Medzinárodný deň sestier 2017


Ocenení na celonárodnej úrovni v rámci podujatia BIELE SRDCE

Udelenie Mimoriadneho ocenenia Biele srdce

Mimoriadne ocenenie Biele srdce Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje sestre alebo pôrodnej asistentke za významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, a to v oblasti priameho poskytovania zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, riadenia alebo výskumu v ošetrovateľstve, tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Pri rozhodovaní o udelení mimoriadneho ocenenia sa prihliada predovšetkým na mimoriadnu odbornosť, výrazný úspech a prezentáciu výsledkov práce či dosiahnutie výrazných medzinárodných úspechov, o ktorých by mala byť odborná i laická verejnosť oboznámená.

Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD.
Po skončení Strednej zdravotníckej školy v Prešove, prof. Anna Eliašová pracovala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení NsP v Poprade ako ženská sestra. Po troch rokoch sa opäť vrátila do Prešova, kde stretla svoju životnú lásku – manžela Ladislava a narodili sa im dve dcéry. Po splnení si rodičovských povinností kroky prof. Eliašovej opäť viedli na Strednú zdravotnícku školu v Prešove, kde pôsobila ako stredoškolská učiteľka a 12 rokov ako jej riaditeľka. Celý život zasvätila vzdelávaniu iných, seba nevynímajúc – pôvodným povolaním pôrodná asistentka s vysokoškolským vzdelaním vo všetkých stupňoch, v januári 2009 bola prezidentom SR vymenovaná za profesorku ošetrovateľstva a v tom istom roku jej bol udelený čestný titul Doctor honoris causa Užhorodskej národnej univerzity. V súčasnosti zastáva funkciu dekana Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá sa pod jej vedením od roku 2002 vypracovala na modernú, progresívnu a rýchlo sa rozvíjajúcu vzdelávaciu inštitúciu. Bola zvolená za členku poradného zboru Ministerstva zdravotníctva SR, za členku expertnej skupiny pre posudzovanie študijných programov. Je členkou Národného programu pre vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek pri SKSaPA. Bola menovaná za odborného experta Akreditačnej komisie pri MZ SR pre odbor pôrodná asistencia.
Životným krédom prof. Anny Eliašovej je a navždy bude citát francúzskeho prozaika - Romaina Rollanda: „Nič v živote človeka nie je také ťažké, čo by vlastným úsilím nemohol dosiahnuť.“
Návrh na ocenenie podala Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.


Sestra a pôrodná asistentka v praxi
Ocenenie v tejto kategórii udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracujú v ošetrovateľskej starostlivosti pri lôžku pacienta najmenej 10 rokov. Svojimi profesionálnymi vedomosťami a zručnosťami sa oddane venujú starostlivosti o svojich pacientov. Aj keď plnia úlohu žien - matiek a dcér, vedia pracovať aj pre svoje kolegyne. Podieľajú sa na odstraňovaní problémov, ktoré sestry trápia, hľadajú nové cesty a riešenia, niekedy aj za cenu strát v profesijnom živote. Zúčastňujú sa na organizácii rôznych vzdelávacích aktivít na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Sú prirodzenými, neformálnymi vodcami sestier, čím výrazne prispievajú k posilňovaniu postavenia ošetrovateľstva. Hľadajú nové formy vzdelávania, aktívne riešia problémy najmä pri aplikácii ošetrovateľského procesu do praxe. Vo voľnom čase pracujú v záujmových združeniach pacientov, v podporných skupinách a mnohé prispeli mimoriadnym humanitným činom prekračujúcim rámec pracovných povinností k záchrane života človeka.

Sestra v praxi:

Peter Bruchala
Nominovaný Peter Bruchala pracuje na pozícii sestra od roku 1998, od roku 2005 ako diplomovaná všeobecná sestra a od roku 2012 ako sestra špecialistka. Je členom výboru Územnej sekcie zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov v Banskej Bystrici. Je členom Rady Regionálnej komory a viceprezidentom Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Banskej Bystrici. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Banskej Bystrici.

PhDr. Adriana Dávidová
Pani doktorka Dávidová vykonáva povolanie sestry od roku 1985. Pravidelne organizuje odborné semináre pre sestry a pôrodné asistentky, kde sa aj aktívne zúčastňuje ako autorka odborných príspevkov. Pri Slovenskom červenom kríži organizuje kurzy opatrovania. Kolegovia si ju vysoko cenia za jej odborný, profesionálny a zároveň ľudský prístup k pacientom. Návrh na ocenenie podala Bc. Mária Magdová a kolektív sestier LDCH Želiezovce.

PhDr. Jana Fabianová
Povolanie sestry vykonáva 17 rokov. Pracovala na Klinike úrazovej chirurgie na lôžkovom oddelení, neskôr na ambulancii. Externe pracuje aj ako učiteľ odborných klinických cvičení a zároveň konzultuje záverečné práce študentov na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach. Pani doktorka Fabianová je školiteľkou pre praktickú časť špecializačného štúdia v odbore „Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie“. Nominovaná zastáva pozíciu viceprezidentky v Regionálnej komore Košice II. Je vždy ochotná poradiť, pomôcť a ako ju opísali spolupracovníci: „...je poháňaná vlastným volaním o konaní dobra, rozvoja a pokroku v životoch iných“. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Košiciach II.

Bc. Denisa Hladká: Svoje profesionálne vedomosti a zručnosti využíva v prospech poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti už od roku 1990 po ukončení štúdia na Strednej zdravotníckej škole. Pracovala na novorodeneckom oddelení, neskôr svoje uplatnenie našla na dermatovenerologickej ambulancii, kde pracuje dodnes. Pani bakalárka Hladká vyžaduje od seba aj kolegov taktnosť a dodržiavanie intimity pacienta. Je aktívna v dobrovoľníckej činnosti – pre žiakov základnej školy vypracovala prednášky o prevencii úrazov počas prázdni, ako i poskytovanie prvej pomoci do príchodu odborníkov. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Liptovskom Mikuláši.

Mgr. Nadežda Hriňáková: Vždy usmievavá magisterka Hriňáková pracuje na pozícii sestra už vyše 30 rokov. Pracovala v kúpeľoch, v dome opatrovateľskej starostlivosti, v špecializovanej nemocnici pre pľúcne choroby, následne na oddelení klinickej onkológie a JIS, OAIM. Od roku 2010 pracuje v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy na internom oddelení. Patrí k najaktívnejším členkám Regionálnej komory Vysoké Tatry od jej vzniku. Jedným z dôvodov na nomináciu na ocenenie je i záujem o celkový stav a napredovanie sestier, ochota poradiť, pomôcť a naviesť na správnu cestu i svoje okolie. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory vo Vysokých Tatrách.

PhDr. Paulína Hudáková, PhD.: Na pozícii sestry pracuje doktorka Hudáková od roku 1994. Pracovala v domove dôchodcov, uplatnenie našla i v katolíckej charite, ako učiteľka odborných predmetov a odbornej praxe na strednej zdravotníckej škole, odborný asistent na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. V súčasnosti pracuje v Hospici Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici. Ja autorkou a spoluautorkou viacerých odborných príspevkov na medzinárodnej úrovni. Návrh na ocenenie podal zamestnávateľ DOM Božieho milosrdenstva Banská Bystrica.

Mgr. Helena Jančiarová: Vyštudovala odbor zdravotná sestra na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene. Pôsobila na internom a geriatrickom oddelení. V roku 2010 bola členkou petičného výboru za záchranu geriatrie vo Zvolene. Zamestnanci petíciou a rokovaniami s primátorom dosiahli zachovanie geriatrickej kliniky. Od roku 2012 je mentorkou klinických cvičení pre študentov ošetrovateľstva. Mnohokrát sa dostáva do pozície edukátorky pre pacienta i príbuzných, ktorým neraz pomáha zvládať ich ťažkú životnú situáciu. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory vo Zvolene.

Mgr. Marianna Kličová: Magisterka Kličová pracuje na pozícii manažérky v Zariadení sociálnych služieb Slnečný dom v Humennom. Venuje sa kvalite ošetrovateľskej starostlivosti, zavádza do praxe inovatívne postupy, publikuje a zároveň sa venuje i edukačnej činnosti. Pracuje i v občianskom združení v Humennom v ošetrovateľskom centre. Svoje poznatky aktívne prezentuje na odborných seminárov na celoslovenskej úrovni. Návrh na ocenenie podal výbor Sekcie sestier pracujúcich v geriatrii.

PhDr. Hedviga Kurcinová: Svoje profesionálne vedomosti a zručnosti využíva v prospech pacientov už od roku 1984. Stála pri zrode prvého detského dialyzačného strediska pre deti na Slovensku a ostala mu verná dodnes. Podieľala sa na zavedení viacerých extrakorporálnych eliminačných metód, aktívne sa zúčastňovala aj na prvých transplantáciách obličiek u detských pacientov. Je usilovná, precízna, spoľahlivá. Ľudský faktor v jej správaní je hodnotou, pre ktorú si vždy vie získať ľudí na svoju stranu. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Košiciach I.

Anna Pirchanová: Pani Pirchanová pracovala na pozícii sestry 37 rokov. Najskôr v detskom domove, neskôr ako vedúca sestra v inštrukčných jasliach, v ambulancii praktického lekára ali i v stredisku štátnej športovej reprezentácie. Prácu vykonávala vždy zodpovedne a s láskou. V Regionálnej komore Bratislava II pôsobí 17. rok ako hospodár a to aj napriek tomu, že by si mohla užívať oddych na zaslúženom dôchodku. Návrh na ocenenie podala Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Mgr. Slavomíra Prokšejová: Magisterka Prokšejová v súčasnosti pracuje na pozícii námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť v Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivci. V odbore psychiatrického ošetrovateľstva pracuje v povolaní sestra 15 rokov. Aktívne pristupuje k zmenám týkajúcim sa práce sestier a tým výrazne zvyšuje povedomie sestier na pracovisku ako i v odborných organizáciách v zdravotníctve. Je mentorkou odbornej praxe, externou pedagogičkou pre Strednú zdravotnícku školu v Rožňave a lektorkou ďalšieho vzdelávania. Návrh na ocenenie podal výbor Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve.

Melinda Rancsóová: Pani Rancsóová pracuje na JIS interného lekárstva v nemocnici v Komárne, kde denne rieši ťažké situácie v ošetrovateľskej i ľudskej rovine. Túto neľahkú úlohu zvláda vždy s úsmevom a milým slovom. Ako edukátorka sa zapájala v projekte „Dôvera pomáha diabetikom“, aktívne sa zapája do prednáškovej činnosti na rôznych úrovniach, publikovala viacero odborných článkov s tématikou diabetu. Je členkou výboru pre sestry pracujúce v diabetológii pri Slovenskej lekárskej spoločnosti. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Komárne.

PhDr. Monika Sklenárová: Vyštudovala odbor všeobecná zdravotná sestra na Strednej zdravotníckej škole MUDr. Ivana Hálka v Bratislave. Pôsobila vo Fakultnej nemocnici v Bratislave na chirurgickej klinike, na OAIM, neskôr na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny v Onkologickom ústave sv. Alžbety. V súčasnosti pracuje na pozícii úsekovej sestry v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Prednáša ošetrovateľskú starostlivosť v intenzívnej medicíne a zárovaň konzultuje diplomové práce v odbore ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave, podieľa sa na projektoch v spolupráci so Združením pre onkológiu a rovnako spolupracuje so Združením pacientov s pľúcnou hypertenziou. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Bratislave II.

Valéria Toporcerová: Povolanie sestry obetavo vykonáva v diabetologickej ambulancii už viac ako 37 rokov. Práca s diabetikmi jej, aj podľa jej vlastných slov, prináša radosť, uspokojenie a možnosť odovzdať pacientom poznatky, vedomosti a skúsenosti, ktoré im mnohokrát zlepšujú kvalitu života. Pozornosť venuje hlavne edukácii pacientov. Charakteristický je individuálny prístup pani Toporcerovej k rizikovým pacientom s postihnutím obličiek, pečene či pankreasu, k tehotným ženám. Pomáha im s nastavením správnej životosprávy v kombinácii s odporúčaním primeranej fyzickej aktivity. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Levoči.

Mgr. Daniela Trebichalská: Magisterka Trebichalská je sestra s vyše 36 ročnou praxou. Svoje zručnosti v praxi získavala na onkologickom a neskôr i na neurologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, kde v trojzmennej prevádzke pracuje doposiaľ. Nadovšetko miluje svoju rodinu, nemá strach sa ozvať, pokiaľ sa deje nespravodlivosť i v práci a odhodlane stále bojuje za lepšie pracovné podmienky sestier. Je aktívnou členkou kontrolného výboru. Návrh na ocenenie podal Kontrolný výbor Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.


Pôrodná asistentka v praxi:

Mgr. Martina Dideková: Povolanie pôrodnej asistentky vykonáva od roku 1992 na gynekologicko - pôrodníckej klinike na operačnej a pôrodnej sále. V roku 2006 ukončila bakalárskej štúdium v odbore pôrodná asistencia, od roku 2008 je úspešnou absolventkou magisterského odboru ošetrovateľstvo. Od roku 2007 je magisterka Dideková aj držiteľkou licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní pôrodná asistentka. Spolupodieľa sa na organizácii kurzov psychofyzickej prípravy na pôrod pre tehotné ženy, rozvíja a uplatňuje starostlivosť o tehotné a dojčiace ženy v domácom prostredí. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Bratislave II.

Alžbeta Húsová: Alžbeta Húsová absolvovala štúdium v odbore ženskej sestry na Strednej zdravotníckej škole MUDr. Ivana Hálka v Bratislave v roku 1978. Od tohto obdobia pracuje v Komárne ako pôrodná asistentka. Rešpektuje osobnosť rodičky, pokojným prístupom mnohokrát pozitívne vplýva na psychiku ubolených žien a v krízových situáciách už opakovane zachránila život nie iba matke, ale i dieťatku. K práci vždy pristupuje zodpovedne a s láskou. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Komárne.

PhDr. Drahomíra Korpová: Povolanie pôrodnej asistentky vykonáva doktorka Korpová od roku 1986 nepretržite v Nemocnici s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach. Absolvovala špecializačné štúdium „Intenzívna starostlivosť na pôrodnej sále“ a je držiteľkou certifikátu „Psychofizická príprava na pôrod“. Doktorka Korpová je odborným garantom pre pôrodnú asistenciu v nemocnici v Michalovciach, realizuje kurzy psychofyzickej prípravy na pôrod pre budúce matky. Návrh na ocenenie podala viceprezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre pôrodné asistentky.

Viera Milanová: Profesijnú prax začala vykonávať po ukončení Strednej zdravotníckej školy v odbore detská sestra a kvalifikačného štúdia v odbore ženská sestra na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v nemocnici v Prešove. Neskôr svoje pôsobisko zmenila a povolanie sestry vykonávala v ambulancii. Povolaniu pôrodnej asistentky sa napriek tomu s láskou venuje už viac ako 20 rokov. Pravidelne a rada sa zúčastňuje slovenských ako i zahraničných konferencií, kde čerpá stále nové poznatky, ktoré vie uplatniť v práci. Návrh na ocenenie podala Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.


Oceňovanie v kategórii Sestra a pôrodná asistentka - manažérka
Sú spoľahlivé, kreatívne a flexibilné, ich aktivity sledujeme pri zriaďovaní a riadení klinických ošetrovateľských jednotiek. Aktívne zavádzajú do praxe ošetrovateľské modely a ošetrovateľský proces. Každoročne preverujú efektívnosť ošetrovateľských štandardov a ošetrovateľskej dokumentácie v praxi. Vďaka mnohým z nich, ich skúsenostiam, spoľahlivosti a vysokému morálnemu a spoločenskému kreditu výrazne prispeli k pozitívnemu posunu ošetrovateľskej starostlivosti aj v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Mnohé z nich sú členkami pracovných skupín odboru ošetrovateľstva Ministerstva zdravotníctva SR a sú nápomocné pri presadzovaní záujmov sestier pri rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR, zdravotnými poisťovňami, poslancami a ďalšími inštitúciami. Riadenie ľudí je vedou aj umením zároveň. Mnohé sestry manažérky však nemajú možnosť (či právo) prijímať vlastné zásadné rozhodnutia. Napriek tomu dokážu vzniknuté situácie profesionálne riešiť. Sú výbornými poradkyňami pre svoje kolegyne v práci aj mimo nej. Profesijná etika, morálka a diplomacia tvoria neoddeliteľnú súčasť ich profesionality, ktorú uplatňujú predovšetkým pri riešení problémových situácií.

Mgr. Zdenka Čavarová: Pani magisterka Zdenka Čavarová pôsobí ako sestra od roku 1974, pozície manažéra zastáva už viac ako 8 rokov. Je aktívnou organizátorkou a odbornou prispievateľkou na konferenciách Regionálnej komory v Nitre. Počas svojej práce neustále preukazuje vysoké pracovné nasadenie, morálnu silu. Jej zanietenie a snaha pomôcť pacientom s pokročilým nádorovým ochorením, spolu s ľudským a vysokoprofesionálnym prístupom k ťažko onkologicky chorým pacientom sú známe celému kolektívu spolupracovníkov ako i pacientom, ktorí jej opakovane vyslovujú poďakovania nie iba osobne, ale i v tlači regionálneho významu. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Nitre.

PhDr. Darina Dányiová: Odborný rast PhDr. Dányiovej začal v roku 1983 kedy ukončila Strednú zdravotnícku školu v Bratislave. Pracovala na neurologickej klinike, na psychiatrickej ambulancii. Jedenásty rok pracuje na pozícii námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť a zároveň pôsobí aj v ambulancii všeobecného lekára na pozícii sestra. Od roku 2008 je členkou Asociácie Marfanovho syndrómu. Pravidelne sa stretáva s pacientami trpiacimi týmto ochorením, rovnako s ich rodinnými príslušníkmi. Je členkou Sekcie sestier pracujúcich v chirurgických odboroch ako i Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Bratislave III.

Mgr. Ildikó Kisová: Strednú zdravotnícku školu v Nových Zámkoch ukončila v roku 1986, postupne si vzdelanie zvyšovala v prvom i druhom stupni vysokoškolského štúdia. Od roku 1997 pracuje na manažérskej pozícii. Je mentorkou v odbore Ošetrovateľstvo, aktívne sa spolupodieľala na zriadení operačnej sály na výkony miniinvazívnej chirurgie. Mgr. Kisová je členkou Rady Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Nových Zámkoch. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Nových Zámkoch.

Mgr. Mária Lenártová: Mgr. Lenártovú charakterizujú spolupracovníci ako sestru telom i dušou. V manažérskej pozícii pôsobí bez mála už 10 rokov. Sleduje a zároveň i presadzuje novinky v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, do praxe zavádza odborné a legislatívne zmeny. Každoročne spoluorganizuje odborné podujatia na rôznych úrovniach, pôsobí ako inštruktor pre zdravotníckych pracovníkov, je externou vyučujúcou pre praktickú výučbu študentov stredných zdravotníckych škôl. Vie pohotovo reagovať na vzniknuté nečakané situácie. Profesionálne etika, morálka a diplomacia tvoria neoddeliteľnú súčasť jej správania. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Košiciach I.

PhDr. Iveta Pastieriková: Doktorku Pastierikovú charakterizujú slová „Správny človek na správnom mieste“. Profesionálnu dráhu začala na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Od samého začiatku svojej praxe bola donútená a musela vedieť zaujať postoj k riešeniu rôznych situácií. Pre mnohých sa stala poradkyňou, ktorá napriek svojej priamosti vždy uplatní svoj zmysel pre spravodlivosť a hoci je i prísna, svojim ľudským prístupom si stále získava obdiv a prirodzený rešpekt u svojich spolupracovníkov. Aktívne sa podieľala na zvládaní krízových situácií, ktoré zasiahli Prievidzský región – prieval v bani Nováky, výbuch delaboračného skladu v Novákoch, výbuch v bani v Handlovej. Aj svoje kolegyne vždy vedie k profesionálnemu a zároveň empatickému prístupu. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Prievidzi.

PhDr. Zdenka Zámečníková: Profesionálna dráha doktorky Zámečníkovej začala na detskom oddelení v Galante, neskôr pracovala ako sestra v detských jasliach. V súčasnosti zastáva pozíciu hlavnej sestry Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante. Spolupracuje s Občianskym združením M. R. Štefánika pre domovy sociálnych služieb pre mentálne postihnuté deti. Zapája sa do projektov na humanizáciu zariadení sociálnych služieb vyhlásenú v spolupráci s Ministerstvom sociálnych vecí a rodiny. V spolupráci s nadáciou PONTIS – NAŠE MESTO vypracováva projekty pre zamestnancov veľkých firiem, kde zamestnanci majú plánované aktivity s mentálne postihnutými deťmi, čo pomáha ich integrácii do spoločnosti. Pre jej odborné kvality, profesionálny prístup a obetavosť pri výkone svojho povolania podala návrh na ocenenie Rada Regionálnej komory v Galante.


Oceňovanie v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg
Všetky ocenené sestry – pedagógovia vyšli z radov sestier. Po niekoľkoročnej praxi postupne získali predpísané vzdelanie pre pedagóga predtým na strednej škole, v súčasnosti na univerzite. Profesionálne sa zameriavajú na vzdelávanie sestier, najmä v zmysle novej filozofie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrovateľského procesu a ošetrovateľskej dokumentácie. Aktívne sa zúčastňujú na národných a medzinárodných vedeckých konferenciách a seminároch, na ktorých prezentujú úroveň vzdelávania študentov ošetrovateľstva a ošetrovateľstva ako vedy v Slovenskej republike. Nereprezentujú len seba, ale aj jednotlivé univerzity, ktoré sú v zahraničí vysoko hodnotené. Píšu a zostavujú učebnice pre sestry, publikujú nové poznatky. Podieľali sa na vzniku fakúlt a ústavov vzdelávajúcich sestry na jednotlivých univerzitách. Zúčastňujú sa na tvorbe učebných osnov pre jednotlivé odbory. Sú spoluriešiteľkami mnohých vedeckých projektov. Týmito aj inými aktivitami výraznou mierou prispeli a prispievajú k posilňovaniu a rozvoju odboru ošetrovateľstva v Slovenskej republike.

PhDr. Zuzana Bystrická: V pozícii pedagóga pôsobí doktorka Bystrická od roku 2008. Má bohatú publikačnú činnosť v zahraničných časopisoch, publikuje i v periodikách s celoslovenskou pôsobnosťou. Pani doktorka sa aktívne zúčastňuje medzinárodných konferencií a diskusných stretnutí, podieľa sa na organizácii odborných aktivít pre sestry a pôrodné asistentky. V spolupráci s Národnou transfúznou službou SR pravidelne robí nábor študentov Strednej zdravotníckej školy ale i Fakulty ošetrovateľstva sv. Ladislava v Nových Zámkoch k darcovstvu krvi pri akciách Študentská a Valentínska kvapka krvi. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Nových Zámkoch.

PhDr. Júlia Hudáková: Doktorka Hudáková už od roku 2002 a aj v súčasnosti pôsobí na pozícii vedúcej odbornej praxe na Strednej zdravotníckej škole v Nitre. Svoje pedagogické zručnosti sústreďuje na vedenie prednášok a seminárnych cvičení. Je spoluautorkou učebnice !Základy ošetrovania“. Je spoluorganizátorkou a aktívnou účastníčkou konferencií „Dni ošetrovateľstva“ v rokoch 2014, 2015 a 2016. Od roku 2010 pôsobí aj ako predsedníčka Kontrolného výboru Regionálnej Komory v Nitre. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Nitre.

doc. PhDr. Anna Murgová, PhD.: Pani docentka Murgová pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, na Inštitúte sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Ako pedagóg odovzdáva svoje vedomosti obohatené o mnohé skúsenosti od roku 2010. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných učebníc, jej bohatá publikačná činnosť v odborných periodikách ako i zahraničných odborných časopisoch je prínosom pre odbornú verejnosť i študentov. Je autorkou projektu „Zriadenie edukačného centra pre diabetikov“ a aj v súčasnosti sa venuje projektu „Program prevencie sociálno – patologických vzorcov v reprodukčnom správaní mladistvých z marginalizovaných komunít“. Návrh na ocenenie podal Mgr. Vladimír Siska v mene študentov 3. ročníka VŠ sv. Alžbety v Prešove.

doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.: Pedagogickú činnosť vykonáva pani docentka Šupínová už od roku 2008. Najskôr externe a v súčasnosti stále pôsobí na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave na Fakulte zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Zastáva pozíciu odbornej asistentky. Je autorkou a spoluautorkou viacerých učebníc a skrípt pre študentov, pravidelne publikuje odborné príspevky v domácich i zahraničných odborných časopisoch. Má rozsiahly odborný záber. Venuje sa postaveniu sestry v súčasnosti, komplikáciám pri chronických metabolických ochoreniach, venuje sa obezite, skleróze multiplex. Podieľala sa na medzinárodnom výskumnom projekte. Je členkou Spolku sestier pracujúcich v pediatrii, ktorý je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej komory. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory V Banskej Bystrici.

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.: Hlavnou náplňou pracovných činností pani doktorky Zanovitovej je, z pozície odborného asistenta, interného audítora kvality a koordinátora študijných programov Univerzity tretieho veku pri Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, výučba študentov ošetrovateľstva a všeobecného lekárstva, výchova k zdraviu, výučba pediatrického ošetrovateľstva, paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti, základov ošetrovateľstva a ošetrovateľskej praxe. Ako pedagóg pôsobí od roku 1992. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných učebníc a skrípt pre študentov ošetrovateľstva, riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých projektov spojených s ošetrovateľstvom a vzdelávaním sestier a pôrodných asistentiek. Ľudský a empatický prístup oceňujú najmä študenti pri konzultačnej činnosti bakalárskych i záverečných prác v odbore ošetrovateľstvo. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Martine.