Medzinárodný deň sestier 2016

Sestra a pôrodná asistentka v praxi
Ocenenie v tejto kategórii udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracujú v ošetrovateľskej starostlivosti pri lôžku pacienta najmenej 10 rokov. Svojimi profesionálnymi vedomosťami a zručnosťami sa oddane venujú starostlivosti o svojich pacientov. Aj keď plnia úlohu žien - matiek a dcér, vedia pracovať aj pre svoje kolegyne. Podieľajú sa na odstraňovaní problémov, ktoré sestry trápia, hľadajú nové cesty a riešenia, niekedy aj za cenu strát v profesijnom živote. Zúčastňujú sa na organizácii rôznych vzdelávacích aktivít na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Sú prirodzenými, neformálnymi vodcami sestier, čím výrazne prispievajú k posilňovaniu postavenia ošetrovateľstva. Hľadajú nové formy vzdelávania, aktívne riešia problémy najmä pri aplikácii ošetrovateľského procesu do praxe. Vo voľnom čase pracujú v záujmových združeniach pacientov, v podporných skupinách a mnohé prispeli mimoriadnym humanitným činom prekračujúcim rámec pracovných povinností k záchrane života človeka.

Mgr. Nadežda Čemová: Povolanie sestry vykonáva 36 rokov. Pracovala na anestéziologicko – resuscitačnom oddelení v Humennom, ako sestra pri lôžku neskôr aj na pozícii staničnej sestry. 15 rokov externe vyučovala odborné predmety a prax na Strednej zdravotníckej škole vo Svidníku. Podieľala sa na zavádzaní štandardizovaných postupov do praxe a na vytváraní hodnotiacich kritérií v celom procese ošetrovateľstva. Od roku 1996 bola vedúcou sestrou Rýchlej zdravotníckej pomoci vo Svidníku. Spolupracuje s Územným spolkom Červeného kríža za čo získala ocenenie za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť 2.stupňa a ako inštruktor sa podieľa na edukácii záchranárov, spolupracuje pri aktivitách pre deti, ktoré majú záujem poskytovať prvú pomoc a zdokonaľovať sa v tomto smere. Spolupracuje aj pri organizovaní darcovstva krvi v okrese. V roku 2009 jej bola udelená Cena primátora mesta Svidník za rozvoj mesta a spoluprácu. Pracuje na pozícii vedúcej sestry v záchrannej zdravotnej službe. 16 rokov pôsobí aj ako prezidentka regionálnej komory. Návrh na ocenenie podala Rada a Kontrolný výbor Regionálnej komory vo Svidníku.

PhDr. Ľudmila Dzivá, MHA: Svoje profesionálne vedomosti a zručnosti využíva v prospech poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti už od roku 1993 po ukončení štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Prešove. Pôsobila ako detská sestra, neskôr operačná sestra. Je mentorkou klinickej praxe na Vysokej škole sv. Alžbety, konzultantkou a oponentkou bakalárskych prác. Prednáškové aktivity neobmedzuje len na svoje pracovisko, ale svoje poznatky a postoje prezentuje i na celoslovenských konferenciách. Jej prínos a aktivity pre sestry a pôrodné asistentky sú viditeľné aj v jej pôsobené v Odborovom združení sestier a pôrodných asistentiek. Pracuje ako členka rady regionálnej komory v Prešove od roku 2003. Návrh na ocenenie podala prezidentka Regionálnej komory Košice I. Mgr. Elena Červeňáková.

Bc. Soňa Goleňová: Na pozícii sestra pracuje od roku 1986, od roku 2014 zároveň pôsobí aj na pozícii dentálnej hygieničky. Bola iniciátorkou myšlienky, na základe ktorej sa vytvoril odborný edukačný projekt pre sestry s názvom „Sesterské minimum ústneho zdravia“, ktorý Regionálna komora v Košiciach organizuje pravidelne už od roku 2012. Svojimi poznatkami aktívne prispieva na celoslovenské i medzinárodné konferencie, venuje sa edukačnej činnosti správnej ústnej hygieny laickej verejnosti ako i u pacientov s onkologickým ochorením. Je vždy pripravená a ochotná pomôcť. Jej profesionalita je na vysokej úrovni, čo sa odráža v jej každodennej práci. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Košiciach II.

Bc. Katalin Jakoda Rátz: Vždy usmievavá pôrodná asistentka pracuje už 34 rokov v Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante. Svoju profesionálnu dráha začala na pôrodnej sále, neskôr pôsobila na gynekologickej operačnej sále ako inštrumentárka. Popri práci absolvovala špecializačné štúdium v intenzívnej starostlivosti o ženu a bakalárske štúdium. Od roku 2006 úspešne vedie gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, kde aj svojím láskavým a obetavým prístupom je vzorom pre svoje kolegyne. Spolupracuje s Občianskym združením Bambuľkovo ako i s licencovanými pôrodnými asistentkami v regióne. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Galante.

PhDr. Lukáš Kober, PhD.: Od absolvovania Strednej zdravotníckej školy v Poprade v roku 2004 si PhDr. Lukáš Kober, PhD. rozširuje svoje vzdelanie a rozhľad neustále. Momentálne je študentom špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite. Pracuje v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, je lektorom opatrovateľských kurzov, podpredsedom Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek a zároveň od roku 2007 i Prezidentom Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry, ktorá patrí medzi najaktívnejšie regionálne komory. Jeho výrazný prínos pre komoru spočíva v organizovaní ale i prispievaní odbornými témami na celoslovenských i medzinárodných konferenciách komory. Reprezentuje komoru na zahraničných vzdelávacích aktivitách a má hlavnú zásluhu na rozvíjaní spolupráce so sesterskými organizáciami v Poľsku. Jeho nezastupiteľné miesto a výrazný prínos je viditeľný aj v pozícii predsedu redakčnej rady odborného časopisu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia.“ Návrh na ocenenie podala Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Mgr. Lýdia Komíková: Vyštudovala odbor detská sestra na Strednej zdravotníckej škole v Žiline. Pôsobila ako detská sestra v jasliach, neskôr ako geriatrická sestra, inštrumentárka na operačnej sále a v súčasnosti pôsobí na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých v Púchove. Je jednou z prvých lektoriek podieľajúcich sa na on – line vzdelávaní sestier ako aj autorkou mnohých edukačných materiálov pre pacientov. Mgr. Lydka Komíková bola v rokoch 2010 – 2014 aktívnou prezidentkou regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Púchov. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Púchove.

PhDr. Jana Michalíková: PhDr. Michalíková riadila onkologické lôžkové oddelenie, kde denne riešila ťažké situácie v ošetrovateľskej i ľudskej rovine. Neľahkú úlohu zvládania stresu v náročnej situácii riešila vždy milým slovom a úsmevom. Ošetrovateľskú starostlivosť v procese riadenia posúvala vždy na kvalitatívne vyššiu úroveň. V súčasnosti pracuje na pozícii anestéziologickej sestry na operačných sálach v Špecializovanej nemocnici ORL Humenné. Tvorivosť, jasný postoj a odvaha presadzovať nové veci sú jej vlastnosťami. Je autorkou mnohých edukačných materiálov pre pacientov, štandardov, protokolov na pracoviskách kde pôsobila. Na pozícii prezidentky regionálnej komory pracuje s plným nasadením, obetavosťou a zodpovednosťou voči svojím kolegyniam. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Humennom.

PhDr. Gabriela Nováková: Svoje profesionálne vedomosti a zručnosti využíva v praxi už od roku 1988 po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Prešove. Pracovala na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení, neskôr na oddelení funkčnej diagnostiky. Vedomosti získané celoživotným vzdelávaním sa vždy snaží uplatňovať v praxi ako aj pri výučbe študentov. Pôsobí ako krajský odborník pre ošetrovateľstvo pri Ministerstve zdravotníctva SR. Autorsky sa podieľala na viacerých prácach týkajúcich sa ošetrovateľskej problematiky. Vždy bojovala o zlepšenie postavenia sestier. Je zakladajúcim členom Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek, aktívnou členkou regionálnej komory Prešov. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Košice I.

Mgr. Renáta Olejníková: Strednú zdravotnícku školu vyštudovala v Topoľčanoch. Osud ju zavial do Tatier, kde našla svoje uplatnenie v súkromnom i pracovnom živote. Pracovala v Odbornom liečebnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci ako sestra pri lôžku, kde mohla svoju lásku rozdávať malým pacientom. Neskôr našla uplatnenie v pneumoftizeologickej ambulancii, na endoskopickom pracovisku i na ORL a imunoalergologickej ambulancii. V roku 2004 počas veternej kalamitnej situácie pomáhala v miestnej škôlke vedeniu a „uväzneným“ deťom. Podieľala sa na tvorbe štandardov, auditov ale i edukačných materiálov pre deti a ich rodičov. Vysoké pracovné nasadenie a svedomitosť sú slová, ktoré Mgr. Olejníkovú výborne charakterizujú. Je aktívnou členkou Rady regionálnej komory Vysoké Tatry. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory vo Vysokých Tatrách.

Katarína Oravcová: Po ukončení štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Martine v odbore všeobecná sestra pracovala pani Oravcová na oddeleniach vnútorného lekárstva Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach. Vedomosti si dopĺňala nie len v špecializačnom štúdiu ale aj aktívnou účasťou na odborných podujatiach. Poznatky a skúsenosti využíva i v lektorskej činnosti v kurzoch opatrovania pre SČK a rovnako aj v mentorskom vedení nových sestier a ostatného zdravotníckeho personálu na pracovisku. Spolupodieľa sa na organizovaní miestnych seminárov pre sestry a aktívne prispieva i na celoslovenských konferenciách svojimi odbornými znalosťami. Svoj voľný čas venuje aj práci v kontrolnom výbore komory, kde aktívne pracuje od roku 2002. Patrí medzi sestry bojovníčky, ktoré bojujú nielen za svoje kolegyne, ale háji aj záujmy a práva pacientov. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Prievidzi.

Eva Pállová: Štúdium na Strednej zdravotníckej škole ukončila v roku 1984 v Rožňave. Od roku 1990 pracuje v NsP v Rožňave na oddelení TBC a respiračných chorôb ako kalmetizačná sestra. Svoje vzdelanie si doplnila v špecializačnom a certifikačnom štúdiu. Je autorkou odborných príspevkov zameraných na problematiku TBC a podieľa sa na edukačnej činnosti zameranej na prevenciu TBC v rámci rómskej komunity. Pani Pállová je sestra, ktorá svoju prácu robí s ľahkosťou, ktorú jej možno závidieť. Je to vysoko erudovaná sestra, vzdelaná v problematike, schopná vždy prakticky poradiť. Dokáže nájsť rovnováhu medzi teoretickými vedomosťami a ich praktickým využitím s cieľom vštepiť pacientovi presvedčenie, že je aj v jeho záujme meniť a zmeniť svoje postoje, zručnosti. S ľuďmi jedná pokojne a dôstojne. Svoju výnimočnosť dokazuje každodenne nie iba na pracovisku, ale i v teréne. Je vždy ochotná pomôcť nielen pacientom, ale i svojim kolegom. Pôsobí ako viceprezidentka regionálnej komory v Rožnave. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Rožňave.

Mgr. Mária Sedliaková: Povolanie sestry vykonáva od roku 1995, kedy ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne. Neskôr absolvovala špecializačné i certifikačné štúdiu, bakalárske a magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo. Pracovala na ambulancii všeobecného lekára, na doliečovacom oddelení, na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v Dolnom Kubíne i v Ružomberku. Momentálne pôsobí ako sestra na oddelení centrálnej sterilizácie v Ružomberku. Mimo svojich pracovných povinností žiakom základnej školy prednáša o rizikách poranení počas prázdnin a učí ich poskytovať základnú prvú pomoc. Mgr. Sedliaková je spoľahlivá a je vždy oporou pre kolegov. Patrí medzi sestry, ktoré sú hrdé na svojej povolanie a vedia sa postaviť a byť oporou pre svoje kolegyne. Je aktívnou členkou rady regionálnej komory v Ružomberku. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Ružomberku.

Alžbeta Szabóová: Pozíciu sestry zastáva aktívne už viac ako 30 rokov. Na neurologickej ambulancii, kde v súčasnosti pracuje sa zameriava na prácu s epilektikmi či inými neurologickými diagnózami, ktorá si vyžaduje obrovskú trpezlivosť, vysokú mieru empatie a široký rozsah odborných vedomosti. Je komunikatívna, k malým pacientom aj k ich rodičom pristupuje citlivo, vždy rada poradí a edukuje pacientov a ich rodičov. Má dar počúvania a vždy nájde slová, ktoré vedia pomôcť a poradiť ustráchanému dieťaťu, ale i zábudlivému starčekovi. Je vynaliezavá a vie navodiť pokojnú atmosféru či už medzi pacientmi, príbuznými, ale aj medzi kolegami. Podieľa sa na organizovaní vzdelávacích odborných podujatí pre sestry a pôrodné asistentky na miestnej a celoslovenskej úrovni. Druhé funkčné obdobie pôsobí ako prezidentka regionálnej komory v Komárne. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Komárne.

Mgr. Jana Šúthová: Počas svojej profesionálnej kariéry dlhšej ako 30 rokov pomáhala pri budovaní jednotiek intenzívnej starostlivosti interného a neurologického oddelenia v Dolnokubínskej nemocnici. Z toho 6 rokov pôsobila ako vedúca sestra neurologického oddelenia. Úspešne ukončila špecializačné i vysokoškolské štúdium. V roku 2008 sa stala spoluzakladateľkou občianskeho združenia Kardioklub Dolný Kubín, kde už 8 rokov aktívne pracuje, za čo bola ocenená ako Dobrovoľník roka 2014.
Aktívne pôsobila v základnej odborovej organizácii sestier a pôrodných asistentiek a v rade predsedov OZ SaPA. Bola 8 rokov prezidentkou regionálnej komory v Dolnom Kubíne. P.Šuthová je veľkou bojovníčkou za práva a postavenie sestier v spoločnosti. Je osobnosťou nie len pre pacientov ale aj pre kolegyne pre, ktoré sa angažovala v rámci zlepšenia ich pracovných podmienok i finančného ohodnotenia. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Dolnom Kubíne.

Mgr. Martina Takáčová: Aktívne pôsobí v Kontrolnom výbore komory už 14 rokov. Zodpovedne vykonáva nie len kontrolnú činnosť, ale ľudsky a empaticky sa snaží riešiť aj neetické pochybenia kolegýň. Pričom hľadá možnosti pomoci pre všetkých zúčastnených. Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu, doplnila si vyššie odborné vzdelanie, štúdium v špecializačnom odbore špecializovaná urgentná starostlivosť a doplňujúce pedagogické vzdelanie. V roku 2011 ukončila magisterské vzdelanie. Ošetrovateľskú prax vykonáva 26 rokov. Do roku 2006 pracovala v nemocnici Trebišov ako sestra pri lôžku a od roku 2010 pracuje na pozícii sestra v záchrannej zdravotnej službe a zároveň zastáva pozíciu sestry v lekárskej službe prvej pomoci. Svojím profesionálnym prístupom k práci bola a stále je veľkou oporou svojho tímu v starostlivosti o pacienta. Je vzorom zodpovednej sestry s kritickým myslením. Taktiež je vyhľadávanou sestrou pre školu v prírode. Ochotne každému pomôže, poradí a sústavným vzdelávaním sa je príkladom aj pre mladších kolegov a kolegyne. S láskou sa stará o svoju rodinu a rodičia, manžel i deti môžu byť právom na ňu hrdí. Návrh na ocenenie podal Kontrolný výbor Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Veronika Valkóová: Od ukončenia štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch prešla ORL oddelením a očným oddelením na pozícii sestra pri lôžku. Stále však inklinovala k práci inštrumentárky na operačnej sále, kde ju zaujímala ergonomika operačnej sály, prístrojové vybavenie, samotné zaujímavé operácie oka. Sestra Valkóová bola a je súčasťou historického vývoja oftalmológie na oftalmologickom oddelení novozámockej nemocnice. Podieľa sa na implementácii operačných techník od základných až po súčasnú modernú mikrochirurgiu oka. Odovzdávaním skúseností ale i láskavým prístupom vychovala viaceré generácie sestier na operačnej sále očného oddelenia. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Nových Zámkoch.

PhDr. Zuzana Varjasiová: Strednú zdravotnícku školu ukončila v Dunajskej strede v roku 1989. Od tohto obdobia sa venuje pacientom s kardiopulmonálnymi, neskôr pacientom s pneumologickými ochoreniami na Klinike pneumológie a ftizeológie v Univerzitnej nemocnici v Bratislave na pozícii staničnej sestry. Vzdelanie si dopĺňala priebežne v bakalárskom a magisterskom stupni, v špecializačnom štúdiu. V roku 2014 absolvovala rigoróznu skúšku v odbore ošetrovateľstvo. V publikačnej a edukačnej činnosti sa zameriava na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, žiakom základných škôl prednáša o škodlivosti fajčenia, drogovej závislosti o zdravom životnom štýle. Podieľala sa aj na hodnotení sústavného vzdelávania na pozícii hodnotiteľa v Bratislavskom samosprávnom kraji. Pôsobí ako viceprezidentka regionálnej komory. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Bratislave II.

Bc. Alžbeta Žemličková: Od ukončenia štúdia na Strednej zdravotníckej škole Rožňava, pracuje v Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivci. Najprv pracovala ako sestra pri lôžku, posledných 16 rokov zastáva pozíciu najskôr manažérky ošetrovateľstva, v súčasnosti pozíciu vedúcej sestry oddelenia. Aktívne sa spolupodieľa na vzdelávaní sestier v liečebni, rovnako aktívne prispela k organizovaniu celoslovenských konferencií sestier pracujúcich v psychiatrii. K jej vlastnostiam patrí tolerancia a nekonečná trpezlivosť či už s pacientami, alebo kolegami. Udržiava si profesionálnu úroveň, má otvorenú myseľ a vždy pohotovo reaguje na nové metódy a postupy v ošetrovateľstve. Návrh na ocenenie podala námestníčka pre ošetrovateľstvo Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci Mgr. Slavomíra Prokšejová, MBA.


Oceňovanie v kategórii Sestra a pôrodná asistentka - manažérka
Sú spoľahlivé, kreatívne a flexibilné, ich aktivity sledujeme pri zriaďovaní a riadení klinických ošetrovateľských jednotiek. Aktívne zavádzajú do praxe ošetrovateľské modely a ošetrovateľský proces. Každoročne preverujú efektívnosť ošetrovateľských štandardov a ošetrovateľskej dokumentácie v praxi. Vďaka mnohým z nich, ich skúsenostiam, spoľahlivosti a vysokému morálnemu a spoločenskému kreditu výrazne prispeli k pozitívnemu posunu ošetrovateľskej starostlivosti aj v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Mnohé z nich sú členkami pracovných skupín odboru ošetrovateľstva Ministerstva zdravotníctva SR a sú nápomocné pri presadzovaní záujmov sestier pri rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR, zdravotnými poisťovňami, poslancami a ďalšími inštitúciami. Riadenie ľudí je vedou aj umením zároveň. Mnohé sestry manažérky však nemajú možnosť (či právo) prijímať vlastné zásadné rozhodnutia. Napriek tomu dokážu vzniknuté situácie profesionálne riešiť. Sú výbornými poradkyňami pre svoje kolegyne v práci aj mimo nej. Profesijná etika, morálka a diplomacia tvoria neoddeliteľnú súčasť ich profesionality, ktorú uplatňujú predovšetkým pri riešení problémových situácií.

PhDr. Angelika Farkašová: Odborný rast PhDr. Farkašovej začal v roku 1990 kedy ukončila Strednú zdravotnícku školu v Poprade. Ukončila vyššie odborné štúdium, dva stupne vysokoškolského štúdia v odbore ošetrovateľstvo, doctor plylosophiae v odbore, absolvovala špecializačné štúdium zdravotnícky manažment a financovanie ako i ošetrovateľskú starostlivosť v odboroch chirurgie. Od roku 2004 je členkou Sekcie sestier pracujúcich v ORL, aktívne sa podieľa na organizovaní celoslovenských vzdelávacích aktivít a konferencií sestier pracujúcich v ORL. Má bohatú prednáškovú činnosť, vypracováva edukačné materiály pre pacientov. Aktívne sa snaží vyhľadávať nové možnosti ošetrovateľskej starostlivosti s následnou aplikáciou do praxe. Návrh na ocenenie podal Výbor Sekcie sestier pracujúcich v ORL pri SK SaPA.

Mgr. Mária Gatialová: Strednú zdravotnícku školu v Martine ukončila v roku 1985, postupne si vzdelanie zvyšovala v prvom i druhom stupni vysokoškolského štúdia v odbore ošetrovateľstvo. Od roku 2004 pracuje na pozícii vedúcej sestry neurologického oddelenia v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Aktívne spolupracuje pri organizovaní Neurofarmakologických sympózií, rovnako spolupracuje aj s územným celkom Červeného kríža v Prievidzi a to hlavne lektorskou činnosťou v opatrovateľských kurzoch. Mgr. Gatialová je členkou Rady Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prievidzi II. volebné obdobie. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Prievidzi.

Mgr. Mária Kóšová: Profesionálna dráha Mgr. Kóšovej sa začala na detskom oddelení v Nitre, pracovala aj na pozícii geriatrickej sestry, neskôr na pozícii námestníčky pre ošetrovateľstvo a v súčasnosti je na pozícii riaditeľky Zariadenia sociálnych služieb „Kreatív“ v Klasove. Aktívne sa zaujíma okrem iného aj o spoločenské dianie, je poslankyňou obecného zastupiteľstva. Mgr. Kóšová má bohatú prednáškovú činnosť na národnej i medzinárodnej úrovni. Aktívne sa podieľa na sprostredkovaní zdravotníckych pomôcok zo zahraničia pre zariadenia sociálnych služieb v rámci Nitrianskeho kraja. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Nitre.

PhDr. Eleonóra Mészáros: Odbor zdravotná sestra vyštudovala v Nových Zámkoch. Pôsobila na pozícii sestry v zubnej ambulancii, neskôr na infekčnom oddelení aj ako vedúca sestra. Skúsenosti odovzdávala a čerpala i na pediatrickom oddelení na pozícii vedúcej sestry. PhDr. Mészáros si svojim láskavým prístupom získava nielen pacientov, ale i kolegov. Je nekonfliktná a pohotová, poľahky zmierni napäté situácie. Práce sa neštíti, preferuje inovatívne trendy v riadení, k svojej manažérskej pozícii pristupuje kreatívne, flexibilne a veľmi zodpovedne. Pracuje druhé funkčné obdobie v rade regionálnej komory. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Komárne.

Mgr. Monika Smolnická: Mgr. Smolnickú charakterizujú spolupracovníci ako sestru telom i dušou. Je osobnosťou, ktorá dokáže svoje teoretické vedomosti triezvo a reálne aplikovať vo vyše 30 ročnej paxi, vzdeláva nielen svoje kolegyne, ale aj celý zdravotnícky tím a je príkladom sestry, ktorá nikdy nebola iba vykonávateľkou príkazov nadriadených, ale používa zdravý úsudok a stojí si za svojim presvedčením. Ako námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť ale aj ako vedúca sestra na Oddelení úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice v Prešove vždy vedela zaujať postoj k riešeniu rôznych aj nepríjemných situácií, do nepriaznivých a nekľudných dní aj v období výpovedí sestier vnášala vždy realistický pohľad a bola oporou pre svoje kolegyne, čo jej slúži ku cti. Napriek profesionálnej strate sa vedela postaviť za práva sestier a angažovať sa v boji za lepšie zdravotníctvo. Je aktívnou členkou Komory, spoluorganizátorkou mnohých vzdelávacích podujatí, mentorkou pre študentov ošetrovateľstva a spoluautorkou štandardov, protokolov a iných materiálov pre ošetrovateľskú prax. Návrh na ocenenie podala Bc. Beáta Čonková.

Mgr. Janka Štefanidesová: V Hornooravskej nemocnici pracuje už takmer 39 rokov. Má ukončené špecializačné i vysokoškolské vzdelanie. Najskôr ako sestra na internom oddelení, neskôr na dispečingu, na novozriadenom psychiatrickom oddelení, kde v roku 2010 bola menovaná do pozície vedúcej sestry. Bola koordinátorkou projektu zameraného na osvetu o závislostiach u študentov stredných škôl. Aktívne sa venuje prednáškovej činnosti, prednáša aj pacientom, ktorí absolvujú protialkoholickú liečbu, aktívne sa zúčastňuje socioterapeutických stretnutí s pacientami. Dlhoročné praktické a teoretické vedomosti odovzdáva aj študentom bakalárskeho štúdia a diakonom počas ich praxe na oddelení. Pomáha pri riešení koncepčných, ošetrovateľských, prevádzkových a personálnych problémoch oddelenia. 12 rokov pôsobí ako prezidentka regionálnej komory. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Trstenej.

PhDr. Eva Vojanská: PhDr. Vojanská je vedúcou sestrou na Klinike gerontológie a geriatrie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Leteckej vojenskej nemocnici v Košiciach. Vyučuje na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, bola aktívnym členom pracovnej skupiny zriadenej pri Ministerstve zdravotníctva SR za účelom vypracovania Rámcových procesuálnych štandardov v nefrologickom ošetrovateľstve, aktívne sa podieľala na organizovaní Celoslovenskej konferencie geriatrických sestier s medzinárodnou účasťou. Je konzultantkou i oponentkou diplomových i bakalárskych pác. Svoje kolegyne vždy podporuje k aktívnej účasti na školeniach a seminároch, vytvára im vhodné podmienky na pracovisku, motivuje k profesionálnym výkonom. Je vždy pripravená pomôcť. Je členkou výboru sekcie sestier pracujúcich v geriatrii pri SK SaPA. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Košiciach II.
Pamätná medaila Rady komory
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa po prvý krát rozhodla udeliť „Pamätnú medailu Rady komory“ za významný podiel pri plnení úloh a cieľov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na národnej úrovni sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré sa nebáli svojím osobným nasadím poukázať na zlé pracovné podmienky a postavenie sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku pri akcii „Výpovede“

Bc. Beáta Čonková: Štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Prešove v odbore zdravotná sestra ukončila v roku 1993. V povolaní sestry pôsobila v Prešovskej nemocnici 22 rokov. Kolegyne a kolegovia vždy oceňovali jej trpezlivosť pri odovzdávaní praktických zručností nováčikom. V roku 2012 sa rozhodla zastupovať sestry Prešovskej nemocnice nielen na papieri, ale i v reálnom živote a spolu s kolegyňami založili sesterské odbory. Bola to strastiplná cesta, ale pre obrodu postavenia sestier nevyhnutná. Pri tejto neľahkej práci sa stretla s množstvom sestier, ktoré podporovala, hájila ich záujmy, podávala mnohé návrhy a pripomienky na zlepšenie ich pracovných a sociálnych podmienok. Bc. Čonková je sestra s veľkým srdcom, ochotná pomôcť človeku za každej situácie, profesionálne i ľudsky uznávaná bojovníčka.

Mgr. Mária Javornická: Svoje profesionálne vedomosti a zručnosti využíva v prospech poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti už od roku 1979 po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Košiciach. Svojej profesii sa venuje viac ako 36 rokov. Pôsobila ako detská sestra v sanatóriu pre deti s detskou mozgovou obrnou, neskôr na anestéziologicko - resuscitačnom oddelení v Univerzitnej nemocnici v Košiciach. Vyzdvihnúť treba i jej zanietenosť a erudíciu pre prácu v Základnej odborovej organizácii komory sestier v Košiciach. Profesionálna etika, morálka a diplomacia sú neoddeliteľnou súčasťou jej správania a konania vo vzťahu k sestrám i pacientom. Aj po 36. rokoch tvrdí, že prácu sestry miluje a vníma ju ako poslanie.

Bc. Barbora Kapitánová: Svoju profesionálnu dráhu začala na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny v Trnave, kde s krátkou prestávkou svoje povolanie, poslanie, vykonávala desať rokov. Bola jednou zo zakladateliek sesterských odborov v Trnave, kde bola podpredsedníčkou tejto organizácie. Nebála sa verejne poukazovať na problémy spojené s povolaním sestry, vystupovala v médiách, vždy hájila práva kolegýň. Veľa komunikovala so sestrami, bola im oporou v kritických a ťažkých situáciách, kedy boli nútené odolávať enormnému psychickému tlaku zo strany zamestnávateľa. Bc. Kapitánová sa tak, ako mnohé iné, naspäť na pôvodné pracovisko nevrátila. Svoje vedomosti a skúsenosti v súčasnosti uplatňuje v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, kde je súčasťou tímu Detského kardiocentra. Lásku k práci nestratila, naopak, vie sa chopiť každej novej výzvy, čo preukázala aj tým, že tohto roku bola zvolená do Rady slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Ružena Rohaľová: V roku 1979 úspešne ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Prešove v odbore detská sestra. Deťom sa venovala v profesionálnom živote najskôr na novorodeneckom oddelení, neskôr na Klinike pediatrie na oddelení batoliat a väčších detí Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Prešove. Svoje skúsenosti využila i na detskej jednotke intenzívnej starostlivosti ako sestra špecialistka v tomto odbore. Má rada výzvy, nebojí sa skúsiť nové veci a vie pracovať pod stresom. Bola jednou zo sestier ktorá podala výpoveďˇ, aby poukázala na to, že reálne je odhodlaná bojovať za správnu vec a za zlepšenie pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek.

Mgr. Monika Ševčíková: V roku 1994 ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Žiline v odbore zdravotná sestra. Svoju profesionálnu dráhu začala ako sestra na oddelení anestéziológie a resuscitácie Fakultnej nemocnice Brno – Bohunice a následne pracovala vo Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. Svoje zdravotnícke vzdelanie si rozšírila o odbor venovaný sociálnej práci s deťmi a mládežou. Je matkou troch detí a napriek tomu, že rodina je pre ňu všetkým, sa rozhodla bojovať za lepšie podmienky pre sestry a pôrodné asistentky v Žiline a sama podala výpoveď. Keďže prácu sestry má nadovšetko rada rozhodla sa zamestnať na Klinike pneumológie a ftizeológie v Univerzitnej nemocnici Martin.

Udelenie Mimoriadneho ocenenia Biele srdce
Mimoriadne ocenenie Biele srdce Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje sestre alebo pôrodnej asistentke za významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, a to v oblasti priameho poskytovania zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, riadenia alebo výskumu v ošetrovateľstve, tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Pri rozhodovaní o udelení mimoriadneho ocenenia sa prihliada predovšetkým na mimoriadnu odbornosť, výrazný úspech a prezentáciu výsledkov práce či dosiahnutie výrazných medzinárodných úspechov, o ktorých by mala byť odborná i laická verejnosť oboznámená.

PhDr. Adriana Kolaříková, PhD.: Svoj život zasvätila vzdelávaniu, ošetrovateľstvu a sestrám. Vo svojej profesionálnej kariére pôsobila na gynekologicko – pôrodníckom oddelení v Trnave ako ženská sestra. Neskôr ako učiteľka ošetrovateľských techník a praktického výcviku, zástupkyňa riaditeľa pre ošetrovateľské predmety na Strednej zdravotníckej škole MUDr. Ivana Hálka v Bratislave. Prednášala na Slovenskej zdravotníckej univerzite i na Vysokej škole sv. Alžbety. V tomto období zároveň vyučovala na Trnavskej univerzite, pôsobila ako predsedníčka poradného zboru riaditeľov Stredných zdravotníckych škôl v SR na Ministerstve zdravotníctva SR. Pôsobila i ako externá pedagogička na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, na Slovenskej zdravotníckej univerzite zastávala funkciu prodekanky. V roku 1999 jej bola udelená cena Ministra zdravotníctva SR za dlhoročnú pedagogickú prácu. Podieľala sa i na prednáškovej činnosti na konferenciách a sympóziách s medzinárodnou účasťou, pracovala v redakčnej rade odborných časopisov. V súčasnosti pôsobí aj ako predseda dozornej rady neziskovej organizácie „Lepší svet“, ktorá sa zaujíma o deti s mentálnym postihnutím.
Naše uznanie a veľké, úprimné ĎAKUJEM patrí v tejto chvíli pani PhDr. Adriane Kolaříkovej, PhD.

GENERÁLNY PARTNER: Hartmann Rico
PARTNERI:
- Kimberly-Clark
- Dôvera zdravotná poisťovňa
- SCA Hygiene
- Medirex
- Inštitút bazálnej stimulácie
- Bioptron
- Zepter Slovakia
- Farmi Profi
- Grada Publishing
- G5+
- Svet zdravia
- Agel SK
- Nutrícia
- Danone
- Nestlé
- Artspect
- MSM Slovakia
- Compliance 4 patient
- Curaprox
MEDIÁLNY PARTNER:
- Televízia JOJ
- Televízia Bratislava
- Rádio Lumen
- odborný portál Zoznam zdravotníckych zariadení
- odborný časopis Zdravotnictví a medicína
- odborný časopis Medical Tribune
- odborný časopis Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Fotogaléria na: