Medzinárodný deň sestier 2018
Ocenení na celonárodnej úrovni v rámci podujatia BIELE SRDCE


Udelenie Mimoriadneho ocenenia Biele srdce
Mimoriadne ocenenie Biele srdce Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje sestre alebo pôrodnej asistentke za významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, a to v oblasti priameho poskytovania zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, riadenia alebo výskumu v ošetrovateľstve, tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Pri rozhodovaní o udelení mimoriadneho ocenenia sa prihliada predovšetkým na mimoriadnu odbornosť, výrazný úspech a prezentáciu výsledkov práce či dosiahnutie výrazných medzinárodných úspechov, o ktorých by mala byť odborná i laická verejnosť oboznámená.

doc. PhDr. Mária Musilová, PhD.
Počas profesionálnej kariéry pôsobila pani docentka Musilová ako sestra pri lôžku na chirurgickom oddelení vtedajšieho Okresného ústavu národného zdravia v Topoľčanoch. Vzdelanie a vzdelávanie malo osobitné miesto v jej profesionálnom živote a rozhodnutie stať sa učiteľkou odborných predmetov a vzdelávať mladú, novú generáciu sestier nikdy neoľutovala. S profesiou pedagóga pre budúce sestry začala na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici. Pôsobila i v Ústave pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov, neskôr v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Bratislave ako odborná asistentka. Pôsobila externe ako asistent katedry ošetrovateľstva na Trnavskej univerzite, kde absolvovala doktorandské štúdium a docentúru v odbore ošetrovateľstvo. Po vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity pôsobila ako odborný asistent, prodekan a dekan na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. Pani docentka Musilová je spoluautorom mnohých publikácií z ktorých vyberáme napríklad učebnicu História ošetrovateľstva, Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva, alebo Ošetrovateľská teória. Celú svoju profesionálnu kariéru zasvätila ošetrovateľstvu, sestrám a ich vzdelávaniu. Tvorila dejiny ošetrovateľstva a ošetrovateľskej profesie. Jej pracovný životopis je rozsiahly. Pani Musilová je sestra, učiteľka, vedkyňa, cieľavedomý, prísny a múdry človek. Je človekom, pri ktorom sa cítite bezpečne a zároveň sa vždy máte čo naučiť.


Sestra a pôrodná asistentka v praxi
Ocenenie v tejto kategórii udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracujú v ošetrovateľskej starostlivosti pri lôžku pacienta najmenej 10 rokov. Svojimi profesionálnymi vedomosťami a zručnosťami sa oddane venujú starostlivosti o svojich pacientov. Aj keď plnia úlohu žien - matiek a dcér, vedia pracovať aj pre svoje kolegyne. Podieľajú sa na odstraňovaní problémov, ktoré sestry trápia, hľadajú nové cesty a riešenia, niekedy aj za cenu strát v profesijnom živote. Zúčastňujú sa na organizácii rôznych vzdelávacích aktivít na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Sú prirodzenými, neformálnymi vodcami sestier, čím výrazne prispievajú k posilňovaniu postavenia ošetrovateľstva. Hľadajú nové formy vzdelávania, aktívne riešia problémy najmä pri aplikácii ošetrovateľského procesu do praxe. Vo voľnom čase pracujú v záujmových združeniach pacientov, v podporných skupinách a mnohé prispeli mimoriadnym humanitným činom prekračujúcim rámec pracovných povinností k záchrane života človeka.

Mgr. Lucia Behunová, dipl. s.
Po úspešnom absolvovaní Strednej zdravotníckej školy v Košiciach v roku 1995 začala pracovať ako detská sestra na Jednotke intenzívnej starostlivosti I. Kliniky detí a dorastu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Košiciach. Neskôr pokračovala v práci anestéziologickej sestry na III. Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, kde sa na základe skúseností a schopností postupne vypracovala na pozíciu vedúcej sestry kliniky, kde pôsobí doposiaľ. Okrem svojej profesionálnej dráhy sestry na Slovensku v roku 1999 využila možnosť výmenného pobytu pre získanie nových skúsenosti v Hasbro children hospital v USA. Bola iniciátorkou pre založenie občianskeho združenia „Detské ARO Košice“, ktorého úlohou je podpora činnosti Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach a teda i zvyšovanie kvality starostlivosti o kriticky chorých detských pacientov. Návrh na ocenenie podal výbor Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti.

PhDr. Iveta Drahoňová
V oblasti zdravotníctva pracuje 35 rokov. Vždy inklinovala k chirurgickým odborom a svoje uplatnenie našla na chirurgickom oddelení vo vtedajšom Krajskom ústave národného zdravia, neskôr na traumatologicko – chirurgickej ambulancii v Banskej Bystrici. Rodinná i pracovná situácia ju zaviedla do Zvolena, kde sa v práci venovala telesne i mentálne postihnutým deťom. Popri práci si postupne zvyšovala svoju odbornosť. Naplno sa začala zaujímať i o dianie v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Päť rokov pracovala na pozícii vedúcej regionálneho centra pre hodnotenie sústavného vzdelávania Banskobystrického samosprávneho kraja. V súčasnosti pracuje na pozícii sestry v armádnych zložkách Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Návrh na ocenenie podala Rada SK SaPa.

Mgr. Ivana Harvanová, PhD.
Celý svoj pracovný aj osobný život zasvätila Vysokým Tatrám. Tu sa narodila, vyštudovala a tu aj pracuje. Strednú zdravotnícku školu ukončila v odbore všeobecná sestra ukončila v roku 2004. Chirurgické odbory ju vždy lákali a tak po maturite začala pracovať na chirurgickom oddelení mimopľúcnej tuberkulózy, urológie a gynekológie, kde pracuje doposiaľ. Jej nechuť k stagnácii ju stále posúva vopred a ako sama vraví, je večným študentom. Ivana stála pri zrode odborového združenia sestier vo Vyšných Hágoch, kde zastáva post predsedníčky. Všetky aktivity sú pre ňu studnicou nových vedomostí či skúseností, ale aj zdrojom radosti a nových priateľstiev. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory vo Vysokých Tatrách.

Zuzana Jeřábková
Pani Zuzka, ako ju všetci familiárne v nemocnici oslovujú, našla fyzicky i psychicky náročnú no krásnu tvár ošetrovateľskej praxe v práci ako s deťmi, tak i so seniormi. Pracovala na detskej onkologickej klinike, neskôr v zariadení pre seniorov. Za posledné roky sa stala neodmysliteľnou oporou sestier v bánovskej nemocnici. Z pozície sestry, ale i prezidentky Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek je advokátkou sestier, ich hovorkyňou ale i líderkou. Jej prínos v oblasti vzdelávania kolegýň ale i edukácia rodičov na pediatrickom oddelení je nepopierateľný. Neodmietne žiadnu inováciu, jej odhodlanie pre spravodlivosť nekončí pri prvom stretnutí s problémom. Každý deň je pri lôžku malého pacienta, ako kamarátka, opatrovateľka a mnohokrát aj matkou v jednej osobe. Návrh na ocenenie podal zamestnávateľ Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica s.r.o.

Dana Lepáčková
Svoje profesionálne vedomosti a zručnosti využíva v prospech poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti už od roku 1982 po ukončení štúdia na Strednej zdravotníckej škole. Pôsobí na pozícii ambulantnej sestry, pomáha na transfúznom oddelení pri odberoch a spracovávaní krvných derivátov. Je dlhoročnou členkou Slovenského Červeného kríža kde sa podieľa na organizovaní rôznych aktivít čím sama prispieva k presadzovaniu myšlienky ľudskosti, pomoci a pokory. Od vzniku Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trstenej aktívne pracuje v jej orgánoch. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Trstenej.

Mgr. Gabriela Liščinská
Na pozícii sestry pôsobí pani Liščinská od roku 1985. Pracuje na amubulancii kliniky Otorinolaringológie a chirurgie hlavy a krku ako certifikovaná audiologická sestra v Univerzitnej nemocnici Lousa Pasteura v Košiciach. Jej práca je pre ňu aj poslaním. Svoje odborné vedomosti a skúsenosti odovzdáva aj iným o čom svedčí jej autorstvo a spoluautorstvo v mnohých odborných príspevkoch na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. Je aktívnou členkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Košiciach a zároveň jej prínos je viditeľný aj v práci pre odbornú Sekciu sestier pracujúcich v ORL. Návrh na ocenenie podal výbor Sekcie sestier pracujúcich v ORL.

Mgr. et Mgr. Anna Lukáčová Havrilová
Odbor zdravotná sestra vyštudovala na Strednej zdravotníckej škole v Prešove. Dychtivosť po nových poznatkoch pani Lukáčovú Havrilovú zaviedla k úspešnému ukončeniu štúdia filozofie v špecializácii etika a neskôr i k štúdiu ošetrovateľstva. Považuje sa za kreatívneho a pozitívne mysliaceho, flexibilného človeka, ktorý vie pracovať pod stresom, v rôznorodých kolektívoch, ale i samostatne. Na ľuďoch si najviac cení spravodlivosť, svedomitosť, pracovitosť a úprimnosť. Návrh na ocenenie podala Bc. Beáta Čonková.

Martina Malegová
Profesionálnu kariéru začínala v roku 1996 na detskom oddelení čo bolo jej snom, ktorý sa naplnil. Neskôr pracovala na gynekologicko – pôrodníckom oddelení a v súčasnosti sa práci sestry venuje a svoje poznatky zúročuje na rádiologickom oddelení v Levoči. Pani Malegová je citlivý človek s veľkým srdcom. S veľkou dávkou profesionality, trpezlivosti a ľudskosti pristupuje ku každému pacientovi. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Levoči.
Bc. Ľudmila Neupauerová
Pani Ľudmila je sestra so 40 ročnou praxou. Vyštudovala SZŠ, doplnila si špecializačné štúdium v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých v interných odboroch. V roku 2010 ukončila bakalarské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo. Pracovala najprv v detských jasliach a už 35 rokov pracuje v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku na jednotke intenzívnej starostlivosti interného oddelenia, kde pracuje doposiaľ. Je to sestra s veľkým srdcom a svojou prácou pomáha ľudom zabúdať na bolesť i utrpenie. Je veľkou oporou pre sestry a pre pôrodné asistentky. Nemám strach sa ozvať a odhodlane bojuje za lepšie pracovné podmienky nie len svojich kolegýň ale pomáha sestrám z celého regiónu. Už tretie volebné obdobie pôsobí vo funkcii regionálnej prezidentky v Kežmarku. Návrh na ocenenie podala Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Helena Sentivanová
Pani Sentivanová už ako dieťa vedela, že jej cestou bude profesia sestry a láska k deťom ju priviedla na novorodenecké oddelenie v nemocnici vo Vranove nad Topľou. O novorodencov sa stará s láskou v srdci, nadšením v očiach a úsmevom na perách. Veľkú radosť jej robia i usmiate a spokojné mamičky. Je pokojná, v práci vytvára rodinnú atmosféru a je vždy otvorená novým postupom. Kolegyne i priatelia sa na ňu môžu spoľahnúť v každej situácii. Vždy rada poradí, usmerní a pohladí ak si to situácia vyžaduje. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory vo Vranove nad Topľou.

PhDr. Anna Schmiedl, MPH
Doktorka Schmiedl absolvovala strednú zdravotnícku školu v Prešove v roku 1991. Odvtedy až do súčasnosti naplno využíva svoje odborné i manažérske zručnosti a podieľa sa na metodickom riadení a rozvoji ošetrovateľstva, podieľa sa na tvorbe regionálnej zdravotnej politiky. Z pozície vedúcej regionálneho centra pre hodnotenie sústavného vzdelávania sa aktívne zúčastňuje na realizácii projektov zameraných na rozvoj a podporu vzdelávania sestier a zároveň prispieva i k preventívnym programom a programom na podporu zdravia. Profesionálna etika, morálka a diplomacia sú jej vlastné. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Košiciach I.

Mgr. Jana Székelyová
Profesionálnu prax vykonáva od roku 1993, kedy po ukončení strednej zdravotníckej školy nastúpila do rožňavskej nemocnice na interné oddelenie, neskôr na jednotku intenzívnej starostlivosti. Od roku 2011 pracuje na operačných sálach a venuje a manažmentu rizík a bezpečnosti v operačných sálach. Spolupracuje pri hipoterapii s postihnutými deťmi, pomáha i pri ambulantných výkonoch v ambulancii veterinárneho lekára. Profesionalitou, spravodlivosťou a veľkorysosťou si získava rešpekt a úctu svojho okolia. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Rožňave.

PhDr. Zuzana Toplanská
Pani doktorka Toplanská pracuje ako manažérka dennej smeny na II. Chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Má bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť. Stotožňuje sa s etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka, svoju rolu sestry a manažérky zvláda bravúrne. Je vždy pripravená a ochotná pomôcť, čo zvyšuje jej morálny kredit. Jej profesionalita je na vysokej odbornej úrovni, čo sa odráža v jej každodennej práci. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Košiciach II.

Mgr. Anna Vašutová
Pani Vašutová pracuje ako sestra na operačnej sále na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie v Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach, kde denne rieši ťažké situácie v ošetrovateľskej i ľudskej rovine. Túto neľahkú úlohu zvláda vždy s úsmevom a milým slovom. Vyniká svojou odbornosťou, no i záujmom a láskou k človeku. Rada sa venuje novoprijatým kolegyniam na pracovisko, vždy k nim má pozitívny prístup. Je aktívnym členom Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II. a ako členka výboru Sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve sa podieľa na inovácii svojho odboru. Návrh na ocenenie podal výbor Sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve.

Mgr. Lýdia Zelenická
Cestovanie, história, relax pri knihe, návšteva kina a divadla patria medzi obľúbené voľnočasové aktivity pani Zelenickej. V pracovnom živote sa venovala spočiatku deťom s chorobami srdca, neskôr na psychiatrickom a chirurgickom oddelení. V súčasnosti pracuje na pozícii vedúcej sestry v sanatóriu, kde komplexnou starostlivosťou pomáhajú aj závislým. Poskytujú resocializačnú starostlivosť pre jednotlivcov, partnerov, rodičov ale aj ich deti. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Galante.

Marcela Vincová
Povolanie pôrodnej asistentky vykonáva od roku 1995 na lôžkovom oddelení gynekológie a pôrodníctva v Prešove. K ženám-rodičkám vždy pristupuje s úctou a pokojom, rešpektuje osobnosť rodičky, v krízových situáciách už opakovane zachránila život nie iba matke, ale aj novonarodenému dieťatku. K práci vždy pristupuje zodpovedne a s láskou. Je aktívnou členkou v orgánoch regionálnej komory v Prešove na pozícii hospodárky. Návrh na ocenenie podala Viceprezidentka pre pôrodné asistentky.Oceňovanie v kategórii Sestra a pôrodná asistentka - manažérka
Sú spoľahlivé, kreatívne a flexibilné, ich aktivity sledujeme pri zriaďovaní a riadení klinických ošetrovateľských jednotiek. Aktívne zavádzajú do praxe ošetrovateľské modely a ošetrovateľský proces. Každoročne preverujú efektívnosť ošetrovateľských štandardov a ošetrovateľskej dokumentácie v praxi. Vďaka mnohým z nich, ich skúsenostiam, spoľahlivosti a vysokému morálnemu a spoločenskému kreditu výrazne prispeli k pozitívnemu posunu ošetrovateľskej starostlivosti aj v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Mnohé z nich sú členkami pracovných skupín odboru ošetrovateľstva Ministerstva zdravotníctva SR a sú nápomocné pri presadzovaní záujmov sestier pri rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR, zdravotnými poisťovňami, poslancami a ďalšími inštitúciami. Riadenie ľudí je vedou aj umením zároveň. Mnohé sestry manažérky však nemajú možnosť (či právo) prijímať vlastné zásadné rozhodnutia. Napriek tomu dokážu vzniknuté situácie profesionálne riešiť. Sú výbornými poradkyňami pre svoje kolegyne v práci aj mimo nej. Profesijná etika, morálka a diplomacia tvoria neoddeliteľnú súčasť ich profesionality, ktorú uplatňujú predovšetkým pri riešení problémových situácií.

PhDr. Zuzana Bagoňová
Pracuje v manažérskej pozícii už vyše 20 rokov, svoje vedomosti a zručnosti využíva v prospech poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti už od ukončenia strednej zdravotníckej školy. Aj napriek tomu, že vyštudovala odbor detská sestra, učarovala jej práca s dospelými pacientami s neurologickým ochorením. Aktívne sa zúčastňuje na viacerých prieskumoch a projektoch súvisiacich s neurologickou problematikou, podieľala sa na viacerých prácach týkajúcich sa ošetrovateľskej problematiky pre liečbu extrapyramídových ochorení. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Košiciach I.

Bc. Daniela Baníková – Baštigálová
Povolanie sestry vykonáva od roku 1974, na manažérskej pozícii pracuje od roku 2005 ako vedúca sestra dispečingu, neskôr bola poverená riadením ADOS Charitas Ružomberok. Hlavnou náplňou jej práce je riadenie, ale zároveň i kvalitné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, je nápomocná pri organizovaní sociálnych a charitatívnych aktivít. Ako dobrovoľníčka zriadila školiace stredisko charity a taktiež pomáhala so zriadením denného stacionára v Liptovskej Lúžnej. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Liptovskom Mikuláši.

PhDr. Alena Camberová
Pani Camberová pracuje od roku 2010 ako vedúca sestra na očnej klinike Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Počas dňa ticho a kľudne usmerňuje personál, nie je pre ňu problémom hlavne starším pacientom opakovane v pokoji vysvetliť priebeh zložitého zákroku, ktorý ich očakáva. Je milá, s veľkým srdcom a zároveň s neoceniteľnými skúsenosťami. Aj vďaka jej prístupu, vedomostiam a vedeniu je na klinike cítiť súhru personálu, ozajstný záujem o pacienta. Návrh na ocenenie podali pacienti s ochoreniami oka a poruchami zraku.

PhDr. Irena Dršková
Je výnimočná vo svojom profesionálnom i ľudskom rozmere. V zdravotníctve pracuje od roku 1979, v súčasnosti svoje manažérske cítenie i zručnosti plne využíva na pozícii vedúcej sestry na oddelení cievnej chirurgie v Univerzitnej nemocnici v Bratislave na pracovisku v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Je aktívnou členkou Regionálnej komory, spolupracuje na tvorbe ošetrovateľských štandardov dostupných i na intranete univerzitnej nemocnice, aktívne prispieva k programu odborných konferencií doma i v zahraničí. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Bratislave V.

Mgr. Martina Dubovcová, PhD.
Pracuje na pozícii vedúcej sestry na psychiatrickej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine. Je predsedníčkou Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii, spoluzakladateľkou V4 Psychiatric nurses. Bola ocenená i dekanom Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine za originálne stvárnenie aktuálnej ošetrovateľskej tématiky v jazyku nemeckom. Svoju pozornosť v nemalej miere venuje i organizácii vzdelávacích aktivít pre sestry a pôrodné asistentky. Slovenské psychiatrické sestry aktívne reprezentuje na národnej a medzinárodnej úrovni. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Martine.

Mgr. Zuzana Hrabovská
Od roku 1996 pracovala v Šrobárovom ústave, v súčasnosti už v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Počas svojej ošetrovateľskej praxe pracovala na viacerých oddeleniach ústavu, tiež na jednotke intenzívnej starostlivosti. Od roku 2009 pracuje na pozícii námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť. Sleduje a presadzuje novinky v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, do praxe aktívne zavádza odborné a legislatívne zmeny. Zasadzuje sa o aplikovanie inovatívnych ošetrovateľských postupov a aktívne spolupracuje s orgánmi komory na regionálnej úrovni. Je mentorkou pre praktickú výučbu študentov. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory vo Vysokých Tatrách.

Mgr. Martina Labaš
Je osoba plná elánu, sily, zdravej dravosti. Pacuje na pozícii vedúcej sestry v zariadení pre deti do troch rokov veku života – Lienka. Realizáciou niekoľkých projektov pomáha i seniorom, vedie kurzy, školenia pre opatrovateľky, sestry i laikov. Motivuje ľudí k skvalitňovaniu ošetrovateľskej starostlivosti. Preferuje inovatívne trendy v riadení, uvedomuje si dôležitosť kvalitnej tímovej spolupráce. Je prísna a láskavá zároveň. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Komárne.

Mgr. Mária Víglaská
V manažérskej pozícii uplatňuje svoje zručnosti už od roku 1988. V súčasnosti zastáva pozíciu námestníčky úseku ošetrovateľstva v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Svoju prácu nepovažuje iba za zamestnanie, ale aj ako poslanie. Pacienti i personál ju poznajú ako človeka s mnohými pozitívnymi vlastnosťami. Je nielen sestrou, matkou, učiteľkou, ale aj poradkyňou, edukátorkou a dobrou manažérkou. Návrh na ocenenie podala viceprezidentka pre sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach.

Oceňovanie v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg
Všetky ocenené sestry – pedagógovia vyšli z radov sestier. Po niekoľkoročnej praxi postupne získali predpísané vzdelanie pre pedagóga predtým na strednej škole, v súčasnosti na univerzite. Profesionálne sa zameriavajú na vzdelávanie sestier, najmä v zmysle novej filozofie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrovateľského procesu a ošetrovateľskej dokumentácie. Aktívne sa zúčastňujú na národných a medzinárodných vedeckých konferenciách a seminároch, na ktorých prezentujú úroveň vzdelávania študentov ošetrovateľstva a ošetrovateľstva ako vedy v Slovenskej republike. Nereprezentujú len seba, ale aj jednotlivé univerzity, ktoré sú v zahraničí vysoko hodnotené. Píšu a zostavujú učebnice pre sestry, publikujú nové poznatky. Podieľali sa na vzniku fakúlt a ústavov vzdelávajúcich sestry na jednotlivých univerzitách. Zúčastňujú sa na tvorbe učebných osnov pre jednotlivé odbory. Sú spoluriešiteľkami mnohých vedeckých projektov. Týmito aj inými aktivitami výraznou mierou prispeli a prispievajú k posilňovaniu a rozvoju odboru ošetrovateľstva v Slovenskej republike.

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
Je členkou regionálnej Komory sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne. Od roku 1989 pôsobí ako pedagóg, najskôr na strednej zdravotníckej škole v Trenčíne, od roku 2012 na Fakulte zdravotníctva, Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne na pozícii odborný asistent a od roku 2016 ako prodekanka pre výchovu a vzdelávanie. Je členkou vedeckej rady, členkou Národnej komisie pre vzdelávanie a prax sestier a pôrodných asistentiek pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Zdravotnícke listy. Má bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť na národnej i na medzinárodnej úrovni. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Trenčíne.

PhDr. Alena Uríčková, PhD.
Dobrota, múdrosť, pokora a skromnosť sú charakteristikou výnimočnej sestry inštrumentárky, neskôr vedúcej sestry a v súčasnosti pedagogičky na Katedre ošetrovateľstva, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity kde pôsobí ako odborný asistent. Venuje sa študentom v rámci teoretickej i klinickej výučby. Na študentov ako i na seba má stále vysoké nároky, zároveň však ľudským prístupom formuje u študentov osobnostné predpoklady, aby sa stali dobrými sestrami. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných publikácií. Návrh na ocenenie podala vedúca Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.