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). V súčasnosti pracuje na detskej JIS. Pokora a ľudskosť z nej robí vzor pre ostatné kolegyne, ktorým odovzdáva svoje vedomosti, skúsenosti. Je nielen formálnym, ale skôr prirodzeným vodcom. Vďaka vysokému ľudskému a morálnemu kreditu prispieva pozitívnemu posunu v ošetrovateľskej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou Trstená.

Mgr. Jozefína Bančejová, regionálna komora Košice II.
Ošetrovateľskú prax vykonáva 35 rokov. Počas svojej dlhoročnej praxe pracovala na lôžkových ako aj v ambulantných zariadeniach. Pôsobila ako externý učiteľ na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach. V súčasnosti pracuje na klinike oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny vo Fakultnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach. V orgánoch komory či už na regionálnej, alebo celoslovenskej úrovni aktívne pracuje od roku 1999. Je predsedníčkou sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii, intenzívnej a urgentnej starostlivosti pri SK SaPA. Je veľmi ťažké vymenovať všetky jej odborné a charakterové vlastnosti medzi ktoré patrí: kreativita a flexibilita, vysoké pracovné nasadenie, organizačné a koncepčné schopnosti. Vysoko je potrebné ohodnotiť aj jej publikačnú činnosť a prácu v pracovnej skupine na pripomienkovanie právnych predpisov a na prípravu   Charty  práv sestier a pôrodných asistentiek, ako aj spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a prezentovanie odborných príspevkov na národnej a medzinárodnej úrovni.

Adriana Bradová
Povolanie sestry vykonáva takmer 20 rokov. Pracuje v Nemocnici s poliklinikou v Lučenci, kde si vyskúšala prácu sestry na všetkých oddelenia vrátane JIS. V súčasnom období vykonáva funkciu vedúcej sestry v záchrannom zdravotnom systéme RESCUE s.r.o. v Poltári, kde stála pri jej zrode. S týmom svojich zamestnancov sa pravidelne zúčastňuje súťaže posádok „Záchrana“. Aktívne pracuje v orgánoch regionálnej komory. Jej vysoký morálny kredit, pracovitosť, ochota, angažovanosť, otvorenosť ako aj organizačné schopnosti sú vzorom pre mnohé kolegyne, ktoré si ju nesmierne vážia. 

Mgr. Elena Červeňáková
Počas svojej 32 ročnej praxe pracovala na oddeleniach ako sú ARO, neurológia, ktoré si vyžadujú vysoký odborný a morálny kredit. Zároveň práca na týchto oddeleniach je spojená s nadmernou psychickou a fyzickou záťažou. No aj napriek pracovným povinnostiam pani Červeňáková aktívne pracuje v štruktúrach regionálnej komory Košice I. Zároveň výsledky svojej dlhoročnej práce prezentuje aj na odborných podujatiach, tak na národnej, ako aj  na medzinárodnej úrovni.

Pavla Hrtoňová
Počas svojej 35 ročnej praxe pracovala ako sestra na detských oddeleniach, rovnako aj v manažérskych funkciách, aj ako odborná inštruktorka na katedre stomatológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, kde pracuje dodnes ako sestra odborná inštruktorka. Je autorkou mnohých odborných článkov. Organizuje semináre s celoslovenskou pôsobnosťou pre sestry, pracujúce v odboroch zubného lekárstva, pretože od roku 2007 pôsobí ako predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve. Aktívne spolupracuje s občianskym združením DENTALARM a organizuje vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu a dentálne zdravie.

Mgr. Blanka Kanozsayová
Počas svojej odbornej praxe pracovala aj v zariadeniach sociálnych služieb a následne na internom oddelení v Komárne. Zároveň sa aktívne zapájala do práce na regionálnej úrovni, či už vo funkcii viceprezidenta, alebo hospodára. Od roku 2009 je predsedníčkou výboru sekcie sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva. Je iniciátorom a organizátorom vzdelávacích aktivít na celoslovenskej úrovni v tomto odbore. Spolupracuje aj s občianskym združením Magna Mater na podporu zamestnanosti a regionálneho rozvoja. Zároveň pôsobí ako konzultantka na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a je lektorom pre akreditované vzdelávacie aktivity zamerané na opatrovateľstvo o starých a chorých.

Emília Kloudová
Počas svojej 30 ročnej praxe pracovala v rôznych zdravotníckych zariadeniach a na rôznych oddeleniach akými sú psychiatria, traumatológia, ambulancia praktického lekára. V orgánoch komory pracuje aktívne takmer 20 rokov. Už druhé volebné obdobie je prezidentkou regionálnej komory v Poprade. Zároveň je aj podpredsedníčkou sekcie sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych zariadeniach. Dôkazom jej ochoty, obetavosti, nezištnosti, organizačných schopností a kreatívnosti je aj niekoľkoročné organizovanie snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, začo jej patrí  vďaka a úcta  celej členskej základne.

PhDr. Milan Laurinc
Jeho profesijná dráha je spojená s prácou na oddeleniach ako je neurológia a v súčasnosti pracuje v deckom kardiocentre ako sestra pri lôžku oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. Záujem o odborný rast a vysoké pracovné nasadenie, zodpovednosť a tímový duch ho predurčili k tomu, že snem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek ho zvolil ako člena Rady komory. Je aj aktívnym členom výboru sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti a v urgentnej starostlivosti. Zároveň sa venuje prednáškovej a publikačnej činnosti tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Je členom komisie komory pre spoluprácu so Slovenským odborovým zväzom. No aj napriek  plneniu  mnohých náročných úloh pracuje ešte  aj ako sestra v agentúre domácej a ošetrovateľskej starostlivosti.

Jana Mišková
Práca sestry na chirurgických oddeleniach je jej známa a blízka. Vykonáva ju 25 rokov. Spolupracuje aj s ILKO klubom v Ružomberku, kde edukuje stomikov. Podieľa sa na tvorbe štandardov na chirurgickej klinike. Výsledky svojej práce prezentovala aj na seminároch na regionálnej úrovni. V nepredvídaných situáciách pri dvoch autonehodách zachránila ľudské životy. Jej vysoký ľudský, morálny a odborný kredit ocenili aj jej spolupracovníci a preto ju navrhli na ocenenie, ktoré jej právom patrí.

Božena Mušinková
Svoju profesijnú prax začala vykonávať ako sestra pri lôžku na internom oddelení. Neskôr pracovala v ambulantnej sfére napríklad na oddelení dorastového lekárstva ako mestská dorastová sestra v ambulatóriu na vojenskej správe, aj na úseku posudkovej činnosti. V súčasnosti pracuje v súkromnom medicínskom centre. V orgánoch regionálnej komory pracuje od jej vzniku. Pôsobí v regionálnej komore Košice I., ako predseda kontrolného výboru už štvrté volebné obdobie. Zároveň sa aktívne zapája do organizovania vzdelávacích aktivít v regióne.

Mária Pčolková
Ošetrovateľskú starostlivosť pacientom pri lôžku poskytuj od roku 1985, prevažne v trojzmennej prevádzke a to na oddeleniach akými sú chirurgické, doliečovacie a oddelenie anestéziológie a intenzívnej starostlivosti kde pracuje dodnes. Pokora pred ľudským utrpení z nej robí vzor pre ostatné sestry najmä pre mladé kolegyne, ktorým trpezlivo odovzdáva svoje dlhodobé skúsenosti. Angažuje sa aj v odborárskej činnosti, podieľa sa aj na riešení sociálnych  problémov a hľadá nové cesty a spôsoby ako zlepšiť postavenie sestier a to aj za cenu strát v rámci  kariérneho postupu v  profesijnom živote. 

Eva Piovarčiová
Takmer 20 rokov pracovala ako sestra pri lôžku. Svoju prácu vždy vykonávala spoľahlivo, zodpovedne s úsmevom a láskavým prístupom k pacientom. Absolvovala mnohé vzdelávacie aktivity a výcvikové kurzy. V súčasnosti vykonáva povolanie zdravotníckeho záchranára. Nová práca priniesla do jej života potrebu doplnenia si odborných vedomostí. Vytvorila si nový pohľad na pacienta a hodnoty ľudského života. Venuje sa aj výučbe, a to ako inštruktorka kurzov prvej pomoci. Je aktívnou členkou Slovenského červeného kríža. Všetky svoje činnosti vykonáva v duchu tolerancie, lásky a úcty k životu. 

Drahomíra Rezníková
Vykonáva prácu sestry 30 rokov, z toho 25 rokov pracuje v ambulancii všeobecného lekára. Pre svojich pacientov predstavuje obetavú poradkyňu, oporu, edukátorku. Organizuje mnoho aktivít v rámci svojho zdravotníckeho odboru zameraných na prevenciu, očkovanie, osvetu a to najmä v komunite rómskych obyvateľov. Zároveň sa aktívne zapája aj do práce vo svojej stavovskej organizácii. Najprv pôsobila vo funkcii viceprezidentky Regionálnej komory Liptovský Mikuláš, v súčasnosti pôsobí vo funkcii prezidentky uvedenej Regionálnej komory. V rámci vzdelávania sestier je potrebné vysoko vyzdvihnúť aj jej organizačné a publikačné schopnosti, ako aj prednáškovú činnosť.

Eva Stanková
Prácu sestry na ORL oddelení v Košiciach šaca vykonáva zodpovedne už 40 rokov. Oddane sa venuje starostlivosti o svojich pacientov, pričom sa podieľa na vzdelávaní a profesijnom raste kolegýň odovzdávaním svojich odborných a praktických skúseností. Pôsobila ako prezidentka Regionálnej komory Košice III. a druhé volebné obdobie je aktívnou nezastupiteľnou členkou kontrolného výboru Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Obetavosť, empatia, ochota pomáhať, radiť, sú jej charakterové vlastnosti, ktoré ju oprávnene zaraďujú medzi výnimočné sestry v slovenskom ošetrovateľstve.
 
Bc. Tatiana Kohanová
Viac ako 20 rokov pracuje na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Nemocnici s poliklinikou v Trebišove . V súčasnosti ako vrchná pôrodná asistentka na  gynekologicko-pôrodníckom oddelení, kde sa aktívne podieľala pri zavádzaní nových metód starostlivosti v pôrodnej asistencii. Je prítomná všade tam, kde treba pomôcť, poradiť, odovzdať svoje odborné a osobné vedomosti a skúsenosti. Je oporou pre pôrodné asistentky a pre sestry nielen na oddelení kde pôsobí. Už druhé volebné obdobie pôsobí vo funkcii regionálnej prezidentky v Trebišove.

Bc.Zuzana Szabóová
V Nemocnici s poliklinikou Komárno pracuje takmer 30 rokov ako pôrodná asistentka na  gynekologicko-pôrodníckom oddelení  a z toho viac ako 20 rokov  pracuje na pôrodnej sále. Odborne vedie študentky v bakalárskeho štúdia v pôrodnej asistencii, presadzuje alternatívne vedenie fyziologického pôrodu. Rovnako odhodlane sa angažuje aj vo funkcii viceprezidenta pre pôrodné asistentky na regionálnej úrovni, kde zabezpečuje rozvoj vzdelávania a odborného rastu pôrodných asistentiek.

BIELE SRDCE V KATEGÓRII SESTRA MANAŽÉR – MANAŽÉRKA

PhDr. Yveta Béressová
Viac ako 20 rokov pracuje v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave. Najprv ako špecialistka na oddelení centrálnej sterilizácie a už 15 rokov ako vedúca sestra tohto oddelenia. Jej hlavným krédom je rozšíriť povedomie klinických odborov, v rámci transformácie zdravotníckej pomôcky. Manažuje aj proces vzdelávania v odboroch centrálnej sterilizácie. úzko spolupracuje s výrobcami v nových druhoch zdravotníckych pomôcok. Je členkou poradného zboru hlavného MZ SR pre odbor dezinfekcie a sterilizácie zároveň je aj predsedníčkou odbornej sekcie centrálnej sterilizácie pri SK SaPA. Svoje organizačné schopnosti plne využíva v tejto funkcii a to najmä pri organizovaní medzinárodných a celorepublikových konferencií. Odbornej verejnosti je známa aj jej publikačná a prednášková činnosť.

Mgr. Tatiana Mikitová
Svoj život zasvätila práci na neonatologickej klinike Martinskej fakultnej nemocnice, kde od roku 1997 pracuje vo funkcii staničnej sestry. Svoje špičkové profesionálne vedomosti a zručnosti oddane a nezištne venuje starostlivosti o najzraniteľnejších pacientov, chorých novorodencov. V pokore pred ľudským utrpením je vzorom pre svoje kolegyne, ktorých prácu riadi metodicky. Je konzultantkou mnohých záverečných diplomových prác, vypracovala aj oponentské posudky diplomových prác. Bohatá je aj je aktívna účasť na celoslovenských a medzinárodných odborných podujatiach. Je mnohonásobnou darkyňou krvi, držiteľkou bronzovej Jánskeho plakety.

Mgr. Helena Pagáčová
Svoju prácu zasvätila ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii. Pracuje v nemocnici Veľké Zálužie už 20 rokov vo funkcii námestníčky pre ošetrovateľstvo. Svojím osobným zanietením prispela k rozvoju ošetrovateľských štandardov dokumentácie a aj aplikácií vhodných ošetrovateľských modelov do praxe. Obdivuhodné sú jej organizačné schopnosti, trpezlivosť a angažovanosť v oblasti rozvoja ošetrovateľstva v psychiatrii, tak v oblasti organizačného zabezpečovania vzdelávacích aktivít, ako aj prednáškovej a publikačnej.

Mgr. Mária Pavlíková
Prevažnú časť svojej profesijnej kariéry zasvätila práci v zariadení sociálnych služieb Bardoňovo. Jej organizačné schopnosti a aktivity zamerané na zavádzanie zmien a zlepšenie postavenia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb sú celoslovensky známe, pretože pôsobila vo funkcii viceprezidentky Rady sestier pracujúcich v nezdravotníckych zariadeniach a druhé volebné obdobie je členkou Rady  sestier pracujúcich v nezdravotníckych zariadeniach. Svojou zanietenosťou a angažovanosťou výrazne prispela k zmenám v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb.

Eva Podhradská
Povolanie sestry vykonáva viac ako 40 rokov. Vyskúšala si prácu pri lôžku pacienta v trojzmennej prevádzka, v ambulantnej sfére, ale ako aj prácu vedúcej sestry v Nemocnici s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom. Neskôr pracovala ako vrchná sestra v štátnej Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v roku 2001 si založila neštátnu Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Novom Meste nad Váhom, kde pôsobí dodnes ako manažérka. Vždy sa aktívne zapájala do činnosti komory na regionálnej úrovni, pomáha sestrám hľadať nové cesty a riešenia, organizovať vzdelávacie aktivity. Pracuje v dobrovoľných občianskych združeniach, podporných skupinách a organizáciách orientovaných na udržiavanie a podporu zdravia.

Mgr. Iveta Svetlanská
Pracovala ako sestra v trojzmennej prevádzke. Dlhé roky pôsobila aj ako pedagóg na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch. Venovala sa ja práci manažérky v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti a od roku 2007 pôsobí na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Nitrianskeho samosprávneho kraja ako vedúca sestra. Odbornej verejnosti je známa jej publikačná a prednášková činnosť. Aktívne sa zúčastňuje aj na realizácii projektov zameraných na rozvoj a podporu vzdelávania sestier ako aj na preventívne programy a programy podpory zdravia. Vo svojej terajšej práci naplno využíva svoje  odborné a  manažérske schopnosti  pri metodickom riadení ošetrovateľstva na regionálnej úrovni ako aj pri tvorbe regionálnej zdravotnej politiky a implementácii legislatívy do praxe.

Jarmila štetinová
Počas svojej viac ako 30 ročnej práci pracovala v Nemocnici s poliklinikou v Skalici na rôznych oddeleniach. Neskôr sa stala prevádzkovateľkou agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb pre dospelých v Uníne. Stála pri zrode únie a komory sestier na regionálnej úrovni. Jej bohaté odborné skúsenosti a ľudské vlastnosti prispievajú k rozvoju a pozdvihnutiu ošetrovateľstva. Svojou odbornosťou, empatiou, spoľahlivosťou a svedomitosťou si získala dôveru sestier, ktoré mali tú česť s ňou spolupracovať ako aj klientov a pacientov.

PhDr. Jana Ucháľová
Pôsobí vo funkcii vedúcej sestry detskej chirurgie Martinskej fakultnej nemocnice. V spolupráci s regionálnou komorou v Martine organizuje odborné semináre, je mentorkou odbornej praxe študentiek ošetrovateľstva, ktorým ochotne a trpezlivo odovzdáva svoje praktické odborné skúsenosti. Známa je aj jej publikačná a prednášková činnosť, tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Angažuje sa aj v ILKO klube stomikov v Martine, v Červenom kríži. Je prirodzeným lídrom pre sestry podporujúcim rozvoj ošetrovateľstva v chirurgii na celorepublikovej úrovni.

Bc. Ľubica Urbancová
V Nemocnici s poliklinikou v Bojniciach pracuje viac ako 20 rokov, kde sa z pozície sanitárky vďaka svojej zanietenosti, húževnatosti a cieľavedomosti vypracovala až na post vedúcej sestry. Jej odbornosť a ľudskosť sa odráža v dokonalej profesionalite a v tomto duchu vedie aj sestry pracujúce na operačných sálach. Profesionálna etika, morálka, diplomacia sú neoddeliteľnou súčasťou jej správania a konania vo vzťahu k sestrám a pacientom. Pomáha organizovať vzdelávacie aktivity na regionálnej úrovni na ktorých prezentuje odbornú a náročnú prácu sestier pracujúcich na operačných sálach.

BIELE SRDCE V KATEGÓRII SESTRA PEDAGÓG

PhDr. Marcela Ižová, PhD.
Pracovala na klinike anestéziológie resuscitácie a intenzívnej medicíny v ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent a zástupca pre odbornú prax na katolíckej Univerzite Fakulty zdravotníctva v Ružomberku. Je autorkou odbornej učebnice pod názvom základy ošetrovateľskej komunikácie, spoluautorkou mnohých  skrípt. Aktívne sa zapája aj do prednáškovej činnosti  na celoslovenskej a zahraničnej úrovni. Publikuje v domácich zborníkoch ako aj zahraničných časopisoch. Podieľa sa na tvorbe ošetrovateľských štandardov, ako aj na integrácii a monitoringu  metódy ošetrovateľského procesu a príslušnej dokumentácie do praxe, a to najmä na internej klinike.

PhDr. Monika Jankechová, PhD.
Pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave ako odborný asistent. V rokoch 2002 až 2007 sa aktívne spolupodieľala na zriadení hospicu sv. Františka z Asissi v Palárikove. Aktívne spolupracuje s regionálnou komorou Nové Zámky pri zabezpečovaní vzdelávacích aktivít. Podieľa sa na príprave národných, ale aj medzinárodných konferencií. Publikuje v periodikách so zdravotníckou tematikou. Je spoluautorkou učebníc pre sestry ako napríklad „Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve“ a „Základy ošetrovania a asistencie“ a ďalších.

PhDr. Erika Krištofová, PhD.
Pôsobí na katedre ošetrovateľstva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako koordinátor odbornej praxe. S veľkým zanietením a trpezlivosťou odovzdáva svoje poznatky a skúsenosti študentom ošetrovateľstva. Je spoluautorkou dvoch vedeckých monografií „Základy multikultúrneho ošetrovateľstva“, „Sestra a pôrodná asistentka v komunitnej starostlivosti“. Zároveň je aj spoluautorkou štyroch vysokoškolských učebníc a siedmych skrípt a učebných textov. Svoje odborné práce prezentovala na celoslovenských konferenciách a seminároch 38 krát. Je členkou riešiteľských kolektívov  pri realizácii národných a medzinárodných projektov.

PhDr. Jana Otrubová, PhD.
Pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave ako odborný asistent. Počas svojej odbornej praxe sa venovala výučbe predmetov ako napríklad komunikácia a etika v ošetrovateľstva, výchova k zdraviu, geriatrické ošetrovateľstvo. Okrem pedagogickej činnosti sa angažuje aj v občianskom živote a to napríklad pri aktivitách akými sú zbierka „Biela pastelka“, „Deň narcisov“, „Deň nezábudiek“, „Modrý gombík“, „Hodina deťom“ ako aj pri dobrovoľnom darcovstve krvi. Je potrebné sa vyzdvihnúť aj jej aktivity pri organizovaní podujatí zameraných na prevenciu a podporu zdravia ako napríklad „Deň výživy“, „Deň bez tabaku“, „Výchova k rodičovstvu“, „Zdravie na školách“.

doc. PhDr. štefánia Andraščíková, PhD., MPH
Jej profesionálnym mottom sú slová F. Nightingaleovej: „Ak zostaneme stáť, nikam sa nedostaneme“. Počas svojej 22 ročnej pedagogickej praxe najskôr pracovala ako stredoškolská učiteľka odborných predmetov. V roku 2002 sa podieľala na zakladaní a kreovaní fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešov, kde na akreditáciu pripravovala študijné programy, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, a fyzioterapia. Na uvedenej fakulte pôsobí dodnes. Je garantom predmetov pôrodná asistencia a zároveň vyučuje aj ďalšie predmety. Vykonáva taktiež funkciu prodekana pre vzdelávanie. Má bohatú aj zahraničnú publikačnú činnosť, je spoluautorkou vysokoškolských učebníc a učebných materiálov, recenzentom odborných časopisov. Prednáša na zahraničných a domácich konferenciách a absolvovala niekoľko študijných pobytov a stáží v Izraeli, Maďarsku, Nemecku, Českej republike. Je zapojená do dvoch projektov KEGA a ďalších piatich grantov a projektov týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania.