Medzinárodný deň sestier 2020

Oceňovanie v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi

Ocenenie v tejto kategórii Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracujú v svojej profesii najmenej 10 rokov. Svojimi profesionálnymi vedomosťami a zručnosťami sa oddane venujú starostlivosti o pacientov v každom období ich života. Aj keď v domácom prostredí plnia úlohy žien, matiek a dcér, v pracovnom prostredí sú v postavení tímových hráčov. Podieľajú sa na odstraňovaní problémov a nerovností, ktoré sestry a pôrodné asistentky trápia, hľadajú nové cesty a riešenia, niekedy aj za cenu strát v svojom profesijnom živote. Podieľajú sa na organizácii rôznych vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania na regionálnej a celonárodnej úrovni. Mnohé z nich reprezentujú svoju profesiu, slovenské ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu aj na medzinárodnom poli ako členovia rôznych zahraničných organizácií. Sú mentormi pre nových členov tímu, prirodzenými neformálnymi vodcami sestier, čím výrazne prispievajú k posilňovaniu postavenia ošetrovateľstva na Slovensku. Hľadajú a prezentujú nové formy vzdelávania a aktívne sa podieľajú na poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti v pôrodnej asistencii založenej na dôkazoch. Vo voľnom čase pracujú v odborových organizáciách, rôznych záujmových združeniach pacientov a podporných skupinách. Mnohé z nich prispeli mimoriadnym činom prekračujúcim rámec pracovných povinností k záchrane života človeka.

 • Ernestína Babjaková

Sestra Babjaková pracuje na pozícii sestra už neuveriteľných 41 rokov. Od svojich školských čias prešla rôznymi odbornými pracoviskami, no najviac ju však oslovila práca so seniormi na oddelení dlhodobo chorých v Šali, kde odpracovala prevažnú časť svojej praxe. Na tieto roky veľmi rada spomína s úctou a láskou. V súčasnosti už 12 rokov pracuje ako ambulantná sestra v špecializovanom ambulantnom zdravotníckom zariadení VERADERM v Šali. Erna, ako ju všetci neformálne volajú, je obetavou sestrou a skvelou matkou. Pracuje vždy s úsmevom na tvári, je emaptická, zodpovedná a trpezlivá. Je aktívnou členkou Rady regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Galante. Stavovská hrdosť je jej súčasťou.

 • Mária Baschierová

Sestra Baschierová pracuje v zdravotníctve ako sestra už 40 rokov. Jej oddanosť k rodnému mestu je taká veľká, že od začiatku svojej profesionálnej kariéry pracuje v Regionálnej nemocnici vo Vranove. Počas uplynulých rokov stála pri zrode mnohých nových klinických ošetrovacích jednotiek vo Vranovskej nemocnici. Je temperamentná, energická a zodpovedná. Kolegyne a kolegov neustále podporuje v profesionálnom raste a podieľa sa na výchove novej generácie sestier. Oduševnene a s pokorou dlhých 15 rokov zastávala funkciu prezidentky Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom vo Vranove nad Topľou.

 • Mgr. Csilla Bučeková

Magisterka Bučeková svoj profesionálny život začala ako sestra pri lôžku na neurologickom oddelení v nemocnici v Komárne. Získané vedomosti a odborné zručnosti, ktoré nadobudla v ústavnej zdravotnej starostlivosti sa rozhodla zúročiť aj pri ošetrovaní chorých v prirodzenom sociálnom prostredí. V súčasnosti už tretí rok riadi agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti KALMIA v Komárne. K svojej práci pristupuje s radosťou. Húževnatosť a vytrvalosť jej pomáha zvládať vysoké pracovné nasadenie pre pomoc iným. Prácu nikdy nenecháva nedokončenú. Je prirodzeným vodcom a mentorom.

 • Bc. Oľga Dzimková

Bakalárka Dzimková si navrhovateľov na ocenenie „Biele srdce“ získala svojím ľudským a empatickým prístupom voči človeku, ktorého ani nepoznala. Už počas štúdia sa stala príkladom napĺňania sesterského povolania a to tým, že vytvorila a úspešne zrealizovala nezištnú pomoc prostredníctvom nadácie a finančnej zbierky pre onkologickú pacientku. Pre pani Oľgu povolanie sestry nekončí po ukončení pracovnej doby, ale vo svojej bohatej dobrovoľnej edukačnej a podpornej činnosti pokračuje aj za bránami zdravotníckeho zariadenia. Svojim ľudským prístupom si sestra Dzimková vie získať svoje miesto v každom kolektíve.

 • Iveta Fecková

Sestra Fecková začala vykonávať svoje povolanie v roku 1985 po ukončení vzdelania v odbore zdravotná sestra na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach. Odvtedy prešla už niekoľkými pracoviskami kde získala dostatok vedomostí a zručností, ktoré každodenne zúročuje pri svojej práci pre pacientov. Od roku 2002 je aktívnou členkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice I. Pravidelne sa podieľa na organizovaní odborných podujatí, kde aj aktívne prispieva svojimi odbornými skúsenosťami a organizačnými schopnosťami. Kolektív spolupracujúcich sestier ju charakterizuje ako trpezlivú, spoľahlivú a obetavú sestru. Svojím pozitívnym prístupom k práci vie navodiť príjemnú atmosféru i v zložitej situácii.

 • Mgr. Monika Feketeová

Na pozícii sestra pracuje magisterka Feketeová od roku 1990, kedy ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede. Od sestry pri lôžku sa prepracovala k pozícii manažérky dennej smeny interného oddelenia v nemocnici v Dunajskej Strede, ktorú zastáva doposiaľ. Svojim ľudským prístupom vie vždy upokojiť a vniesť nádej v uzdravenie svojim pacientom. Sestra Feketeová sa okrem svojich pracovných činností dokáže aj mimo práce obetovať pre sestry a pôrodné asistentky vo svojom regióne. Od roku 2011 vykonáva pozíciu prezidentky Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Dunajská Streda.

 • Mgr. Ľubica Husárová

Pracovné skúsenosti magisterky Husárovej sú dostatočne bohaté. V minulosti pracovala ako úseková sestra v Centre pre liečbu drogových závislostí, vedúca sestra v Ružinovskej poliklinike v Bratislave, alebo sestra pri lôžku v psychiatrickej nemocnici v Pezinku. V súčasnosti pracuje na pozícii koordinátora Regionálneho centra komory. Od roku 2013 je členkou Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Po tragickej udalosti – vražde novinára a jeho priateľky bola ako zástupca komory sestier delegovaná do občianskych iniciatív, ktoré požadovali vyšetrenie vraždy a riešenie problémov v jednotlivých rezortoch. Na stretnutiach zastupuje sestry a pôrodné asistentky a vyjadruje spoločné požiadavky.

 • Mgr. Mária Javornická

Vždy usmiata, pozitívne naladená a večná optimistka. Aj takto by sme niekoľkými slovami mohli charakterizovať magisterku Javornickú. Pôvodom detská sestra si počas svojej doterajšej kariéry prešla niekoľkými pracoviskami a nie vždy z vlastného rozhodnutia. Jej najvýraznejší prínos v profesionálnom živote nastal v roku 2015 tým, že i keď je ženou a matkou, zapojila sa do akcie „Výpovede“ s cieľom poukázania na zlé pracovné podmienky sestier a pôrodných asistentiek. Opustila svoje stabilné miesto, aby vyjadrila nespokojnosť so systémom a poukázala na chyby v rezorte zdravotníctva. I napriek tomu, že mnohokrát sa sama cíti nepochopená, pre svoje bývalé kolegyne sa stala hrdinkou. V súčasnosti je magisterka Javornická podpredsedníčkou Odborového združenia a Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek pri Univerzitnej nemocnici Košice. V minulosti pracovala v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach na oddelení anestéziológie, intenzívnej medicíny a urgentného príjmu. V súčasnosti pracuje ako sestra v intenzívnej starostlivosti o chronického pacienta v nemeckom Štuttgarde.

 • Zuzana Kováčová

Sestra Kováčová vyštudovala odbor detská sestra ako i diplomovaná detská sestra na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave. Od začiatku svojho pôsobenia až doposiaľ pracuje na chirurgickom oddelení Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Jej srdcovou záležitosťou je hlavne starostlivosť o detských pacientov so stómiou, ktorým pomáha skvalitniť život a zaradiť ich do bežných detských aktivít. Rovnako pomáha prekonať stres z neznámeho aj rodičom hospitalizovaných a operovaných detí. Považuje sa za kreatívneho a pozitívne mysliaceho človeka, vie pracovať pod stresom. Svoju mimopracovnú činnosť jedno volebné obdobie venovala práci pre sestry a pôrodné asistentky, kde zastávala pozíciu členky Rady regionálnej rady komory.

 • PhDr. Dana Kubalová

Doktorku Kubalovú charakterizuje nekonečná energia a snaha urobiť svet krajším a lepším. Rada prijíma výzvy a nebojí sa zdolávať akékoľvek prekážky. Pre jej profesionálny rozvoj bola takouto výzvou, prácou a zároveň aj poslaním poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v prvej línii u COVID-19 pozitívnych pacientov v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Okrem práce sestry sa venuje aj právnemu povedomiu sestier a jeho využitiu v ošetrovateľskej praxi. Tieto vedomosti prezentuje na rôznych úrovniach vzdelávacích aktivít na národnej aj medzinárodnej úrovni. „Nechoď tam, kde vedie cesta, radšej choď tam, kde nijaká nie je a zanechaj stopu“ je životným krédom doktorky Kubalovej.

 • Mgr. Natália Nagyová

Dôvodov, prečo oceniť magisterku Nagyovú je hneď niekoľko. Jej vysoká erudícia a aktívny prístup k práci je len kvapkou v mori. Po úspešnom absolvovaní Strednej zdravotníckej školy v Zvolene začala pracovať ako ženská sestra na gynekologicko – pôrodníckom oddelení v Okresnom ústave národného zdravia v Rimavskej Sobote. Neskôr ako anestéziologická sestra v Mestskej nemocnici v Banskej Štiavnici a Nemocnici s poliklinikou vo Zvolene. Okrem práce na Slovensku má skúsenosti aj s prácou v zahraničí, keďže pracovala ako anestéziologická sestra v Jesenickej nemocnici v Českej republike. Ako sestra si skúsila prácu aj na Krajskom operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, kde bola dennodenne v kontakte s rôznymi krízovými situáciami. Okrem toho, že v súčasnosti pracuje na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny vo Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici sa ako predsedníčka Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek v tejto nemocnici podieľa na neustálom zlepšovaní pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek. Na základe nominácie komory sestier, bola v roku 2017 ministrom zdravotníctva menovaná za členku Dozorného orgánu Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.

 • Zuzana Polčinová

Sestra Polčinová pracuje v zdravotníctve od roku 1986, kedy ukončila štúdium na strednej zdravotníckej škole v Bratislave. Prevažnú časť svojej praxe získala ako sestra na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých a v očnej ambulancii. Ako každá sestra ani sestra Polčinová sa nebojí zmeny a preto sa v roku 2012 rozhodla po viac ako 25 rokoch ísť pracovať k lôžku pacienta. V súčasnosti pracuje ako sestra špecialistka na Jednotke intenzívnej starostlivosti v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Práca ju síce pohlcuje, no stále dokáže byť milá, usmiata a sústredená. Vždy hľadá riešenia nie iba pre seba, ale aj pre svoje blízke okolie. Postavila sa i proti znižovaniu úväzkov sestier a nahrádzaniu ich práce pomenovaním „administratívny pracovník“. Ľudským prístupom veľakrát upokojí rozvášnené diskusie, nespokojnú rodinu ťažko chorého pacienta. Je tvorivá a cieľavedomá. Od roku 2016 je prezidentkou Regionálnej komory Bratislava V., kde si ju cenia za jej ohľaduplnosť, bojovnosť a cenné rady.

 • Mgr. Renáta Procházková

Pani magisterka Procházková je profesionálkou v sesterskom povolaní už od roku 1995, kedy po absolvovaní strednej zdravotníckej školy v Martine sa zaradila do tímu sestier pracujúcich na Jednotke intenzívnej starostlivosti interného oddelenia. Dodnes sa okrem iných pracovných povinností venuje nie len ošetrovateľskej praxi, ale aj legislatíve s ňou spojenou. Pripomienkuje návrhy zákonov týkajúce sa hlavne vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. Dlhodobo spolupracuje so Sekciou sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva, vytvára a reviduje štandardizované postupy ošetrovateľskej praxe pri starostlivosti o dospelých pacientov. Je cieľavedomá, priebojná a trpezlivá ako vo vzťahu k pacientom, tak i ku kolegom. Jej vysoká erudícia a aktívny prístup k práci neostáva bez povšimnutia.

 • Danka Svítková

Detská a diplomovaná psychiatrická sestra Svítková aktívne spolupracuje pri rôznych aktivitách sústavného vzdelávania na regionálnej aj národnej úrovni. Je spoluorganizátorkou „Dňa duševného zdravia“ a jedna zo zakladateľov Liekovej edukačnej skupiny pre pacientov so psychotickým ochorením. Spolupracuje s občianskym združením „Šťastie a Ty“ a rovnako sa popri svojej práci na psychiatrickom oddelení v Nemocnici s poliklinikou Prievidza venuje i Klubu a Spolku abstinentov. Popri tejto bohatej mimopracovnej činnosti prispieva svojimi poznatkami i na rôznych konferenciách s témami, ktoré sú motivované skúsenosťami z praxe.

 • Anna Šišková

Sestra Šišková pracuje vo svojom povolaní už vyše 40 rokov. Svoje odborné skúsenosti a praktické zručnosti si osvojila ako detská sestra na lôžkovom oddelení a rovnako aj v ambulancii praktického lekára pre deti a dorast. Od roku 1997 sa venuje pacientom so psychiatrickými ochoreniami v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená. Vyše 20 rokov pôsobí ako terapeutka v občianskom združení A-klub Trstená, kde poskytuje odbornú, edukačnú a podpornú starostlivosť ľuďom, ktorí sa rozhodli žiť bez alkoholu. Kolegovia a pacienti ju poznajú ako človeka s mnohými pozitívnymi vlastnosťami, empatického, ľudského a zodpovedného, ktorý svoje povolanie sestry vykonáva so širokým úsmevom na tvári, profesionálne a srdečne. Jedno volebné obdobie bola aj členkou Kontrolného výboru Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trstenej.

 • Mgr. Klaudia Škulová

Sestrička Klaudia, ako ju mnohí oslovujú, je výnimočnou osobnosťou so srdcom otvoreným pre všetkých. Svojim ľudským prístupom neváha podať pomocnú ruku v zložitých životných situáciách nielen svojím pacientom, ale aj kolegom. Je tolerantnou, trpezlivou a chápavou a zároveň dbá na to, aby priebeh starostlivosti o pacienta bol vedený odborne a s rešpektovaním jeho osobnosti. Aktívne sa zapojila do medzinárodného projektu na ktorom sa podieľala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s názvom „Sestry pomáhajú prestať fajčiť“. V súčasnosti sa venuje seniorom a manažmentu ich ošetrovania, ktorý má mnoho špecifík. Okrem práce sestry sa venuje aj sestrám a pôrodným asistentkám samotným z pozície prezidentky Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Leviciach.

 • Mgr. Katarína Žiltová

Magisterka Žiltová po skončení Strednej zdravotníckej školy v Levoči začala vykonávať svoje povolanie na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny, na oddelení urgentnej medicíny a neskôr aj v ambulancii záchrannej zdravotnej služby. Keď tieto pracoviská musela z osobných dôvodov neskôr opustiť, našla uplatnenie v špecializovanej očnej ambulancii, kde sa aktívne venuje pacientom so zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý v prípade neliečenia, môže spôsobiť nezvratné poškodenia oka až stratu zraku. V popredí jej práce je okrem praktických zručností hlavne edukácia pacientov. Dlhoročne pracuje ako hospodárka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Levoči.

 • Mgr. Barbora Abrmanová

Usmiata a energická pôrodná asistentka Barborka svoje povolanie vykonáva s hrdosťou jej vlastnou a to v súčasnosti na gynekologickom oddelení v Nemocnici Revúca, kde okrem svojich skúsenosti z predchádzajúcej praxe z Fakultnej nemocnice Nitra, zároveň vedie svoje kolegyne a usmerňuje ich v oblasti obmedzovania fajčenia. Skúsenosti v tejto oblasti nadobudla z aktívnej účasti vo výskumnom projekte Sestry východnej Európy – centrum excelencie pre kontrolu tabaku. V súčasnosti magisterka Abrmanová okrem práce pôrodnej asistentky pracuje aj ako koordinátorka Regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Nitriansky samosprávny kraj. Je spoluorganizátorkou a aktívnou prednášateľkou na aktivitách sústavného vzdelávania pre pôrodné asistentky na národnej aj medzinárodnej úrovni.

 • Mgr. Radoslava Cifríková

Magisterka Cifríková povolanie pôrodnej asistentky vykonáva od roku 1995. Postupne prešla od práce na gynekologickej ambulancii, cez prácu na lôžkovom oddelení gynekologicko – pôrodníckej kliniky. V súčasnosti už niekoľko rokov plní funkciu hlavnej pôrodnej asistentky pre sieť nemocníc Svet zdravia a ProCare. Krátke obdobie pôrodná asistentka Cifríková pracovala i mimo zdravotníctva, avšak v tomto období nadobudla bohaté skúsenosti v oblasti manažmentu, komunikácie, koučingu. Poznatky uplatňuje nie len v pracovnom kolektíve, ale mnohokrát sa jej osvedčili i pri komunikácii a úzkej spolupráci s budúcimi mamičkami. K ženám, matkám, vždy pristupuje s úctou a pokojom, rešpektujúc ich osobnosť. Vie, že keď sa stará o ženu stará sa aj o nový život, ktorý môže prísť.

 • Bc. Iveta Hoľáková

I napriek tomu, že pôrodná asistentka Hoľáková od roku 1981 pracuje na rovnakom pracovisku, ktorým je gynekologicko – pôrodnícke oddelenie vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach, je aktívnou účastníčkou zmien v praxi pôrodnej asistencie. Bola členkou pracovnej skupiny, ktorá tvorila a zavádzala ošetrovateľskú dokumentáciu, vytvárala štandardizované postupy v oblasti pôrodnej asistencie. Mimoriadnu pozornosť venuje budúcim mamičkám v období prípravy na pôrod, kedy ich oboznamuje s jednotlivými fázami pôrodu, aby sa vyhli stresovým situáciám prameniacim z nepoznaného. Aktívne sa podieľa na organizovaní aktivít sústavného vzdelávania na regionálnej úrovni. Jej prednášky z praxe týkajúce sa starostlivosti o ženu a novorodenca, sú prínosom nie len pre novú generáciu pôrodných asistentiek ale aj neonatologických sestier.

Oceňovanie v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka.

Sestry a pôrodné asistentky manažérky sú dôležité pre fungujúce tímy v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Ich aktivity sledujeme pri zriaďovaní a riadení klinických ošetrovateľských jednotiek. Aktívne zavádzajú do praxe ošetrovateľský proces, ktorý je založený na dôkazoch. Každoročne preverujú efektívnosť štandardných ošetrovateľských postupov a štandardov v pôrodnej asistencii v praxi. Vďaka mnohým z nich, ich odborným vedomostiam, praktickým skúsenostiam, spoľahlivosti a vysokému morálnemu a spoločenskému kreditu došlo k výraznému posunu ošetrovateľskej starostlivosti aj v zariadeniach sociálnej služieb. Mnohé z nich sú členkami rôznych pracovných skupín a sú nápomocné pri presadzovaní záujmov sestier a pôrodných asistentiek pri rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zdravotnými poisťovňami, poslancami Národnej rady SR a ďalšími inštitúciami. Riadenie ľudí je vedou aj umením zároveň. Okrem manažérskych schopností musia disponovať aj veľkou dávkou líderstva o čom svedčí aj kompaktnosť jednotlivých pracovných tímov. Mnohé sestry a pôrodné asistentky manažérky napriek problémom, s ktorými sa pri riadení stretávajú, dokážu vzniknuté situácie profesionálne riešiť. Sú výbornými poradkyňami, mentorkami pre svoje kolegyne v práci aj mimo nej. Profesijná etika, morálka a diplomacia tvoria neoddeliteľnú súčasť ich profesionality, ktorú uplatňujú predovšetkým pri riešení problémových situácií.

 • PhDr. Renáta Darmošová

Po krátkom pôsobení v nemocnici v Trstenej doktorka Darmošová už 35 rokov pracuje v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku. Je aktívnou manažérkou od roku 2007, kedy pracovala na pozícii asistentky hlavnej sestry. Od roku 2014 až do súčasnosti je námestníčkou riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť. V období, keď vypukla pandémia koronavírusu a ochorenia COVID-19, bola nemocnica v Ružomberku ako jedna z prvých zaradená medzi „červené“ a tak námestníčka riešila organizačné a personálne zabezpečenie pracovísk, mobilných odberových miest a jednotiek. V tomto turbulentnom období i sama v ochrannom odeve poskytovala ošetrovateľskú starostlivosť hospitalizovaným COVIDE-19 pozitívnym pacientom. Okrem svojich pracovných povinností je aktívna aj v Regionálnej komore sestier a pôrodných asistentiek, kde zastáva pozíciu viceprezidentky.

 • PhDr. Ľubomíra Karoľová

Doktorka Karoľová svoj profesionálny život naplno venuje ľuďom, ktorí potrebujú jej pomoc. Pracuje ako vedúca sestra novorodeneckého oddelenia v Nemocnici AGEL Košice-Šaca, kde sa pod jej vedením celý ošetrovateľský tím venuje novorodencom a matkám, ktoré učí tomu najláskavejšiemu prístupu k drobným človiečikom. V prvom rade sú v jej profesionálnom živote pacienti a až potom je ona sama. Nikdy neodmieta podať pomocnú ruku nikomu, kto ju potrebuje. Jej prístup sa prejavuje veľkou dávkou empatie, trpezlivosti, pokoja, pokory a prirodzeného talentu pre povolanie sestry. Do praxe zavádza množstvo moderných pomôcok a pod jej vedením oddelenie prešlo viacerými pozitívnymi zmenami. Sleduje a presadzuje novinky v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, do praxe aktívne zavádza odborné a legislatívne zmeny.

 • Mgr. Daniela Miková Baxová

Vedúca sestra onkologickej kliniky vo Fakultnej nemocnici v Trnave, magisterka Miková Baxová už dlhodobo preukazuje svoje manažérske schopnosti. Ako mentorka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity v Trnave podporuje záujem budúcich sestier o toto povolanie. Spolupracovníci ju charakterizujú ako starostlivú sestru, ktorá svoje vedomosti, skúsenosti a humánny prístup využíva v prospech spolupracovníkov, kolegov a priateľov. Vo svojom ošetrovateľskom tíme presadzuje kontinuálne vzdelávanie všetkých, pre pochopenie nových medicínskych a ošetrovateľských postupov. Jej záujem a aktívny prístup k riešeniu problémov v tíme ju predurčili byť dobrou manažérkou.

 • Mgr. Marta Müllerová

Magisterka Müllerová je výnimočnou sestrou v profesionálnom i ľudskom rozmere. V zdravotníctve pracuje od ukončenia vzdelania na Strednej zdravotníckej škole v Levoči už 41 rokov. V súčasnosti ako manažérka na pozícii námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť v Nemocnici AGEL Krompachy. Nezabudla ani na čas ktorý strávila ako sestra pri lôžku čo potvrdzuje aktívnou spoluprácou s občianskymi združeniami Červený nos – Clowndoctors, ktorí liekom je smiech a rozveseľujú detských pacientov, so združením Humanita pre život, ktoré pomáha deťom so zdravotným handicapom. Svoje odborné skúsenosti zúročila aj pri humanitnom čine, keď zachránila život cyklistu, ktorý nezvládol riadenie a pri úraze upadol do bezvedomia. Sestra Marta bola aj garantom projektu Svetovej zdravotníckej organizácie s názvom PROHIBIT.

 • PhDr. Renáta Popiková

Na pozícii vedúcej odboru ošetrovateľskej starostlivosti Detskej fakultnej nemocnice Košice pracuje od roku 2017. Predtým 12 rokov pracovala na pozícii vedúcej sestry oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. Popri svojej práci manažérky sa venuje starostlivosti o detského pacienta na umelej pľúcnej ventilácii v domácom prostredí. Ako externá vyučujúca a mentorka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa podieľa na výučbovom procese v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie. Ľuďmi okolo seba je vysoko hodnotená pre svoju obetavosť, úprimnosť a vysoké pracovné nasadenie.

 • Mgr. Marta Rebová

Ošetrovateľský tím v nemocnici v Zlatých Moravciach vedie magisterka Rebová s veľkou dávkou profesionality, trpezlivosti a ľudskosti už 15 rokov. Pri nástupe na pozíciu námestníčky ošetrovateľskej starostlivosti si dala za úlohu, že bude podporovať vzdelávanie sestier, vytvárať podmienky pre dodržiavanie legislatívy a zavádzať nové metodické a pracovné postupy do ošetrovateľskej praxe. Tieto úlohy sa jej postupne darí realizovať. Preferuje inovatívne trendy v riadení, uvedomuje si dôležitosť kvalitnej tímovej práce. Je prísna a láskavá zároveň. S odhodlaním háji postavenie sestier čo potvrdzuje aj získanie ocenenia „Zdravotník roka 2015“ v kategórii sestra, ktoré udelil Nitriansky samosprávny kraj.

 • Mgr. Jana Šabová

Magisterka Šabová pracuje v zdravotníctve od roku 1986 kedy ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Nitre. Na manažérskej pozícii pôsobí osem rokov. Riadi tím pracovníkov v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o., ktorí ju hodnotia ako angažovanú sestru dobre sa orientujúcu v problematike ošetrovateľskej praxe, zanietenú a vždy ochotnú pomôcť a poradiť. Okrem práce manažérky sa venuje aj vzdelávaniu budúcich sestier. Je aktívnou členkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Nitre a pravidelne na celoslovenských konferenciách prispieva s témami zameranými na problematiku respiračných ochorení a ich prevencie.

 • Mgr. Margita Valková

Magisterka Valková pracuje ako hlavná sestra v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, kde riadi poskytovanie starostlivosti v súčasnosti tým najzraniteľnejším. Charakterizuje ju profesionálny a empatický prístup ku klientom a ich rodinným príslušníkom. Je ochotná pomôcť a poradiť aj v čase svojho osobného voľna. V mimopracovnom živote pôsobí v občianskom združení Strieborný vlas, ktoré je zamerané na poradenstvo osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby so zameraním na ľudské princípy s ochranou ľudských práv a základných slobôd. Okrem toho je už desať rokov aktívnou členkou orgánov Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Liptovskom Mikuláši.

Oceňovanie v kategórii Sestra a pôrodná asistentka -pedagóg

Všetky ocenené sestry a pôrodné asistentky – pedagógovia vyšli z radov sestier. Po niekoľkoročnej práci s pacientmi postupne získali predpísané vzdelanie pedagóga v minulosti na strednej škole, v súčasnosti na univerzite, alebo vysokej škole. Profesionálne sa zameriavajú prioritne na vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek v súlade s novou filozofiou poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti založenej na dôkazoch. Aktívne sa zúčastňujú na národných a medzinárodných vedeckých konferenciách, kongresoch a seminároch, na ktorých prezentujú úroveň vzdelávania študentov a ošetrovateľstva ako vedy v Slovenskej republike. Nereprezentujú len seba, ale aj jednotlivé vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú v zahraničí vysoko hodnotené. Publikujú v rôznych národných aj medzinárodných časopisoch a zostavujú učebnice pre sestry a pôrodné asistentky. Mnohé z nich sa podieľali na vzniku fakúlt a ústavov vzdelávajúcich sestry a pôrodné asistentky na jednotlivých univerzitách. Zúčastňujú sa na tvorbe učebných osnov pre jednotlivé študijné odbory. Sú spoluriešiteľkami mnohých vedeckých projektov. Týmito aj inými aktivitami výraznou mierou prispeli a prispievajú k posilňovaniu a rozvoju odboru ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie v Slovenskej republike.

 • PhDr. Kamila Jurdíková

Skromná a úžasná pedagogička, ktorá má príjemné vystupovanie a láskavý prístup. Takto pani doktorku Jurdíkovú charakterizujú študenti, kolegovia, ale aj samotní pacienti. V úvode svojej pedagogickej kariéry pôsobila ako učiteľka odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Martine a následne v Považskej Bystrici, kde sa z rádového pedagóga stala riaditeľka školy. Svoju kariéru pedagóga začala na Strednej zdravotníckej škole. Od roku 2005 sa rozhodla svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávať študentom Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako odborná asistentka. Má bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných učebníc, skrípt a publikácií pre budúce sestry. Je aktívnou členkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne.

 • PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.

Doktorka Spáčilová pôsobí ako pedagóg vzdelávajúci budúce sestry 17 rokov. Najskôr na Strednej zdravotníckej škole v Nitre, v súčasnosti pôsobí na Katedre ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. S veľkým zanietením a trpezlivosťou odovzdáva svoje skúsenosti študentom ošetrovateľstva. Srdečnosť je charakterovou vlastnosťou tejto výnimočnej sestry. Hoci na študentov má stále vysoké nároky, zároveň ich svojim ľudským prístupom formuje a pripravuje na neľahké úlohy, ktoré musia zvládnuť v situácii pri pacientovi. V priebehu pedagogickej praxe sú jej profilovými predmetmi onkologické ošetrovateľstvo a vybrané odbory ošetrovateľstva. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných publikácií.

Mimoriadneho ocenenia Biele srdce

Mimoriadne ocenenie Biele srdce Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje sestre alebo pôrodnej asistentke za významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, a to v oblasti priameho poskytovania zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, riadenia alebo výskumu v ošetrovateľstve, tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Pri rozhodovaní o udelení mimoriadneho ocenenia sa prihliada predovšetkým na mimoriadnu odbornosť, výrazný úspech a prezentáciu výsledkov práce či dosiahnutie výrazných medzinárodných úspechov, o ktorých by mala byť odborná i laická verejnosť oboznámená.

 • PhDr. Anna Macková, MPH

Osobnosti s rozsahom vedomostí a múdrosti, ako bola doktorka Macková, sú vzácne. Bola naozaj vždy tam, kde to bolo potrebné. Profesijný životopis Hanky Mackovej, ako ju priatelia volali, je veľmi rozsiahly a rôznorodý. Pracovať ako sestra začala v roku 1979 v Nemocnici s poliklinikou vo Zvolene. Do roku 2005 na pracoviskách infektológie, chirurgie, vrátane detskej a cievnej chirurgie, traumatológie a onkochirurgie. V období rokov 2006 až 2016 zastávala funkciu vedúcej oddelenia zdravotníctva a sestry Banskobystrického samosprávneho kraja. V rokoch 2016 až 2018 pôsobila na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky v pozícii štátneho radcu Sekcie zdravia, na Odbore ošetrovateľstva. Celý svoj život venovala tvorbe štátnej politiky, pripravovala vecné návrhy v procese tvorby právnych predpisov, odborných usmernení a legislatívnych návrhov v oblasti prevencie a poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Popri svojej práci sestry bola od roku 1993 aktívna v Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov, neskôr v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, kde zastávala rôzne pozície. Bola podpredsedníčkou registračného výboru komory, prezidentkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek vo Zvolene, členkou Prezídia a Rady komory, predsedníčkou Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve. Zorganizovala mnoho odborných seminárov, konferencií, diskusných stretnutí pre sestry a pôrodné asistentky. Aktívne sa zúčastňovala medzinárodných odborných podujatí z ktorých poznatky následne publikovala v odborných periodikách.

V rokoch 2012 až 2016 zastávala funkciu krajskej odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor ošetrovateľstvo. Svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávala v rôznych odborných pracovných skupinách ako napríklad v pracovnej skupine ministerstva zdravotníctva pre tvorbu štandardizovaných, diagnostických a terapeutických postupov.

Za svoju tvorivú prácu získala v roku 2006 od Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek ocenenie „Biele srdce“ na republikovej úrovni v kategórii sestra v praxi. V minulom roku bolo doktorke Mackovej odovzdané ocenenie „Moja sestra“ z rúk exministerky zdravotníctva Slovenskej republiky Andrey Kalavskej.

Dňa 16. marca 2020 nás táto významná sestra slovenského ošetrovateľstva, doktorka Hanka Macková, vo veku nedožitých 60 rokov navždy opustila. V srdci a v myšlienkach priateľov, kolegov i všetkých zdravotníckych pracovníkov však zostáva a navždy ostane jej bohatá tvorivá činnosť a hlboké oddanie sa ošetrovateľstvu