Všeobecné informácie o registrácii

Čo je registrácia a koho registrujeme


V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 62 ods. 1, - registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii.

Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sestra alebo pôrodná asistentka, je povinný v súlade s § 63, ods. 10), oznámiť údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.

Komora vedie register sestier a register pôrodných asistentiek.

Komora zapíše sestru a pôrodnú asistentku do registra do 10 dní od doručenia oznámenia a požadovaných dokladov a vydá potvrdenie o registrácii, v ktorom je uvedený dátum registrácie a pridelené registračné číslo, pod ktorým bude sestra alebo pôrodná asistentka vedená v registri sestier alebo v registri pôrodných asistentiek. Registračné číslo sa používa ako variabilný symbol pri rôznych platbách v komore, pri vzdelávacích aktivitách a pri každej komunikácii s komorou. Dátum registrácie uvedený na potvrdení o registrácii je dňom začatia 5- ročného hodnotiaceho cyklu sústavného vzdelávania sa podľa Vyhlášky č.74/2019 Z.z.


Komora registruje sestry a pôrodné asistentky s odbornou spôsobilosťou:

V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z., § 62, ods.5 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie sestry a pôrodnej asistentky a sú odborne spôsobilé.

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z., § 11, ods. 1 pojednáva o odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím:
a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,
b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z., § 14, ods. 1 pojednáva o odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia.

(2) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností spĺňa aj sestra, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom, študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a ktorá absolvovala denné štúdium v trvaní 18 mesiacov spĺňajúce štandardy vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností podľa prílohy č. 2, ktoré neboli predmetom rovnocennej odbornej prípravy sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.

Zápisom do registra sestier/pôrodných asistentiek sa nestávate členom komory. Členstvo v komore je dobrovoľné. V prípade záujmu o zápis do zoznamu členov - postup a podrobnosti v časti členstvo.