Medzinárodný deň sestier 2011

Generálny partner:
TENA
Partneri:
Partneri
 
Na stiahnutie:
PREKLENUTIE ROZDIELOV: ZLEPšOVANIE DOSTUPNOSTI A ROVNOSTI (doc, 1.4MB)
 
ZOZNAM OCENENÝCH
 
Sestra/pôrodná asistentky v praxi

Beáta Franková
Pracuje v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej od roku 1987. Vďaka svojmu svedomitému a spoľahlivému prístupu k práci bola v roku 1998 menovaná do funkcie staničnej sestry a v súčasnej dobe pracuje vo funkcii vedúcej sestry a zástupkyne námestníčky riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť. Svojim pozitívnym prístupom a trpezlivým odovzdávaním vedomostí a skúseností vedie mladé kolegyne k precíznosti a zodpovednosti k práci. Svoje bohaté skúsenosti využila aj pri tvorbe štandardov v ošetrovateľskej starostlivosti a pri zavádzaní riadenia kvality v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej.

Bc. Edita Grzybová
Povolanie sestry vykonáva už od roku 1974. Vďaka jej osobnému a pracovnému nasadeniu a najmä efektívnemu riadeniu organizácie, významným spôsobom prispieva k skvalitňovaniu nemocničnej zdravotnej starostlivosti. Ako vedúca sestra chirurgického oddelenia obdivuhodne vedie svoj tím, čo sa pozitívnym spôsobom prejavuje na úrovni poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Je tvorcom štandardov a napomáha pri ich implementácii a dodržiavaní na chirurgickom oddelení. Jej životným štýlom je kreativita a flexibilita čo sa kladne odzrkadľuje na jej práci. V súčastnosti pôsobí ako prezidentka regionálnej komory v Zlatých Moravciach.

Mgr. Eva Gubišová
Mgr. Gubišová svoje povolanie s láskou vykonáva už od roku 1985. Je komunikatívna, má vysoké pracovné nasadenie a schopnosť viesť tím. Ako vedúca sestra ORL oddelenia zúročila svoje vedomosti a skúsenosti tak, že vypracovala mapy ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré sa začali používať na mnohých pracoviskách ORL na Slovensku. Svoje postrehy a názory publikuje aj v odborných periodikách. V súčastnosti pracuje pôsobí ako zástupkyňa predsedníčky sekcie sestier pracujúcich v ORL. V rámci svojej činnosti podporuje aktivity komory a jej podujatia, ktoré vedú k zviditeľneniu sestier a ošetrovateľstva na národnej a medzinárodnej úrovni.

Eva Jelová
Svoje profesionálne vedomosti a zručnosti využíva v prospech poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti už od roku 1982. K srdcu jej prirástla práca na chirurgii, kde pracuje dodnes. Ľudskosť a pokora pred ľudským utrpením z nej robia vzor pre ostatné kolegyne, najmä mladé a začínajúce, ktorým trpezlivo odovzdáva svoje vedomosti skúsenosti. Je prirodzeným, neformálnym vodcom sestier. Ako prezidentka regionálnej komory v Humennom hľadá v spolupráci s ďalšími členmi komory nové formy a spôsoby vzdelávania, aktívne rieši problémy najmä pri aplikácii ošetrovateľského procesu v praxi. V súčastnosti pôsobí aj ako hodnotiteľka sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.

Mária Kalmanová
Po ukončení gymnázia v šuranoch nadobudla odbornú spôsobilosť ženskej sestry na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene. Prax v ošetrovateľskej starostlivosti o ženu matku a dieťa jej ukázala, že tehotným ženám chýbajú informácie o priebehu tehotenstva a prípravy na pôrod preto sa rozhodla erudovane viesť kurzy psychofyzickej prípravy na pôrod pre budúce mamičky a ich partnerov. Svojim ľudským a zároveň profesionálnym prístupom je oporou pre všetky budúce matky, o čom svedčí aj skutočnosť, že si ju mnohé prizývajú k pôrodu, lebo vtedy sa cítia v psychickej pohode a spokojné. Jej charakterové a profesionálne úspechy, entuziazmus pre prácu v pôrodnej asistencii nás presvedčili, že je správnou kandidátkou na udelenia ocenenia Biele srdce.

Bc. Táňa Klimová
Ošetrovateľskú prax vykonáva už 29 rokov. Dlhé roky pracovala na internom oddelení, v súčastnosti pracuje na infekčnom oddelení v Nemocnici Trenčín. Prácu vykonáva vždy zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni, Podieľa sa na praktickom vzdelávaní študentov Strednej zdravotníckej školy ako aj Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity. Členkou komory je už od jej vzniku a v súčastnosti pôsobí ako prezidentka regionálnej komory v Trenčíne. Je odborníčkou s vysokým ľudským, odborným a morálnym kreditom. Aj v týchto pre zdravotníctvo neľahkých časoch intenzívne komunikuje s vedením FN Trenčín a snaží sa zo všetkých síl obhajovať práva sestier.

Katarína Lamiová
Vykonáva povolanie sestry od roku 1979. Má bohaté a odborné praktické vedomosti a skúsenosti. V praxi uplatňuje nové metódy a techniky v ošetrovateľstve. Príkladne vedie a motivuje spolupracovníkov, veľmi dobre rieši konfliktné situácie a má vynikajúce komunikačné schopnosti. Neustále sa vzdeláva a aktívne sa zapája do zavádzania nových trendov v ošetrovateľstve. Aktívne sa spolupodieľa na prednáškovej činnosti a zabezpečuje aktivity sústavného vzdelávania sestier. U pacientov je obľúbená, majú ju radi kvôli jej ľudskému prístupu. Vedenie nemocnice, v ktorej pracuje obdržalo množstvo ďakovných listov, v ktorých pacienti a ich príbuzní ďakujú za jej príkladný prístup a starostlivosť.

Anna Matiová
Svoje povolanie vykonáva zodpovedne a kvalifikovane už 33 rokov. V súčastnosti pracuje ako sestra v súkromnej hematologickej ambulancii v Poliklinike Juh v Košiciach. Na svojom pracovisku je obľúbená. Aktívnou členkou komory je už od jej vzniku. Už od začiatku sa angažuje v boji za práva sestier a pôrodných asistentiek, najmä tých ktoré pôsobia v ambulantnej sfére. Vedomosti získané celoživotným vzdelávaním uplatňuje vo svojej praxi. Má výborné organizačné schopnosti, je spoľahlivá, zručná a ochotná v každej situácii pomôcť pacientovi. Obetavosť, empatia, zodpovednosť a trpezlivosť sú jej hlavné charakterové vlastnosti.

Zuzana Michalková
V rámci svoje dlhej profesionálnej kariéry pôsobila ako sestra na dialyzačných pracoviskách, kde svojim ľudský a odborným prístupom, pomáhala pacientom s chronickými ochoreniami, až kým do jej života nevstúpilo závažné ochorenie, ktoré viedlo k definitívnemu rozhodnutiu opustiť povolanie sestry, „Ako človek s chronickým a nevyliečiteľným ochorením, sa na svet dívam trošku ináč. To čo som kedysi brala ako samozrejmosť, dnes už má pre mňa inú vysokú cenu.“ V roku 2009 založila v Košiciach Občianske združenie Spoločnosť Parkinson Slovensko, v rámci ktorého aktívne pomáha pacientom s týmto ochorením, spolupracuje s ďalšími inštitúciami a participuje na projektoch zameraných na výskum Parkinsonovej choroby. Podieľa sa aj na vydávaní časopisov a informačných buletinov určených pre príbuzných a pacientov trpiacich týmto ochorením, aj naďalej aktívne spolupracuje s odbornými sekciami komory, ktorej je členkou.

Jana Mikulášková
Povolanie sestry vykonáva už od roku 1985. Počas svojej 26 ročnej praxe zasvätila podstatnú časť svojho profesijného života práci na jednotke intenzívnej starostlivosti na neonatológii. Pokora a ľudskosť z nej robí vzor pre ostatné kolegyne, ktorým odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti. Je prítomná všade tam, kde je treba pomôcť, poradiť a zavádzať inovácie. Rovnako odhodlane sa angažuje aj vo funkcii viceprezidenta pre sestry na regionálnej úrovni, kde zabezpečuje rozvoj vzdelávania a odborného rastu sestrám a pôrodným asistentkám a pomáha im pri zorientovaní sa v právnych predpisoch týkajúcich sa ošetrovateľstva. Obetavosť, empatia, ochota pomáhať sú jej charakterové vlastnosti, ktoré ju oprávnene zaraďujú medzi výnimočné sestry v slovenskom ošetrovateľstve.

Jitka Pekárová
Povolanie sestry vykonáva už 33 rokov. Od roku 1978 pôsobila ako sestry v NsP v Nitre a od roku 1985 pracuje v psychiatrickej ambulancii na Poliklinike v Nitre. Už tretie volebné obdobie pôsobí ako členka rady regionálnej komory v Nitre. Jej činnosť oceňujú najmä sestry pracujúce v ambulanciách štátnych i neštátnych lekárov. Je spoluorganizátorkou a aktívnou účastníčkou odborných seminárov a vzdelávacích aktivít na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Jej pozitívny prístup ústretovosť a empatiu oceňujú najmä psychiatrickí pacienti a ich príbuzní, s ktorými je v neustálom kontakte. Svojou nEÚnavnou prácou a aktívnou činnosťou v RK v Nitre sa vo veľkej miere zaslúžila o posilňovanie postavenia ošetrovateľstva a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne sestier.

Bc. Xénia Pernišová
Komunikatívnosť, vysoké pracovné nasadenie a tímová spolupráca úzko súvisia s prípravou pacientov na endoskopické vyšetrenia, ktoré sú súčasťou jej každodenných pracovných činností. Bc. Pernišová je známa svojou kreativitou pri riešení vzniknutých psychických problémov u pacientov, pred, počas a po ukončení endoskopických vyšetrení. Je aktívna v prednáškovej činnosti a realizovala sa aj ako sestra edukátorka pri vypracovaní informačných a edukačných materiálov pre potreby pacientov pred gastrofibroskopickým a kolonoskopickým vyšetrením. Je dlhoročnou predsedníčkou celoslovenskej odbornej sekcie sestier pracujúcich v endoskopii. Aktívna je aj v upevňovaní sociálneho a spoločenského postavenia sestier.

Mgr. Anna švaralová
Od roku 1987 pracuje ako sestra na rôznych pediatrických pracoviskách. V regionálnej komore Levice pracuje vo funkcii členky Rady už tretie volebné obdobie a ako viceprezidentka RK SK SaPA už druhé volebné obdobie. Od roku 2006 pôsobí ako vedúca sestra pediatricko neonatologického oddelenia v Leviciach. Svojou aktívnou edukačnou činnosťou prekračuje bežný rámec svojich pracovných povinností. Už takmer 20 rokov sa zúčastňuje liečebno rekondičných pobytov detí trpiacich diagnózou diabetes mellitus. Aktívne spolupracuje so zväzom diabetikov na Slovensku a so Slovenským Červeným krížom.

Michal Tebeľák
Pred 40 rokmi ako 20 ročný o sebe napísal: „Už ako žiak ZDš som túžil stať sa zdravotníkom. Toto povolanie ma zvlášť priťahovalo svojou ľudskosťou. Prihlásil som sa na zdravotnícku školu v Levoči, kde ma prijali. Naďalej cítim k svojmu povolaniu hlboký vzťah. Mojím životným cieľom je vykonávať povolanie, ktoré ma nesmierne zaujíma.“ Po mnohoročnom procese jeho osobnostného a profesionálneho dozrievania sa rozhodol vo svojom povolaní ísť vlastnou samostatnou cestou a v roku 2001 založil ADOS v Jaklovciach. Jeho agentúra bola od začiatku zaujímavým fenoménom nie len preto, lebo ju zriadil a viedol sestra-muž, ale aj preto že bola agentúrou založenou na vidieku. Agentúra sa stala vyvrcholením splneného profesionálneho sna, ktorý si ako 20 ročný stanovil. O tom, že sa mu plne venoval svedčí to, že od chvíle kedy napísal túto vetu uplynulo 38 rokov a on sa tomuto povolaniu stále naplno venuje.

Oľga Ragáňová
Ako pôrodná asistentka pracovala od roku 1971 do roku 2004 kedy bola menovaná do funkcie námestníčky ošetrovateľstvo v NsP Kráľovský Chlmec. Pani Ragáňová sa aktívne podieľa na organizovaní odborných aktivít pre sestry a pôrodné asistentky na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Dlhé roky aktívne pracuje ako členka regionálnej komory. Nezanedbateľná je metodická činnosť a vedenie pri zavádzaní ošetrovateľského procesu do praxe. Aktívne sa podieľa na výskumných projektoch, je spoľahlivá a má vysoký morálny kredit. Svoje odborné vedomosti si neustále rozširuje a získané teoretické poznatky aplikuje do praxe.

Sestra/pôrodná asistentky manažér

Mgr. Libuša Kerekešová
V zdravotníctve pracuje už 27 rokov, pracovala vo viacerých ambulantných aj lôžkových pracoviskách. V súčastnosti pracuje ako vedúca sestra na gynekologicko-pôrodníckej klinike v ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku. Je aktívnou členkou komisie pre tvorbu spoločných štandardov ošetrovateľskej starostlivosti. V rámci svojho pracoviska aktívne zavádzala do praxe ošetrovateľské modely a ošetrovateľský proces. Svoju činnosť orientovala aj na vypracovanie všetkých štandardizovaných postupov ošetrovateľskej starostlivosti pre gynekologicko-pôrodnícku kliniku. Jej ľudskosť sa odráža vo výnimočnej úrovni profesionality, akou vedie sestry a pôrodné asistentky nie len ako formálny ale ja ako prirodzený vodca. Popri týchto aktivitách zabezpečuje metodickú a konzultačnú činnosť v rámci boja proti nozokomiálnym nákazám a to členstvom a prácou v hlavnej komisii hygienického dozoru v UVN v Ružomberku.

Mária Krkošová
Od roku 1973 pracovala ako ženská sestra na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v NsP v Krupine a v roku 1992 sa stala vrchnou sestrou. Vo svojom odbore pracovala celých 40 rokov, no i napriek odchodu do dôchodku sa venuje svojej práci na gynekologickej ambulancii v Dudinciach. Celý svoj profesionálny život zasvätila žene-matke a zároveň odovzdávala svoje skúsenosti a vedomosti mladším kolegyniam. Okrem práce manažérky sa tri volebné obdobia venuje práci členky rady regionálnej komory vo Zvolene. Za celoživotnú, obetavú prácu manažérky, ktorú vykonávala aj popri závažnom zdravotnom ochorení i za pracovno-organizačný prínos, ktorý venovala regionálnej komore vo Zvolene jej ocenenie právom patrí.

Bc. Adela Olšavská
Jej 35 ročná profesná kariéra je spojená s prácou na takmer všetkých úsekoch gynekologicky-pôrodníckej kliniky a v súčastnosti pôsobí ako vedúca sestra v Nemocnici Košice šaca. Pracovné povinnosti vykonáva vždy s príkladnou poctivosťou, zodpovedne s plným nasadením. Je pôrodnou asistentkou, pre ktorú je typická svedomitosť s dôrazom kladeným na kvalitu poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti. Aktívne sa podieľa na zavádzaní nových metód starostlivosti v pôrodnej asistencii. Je prítomná všade tam, kde treba pomôcť, poradiť, odovzdať svoje odborné vedomosti i osobné skúsenosti mladým pôrodným asistentkám. V kolektíve spolupracovníkov je obľúbená pre svoju spoľahlivosť a triezvy pohľad na život.

Galina Ačaiová
Profesionálna kariéra pani Ačaiovej začala po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Košiciach v roku 1979, kedy nastúpila na kliniku popálením a rekonštrukčnej chirurgie v nemocnici Košice šaca. Od roku 2005 pracuje ako vrchná sestra oddelenia liečby pre dlhodobo chorých. Svojou usilovnou prácou, profesionalitou, zodpovednosťou a príjemným vystupovaním prispieva k zvyšovaniu kvality ošetrovateľskej starostlivosti. Prirodzený rešpekt, autorita a ozajstná kolegialita je charakteristická črta jej vedenia a manažovania oddelenia, ktoré sa napriek svojej vysokej náročnosti, prameniacej zo stavu pacientov a častej konfrontácie so smrťou, môže pochváliť stabilným personálom. Spolu s kolegyňou Denisou Sklenárovou MBA, zaviedla projekt „Dobrovoľníci v nemocnici“, ktorého cieľom je humanizácia starostlivosti o ťažko chorých a umierajúcich pacientov.

PhDr. Tatiana Hrindová
Povolanie sestry vykonáva od roku 1985, kedy ukončila Strednú zdravotnícku školu v Michalovciach. Pôsobila na rôznych pracoviskách a to ako sestra pri lôžku, sociálna sestra, vedúca sestra psychiatrickej nemocnice v Michalovciach a od roku 2005 pracuje v pozícii námestníčky pre ošetrovateľský úsek v Psychiatrickej Nemocnici v Michalovciach, kde zároveň pôsobí ako garant pre odbor ošetrovateľstva. Dlhé roky pôsobí vo funkcii predsedníčky celoslovenskej odbornej sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii. Vďaka jej nasadeniu sa odborná sekcia začlenila do medzinárodnej organizácie Horatio. Aktívne sa podieľa na pripomienkovaní právnych predpisov, tvorbe ošetrovateľských štandardov, ošetrovateľskej psychiatrickej dokumentácie a ich aplikácie do praxe. Bohatá je jej publikačná a prednášková činnosť. Jej krédom je celoživotné vzdelávania a upevňovanie statusu psychiatrického ošetrovateľstva, ktoré dáva do pozornosti aj ako pedagóg na fakultách ošetrovateľstva.

Mgr. Ľubica Kaiserová
Po úspešnom ukončení štúdia v odbore sestra v roku 1984 nastúpila pracovať ako sestra pri lôžku na oddelenie patologických novorodencov II. Detskej kliniky na Bezručovej v Bratislave. Odvtedy sa upísala práci s predčasne narodenými a rizikovými novorodencami. Pre svoje organizačné schopnosti a odborné vedomosti bola poverená vedením oddelenia patologických novorodencov. Venuje sa zavádzaniu nových trendov v ošetrovateľstve, je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných publikácií, aktívne spolupracuje so SZU ako lektorka pri ďalšom vzdelávaní sestier a druhé volebné obdobie pôsobí v rade regionálnej komory Bratislava 5. V roku 2009 založila spolu s rodičmi Občianske združenie DebRA, ktoré pomáha pacientom a ich rodinám s ochorením Epidermolysis bullosa. Svoje špičkové profesionálne vedomosti a zručnosti oddane a nezištne venuje starostlivosti o najzraniteľnejších pacientov a ich rodičov. Mgr. Danka Lančaričová
Povolanie sestry vykonáva už od roku 1982. Počas svojej viac ako 29 praxe pracovala ako sestra pri lôžku na anesteziologicko-resuscitačných oddeleniach vo Fakultnej nemocnici v Trnave, kde od roku 2009 vykonáva funkciu vedúcej sestry na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny. Je autorkou štandardov invazívneho monitorovania, ktoré používajú v praxi na KAIM FN Trnava. Kolektív sestier KAIM pod jej vedením v roku 2010 ocenil predseda Trnavského samosprávneho kraja pamätnou medailou za vynikajúce pracovné výsledky, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja. Bohatá je aj jej prednášková, publikačná a mentorská činnosť.

Mgr. Jarmila Letašiová
Odbor všeobecná sestra ukončila na Strednej zdravotníckej škole v Ružomberku v roku 1980. Prax vykonávala na rôznych oddeleniach ako sestra pri lôžku. Od roku 2003 pracuje vo funkcii námestníčka pre ošetrovateľstvo v HNsP Trstená, kde zároveň pôsobí ako vedúca interná audítorka. Aktívne pracuje v Červenom kríži, aktívne prednáša, vedie sanitársky kurz a realizuje odbornú ošetrovateľskú prax so študentkami. Je dlhoročnou členkou komory a pôsobí ako viceprezidentka regionálnej komory v Trstenej. Rozvíja široké aktivity v oblasti vzdelávania a zavádzania systému kvality, pomáha pri riešení koncepčných, ošetrovateľských, prevádzkových a personálnych problémov.

PhDr. Anna Mačugová
Svoju profesijnú prax začala vykonávať v NsP Stará Ľubovňa, kde pôsobila na oddelení ARO ako sestra pri lôžku, ako výjazdová sestra na oddelení urgentnej medicíny a neskôr ako staničná sestra. Od roku 1999 pôsobí vo funkcii vedúcej sestry. Svojimi vedomosťami a manažérskymi zručnosťami vedie sestry a pôrodné asistentky k zodpovednému prístupu, je vždy ochotná pomôcť a poradiť. Aktívne sa zapája do organizovania seminárov na okresnej a miestnej úrovni, zúčastňuje sa na konferenciách a získané poznatky začleňuje do ošetrovateľského procesu. Podieľa sa na tvorbe ošetrovateľských štandardov, ošetrovateľskej dokumentácie.

Františka Ružičková
Počas svojej 30 ročnej praxe pracovala ako sestra na ORL oddeleniach, rovnako aj urologickej ambulancii ako ambulantná a endoskopická sestra v NsP Skalica, kde pracuje dodnes ako vedúca sestra na urologickom oddelení. Dlhé roky pôsobí v rade regionálnej komory v Skalici. Podieľa sa na prípravách odborných seminárov, na štandardizácii výkonov na urologickom oddelení, príkladne vedie sesterskú dokumentáciu a podieľa sa na odborných štúdiách s primárom doc. MUDr. Marenčákom. Je spoľahlivá, pracovitá, pripravená vždy pomôcť a je obľúbená v kolektíve aj medzi pacientami. Svojim empatickým prístupom je vzorom pre sestry mladšej generácie.

Mgr. Tatiana Turoková
Počas svojej odbornej praxe pracovala na doliečovacom oddelení ako sestra pri lôžku, rovnako aj ako terénna geriatrická sestra. Pracuje vo VšOúG sv. Lukáša v Košiciach kde od roku 2006 vykonáva funkciu námestníčky pre ošetrovateľstvo. Bola pri zrode poskytnutie zdravotnej starostlivosti vo VšOúG sv. Lukáša, kde postupne pripravila štyri ošetrovacie jednotky na príjem pacientov na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Je aktívnou účastníčkou zmien; viedla pracovnú skupinu pri zavádzaní ošetrovateľského procesu do praxe, podieľala sa na vypracovaní lokálnych ošetrovateľských štandardov, spolupodieľa sa na výskumných projektoch. Vykonáva funkciu podpredsedníčky Výboru sekcie sestier pracujúcich v geriatrii SK SaPA.

Sestra/pôrodná asistentka pedagóg

PhDr. Eva Moraučíková
povolanie sestra vykonávala v ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku do roku 2005. Od roku 2005 pracovala na Katolíckej univerzite, Fakulte zdravotníctva v Ružomberku ako odborný asistent a od roku 2009 do súčasnosti, ako vedúca katedry pôrodnej asistencie. Podieľala sa na publikovaní skrípt Ošetrovateľské teórie a modely a ich využitie v praxi, je spoluautorkou skrípt v rámci Katolíckej univerzity. Aktívne sa zapája do zahraničných konferencií v rámci Českej republiky a španielska. Súčasne publikuje v domácich a zahraničných zborníkoch a v časopisoch. Usporadúva semináre, diskusné stretnutia, konferencie. Ďalej sa podieľa na vedení šVOČ na Slovensku aj v zahraničí. Je členkou redakčnej rady. Podieľa sa na tvorbe štandardov, pomáha pri integrácii metódy ošetrovateľského procesu a dokumentácie. Zúčastňuje sa na realizácii projektov zameraných na vzdelávanie rómskeho etnika, a je spoluautorkou učebníc v uvedenej tematike. Spolupracovníci a topmanažéri ju hodnotia ako odborníka a ako empatickú osobnosť s vysokým morálnym kreditom.

PhDr. Ľubica Poledníková
Vo funkcii pedagóg vzdelávajúci sestry pôsobí 24 rokov. Ako pedagóg pôsobila na Strednej zdravotníckej škole vo funkcii odborná učiteľka, vedúca praktického vyučovania až po funkciu zástupkyne riaditeľa školy. Ako odborný garant pre pedagogickú činnosť pôsobila tri roky vo Fakultnej nemocnici v Nitre, a od roku 2003 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantina filozofa v Nitre. Je spoluautorkou vedeckých monografií. Spoluautorkou vysokoškolských učebníc a skrípt. Je autorkou a spoluautorkou vedeckých a odborných prác v domácich odborných časopisoch, zborníkov z konferencii a vedeckých a odborných prác publikovaných v zahraničných odborných časopisoch. Aktívne sa zúčastňuje na medzinárodných vedeckých konferenciách a seminároch. Bola členkou riešiteľského kolektívu v národných projektoch a medzinárodnom projekte. Svojou prácou významnou mierou prispieva k posilňovaniu ošetrovateľstva ako vedného odboru a zvyšovania vzdelanostnej úrovne sestier v Slovenskej republike.

Mgr. Eva Urbanová, PhD.
Pôsobí v ústave nelekárskych štúdijných programov JLF UK v Martine ako odborná asistentka. Najskôr pracovala ako pôrodná asistentka v trojzmennej prevádzke na gynekologicko-pôrodníckej klinike MFN, neskôr ako stredoškolská učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov ošetrovateľstvo a pedagogika a ako vedúca odbornej praxe v odbore diplomovaná pôrodná asistentka. Spolupracuje pri organizovaní odborných podujatí na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Aktívne sa zapája do prednáškovej činnosti aj na zahraničnej úrovni, pravidelne sa zúčastňuje na kurzoch predpôrodnej prípravy. Reprezentovala komoru na mnohých medzinárodných fórach a generálnych zhromaždeniach Európskej federácie pôrodných asistentiek.

Mimoriadne ocenenie

Anna Vaculíková
Pani Anna Vaculíková vykonáva povolanie sestry do dnešného dňa od roku 1959, kedy ako absolventka zdravotníckej školy nastúpila do NsP Myjava. Jej profesijný životopis je veľmi rozsiahly a rôznorodý. Popri práci sestry, vykonávala funkciu prezidentky únie sestier, kde bola pri zakladaní stanov a kde aktívne presadzovala záujmy sestier. Po nástupe do funkcie vedúcej sestry v NsP Trenčín, kde zotrvala štyri roky sa spolupodieľala na zavedení ošetrovateľskej starostlivosti, ošetrovateľských procesov a vypracovávaní štandardov ošetrovateľských výkonov. Po ukončení funkčného obdobia bola medzi prvými pri zakladaní agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Trenčianskom kraji, kde pracovala ako manažér, neskôr ako samostatný zriadovateľ ADOS SALUS, s.r.o., kde pôsobí dodnes. Je zástankyňou celoživotného vzdelávania preto sa neustále aktívne zúčastňuje odborných seminárov, sleduje nové trendy v ošetrovateľstve. Má absolvovaný kurz o rozvoji manažmentu, ktorý poriadal King s Fund Colegge. Prispela svojimi pripomienkami na zlepšenie zdravotníckych služieb v Českej a Slovenskej republike Publikovala do odborných časopisov a poriadala semináre na republikovej úrovni, a zúčastňovala sa výskumných prác. V roku 2003 bola ocenená Bielym srdcom – manažér na celoslovenskej úrovni. Ľudskosť a pokora pred ľudským utrpením z nej robí vzor pre ostatné sestry najmä pre mladé kolegyne, ktorým napriek tomu, že oslávila svoje životné jubileum 70 rokov, trpezlivo naďalej odovzdáva svoje dlhodobé skúsenosti.