Informácie o projekte hodnotenia SV

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je financovaný zo zdrojov ES.

Projekt hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek

(údaje v texte nemusia byť aktuálne)

Povinnosť sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zakotvil zákon MZ SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ustanovení § 42 a § 80.

Zároveň tento zákon stanovil povinnosť príslušnej zdravotníckej stavovskej organizácii zhodnotiť sústavné vzdelávanie zdravotníckym pracovníkom, ktorých registruje a priebežne eviduje. Základný rámec pre hodnotenie sústavného vzdelávania bol ustanovený vo Vyhláške MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, v znení neskorších predpisov.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v súčasnosti registruje takmer 50 000 sestier a pôrodných asistentiek. Vzhľadom na finančnú, materiálnu a personálnu náročnosť hodnotenia sústavného vzdelávania komora vypracovala Projekt hodnotenia sústavného vzdelávania, ktorý predložila v rámci výzvy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov operačného programu Vzdelávanie 2.2 Podarilo sa jej získať finančnú pomoc z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, ktorá pokryla väčšiu časť nákladov spojených so zabezpečením procesu hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek v Slovenskej republike. Jednalo sa o dopytovo orientovaný projekt, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Cieľom tohto opatrenia bolo podporiť vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva, zavádzať inovácie a zvyšovanie kvality v systéme ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR vypracovala podrobnú smernicu (Smernica systému hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek) upravujúcu proces hodnotenia sústavného vzdelávania ako aj ďalších náležitosti, ktoré so sústavným vzdelávaním sestier a pôrodných asistentiek súvisia.

Základným cieľom projektu hodnotenia sústavného vzdelávania bolo:

  • čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zhodnotiť sústavné vzdelávanie sestrám a pôrodným asistentkám,
  • prostredníctvom elektronizácie procesov nastaviť systém, ktorý v budúcnosti nebude predpokladať manuálne zhodnocovanie,
  • zabezpečiť trvalú udržateľnosť nastaveného systému po skončení projektu,
  • rozvíjať schopnosti efektívneho využívania informačných technológií (elektronická evidencia vzdelávacích podujatí, možnosť elektronického prihlásenia sa na vzdelávacie podujatie, prístup k informáciám a pod.),
  • ďalej rozvíjať systém a pridávať ďalšie vzdelávacie aktivity, ktoré budú skvalitňovať a sprístupňovať sústavné vzdelávanie sestrám a pôrodným asistentkám (príprava odborných vzdelávacích aktivít, e-learningové programy...).

Postup pri realizácii projektu hodnotenia sústavného vzdelávania:

  • príprava smernice na hodnotenie sústavného vzdelávania v spolupráci s odborom vzdelávania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
  • vytvorenie regionálnych centier hodnotenia sústavného vzdelávania, personálne vybavenie jednotlivých centier,
  • nákup potrebného hardwérového a softvérového vybavenia,
  • vytvorenie špeciálneho softvéru, umožňujúceho prenos informácií a elektronizáciu systému,
  • zavedenie elektronickej evidencie účasti na vzdelávacích aktivitách a zasielanie elektronických potvrdení o účasti - odbúranie papierového hodnotenia sústavného vzdelávania na konci ďalšieho hodnotiaceho cyklu.

Úspešnosť a udržateľnosť projektu

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek získala nenávratný finančný príspevok vo výške 1 264 938,47 €. Celkové náklady sa predpokladali vo výške 1 331 514,18 €. Komora mala povinnosť spolufinancovať projekt hodnotenia sústavného vzdelávania vo výške 5%. Projekt trval 3 roky. Povinná udržateľnosť projektu bola stanovená na ďalších 5 rokov. Náklady s tým spojené komora hradila z vlastných zdrojov, rovnako ako aj financovanie hodnotenia sústavného vzdelávania v Bratislavskom samosprávnom kraji. Získané prostriedky komora využíva na hodnotenie sústavného vzdelávania, jeho podporu a ďalší rozvoj.

Každej sestre a pôrodnej asistentke registrovanej podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. bola v priebehu prvého polroka 2010 zaslaná informácia o spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania, o prístupových údajoch na portál a kontakt na príslušné regionálne centrum.

Pre účely hodnotenia sústavného vzdelávania bolo vytvorených 7 regionálnych centier v rámci vyšších územných celkov, a to v Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Keďže Bratislavský kraj nebol zahrnutý do pomoci zo štrukturálnych fondov, komora sa zaviazala, že hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek vykonávajúcich povolanie na území bratislavského kraja zabezpečí prostredníctvom kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom na Amurskej 71 v Bratislave.

Na čele každého regionálneho centra je vedúca regionálneho centra, ktorá je zodpovedná za proces hodnotenia v danom kraji, zároveň koordinuje činnosť hodnotiteľov. Hodnotenie sústavného vzdelávania fyzicky zabezpečujú tzv. hodnotitelia, ktorí pracujú v teréne podľa stanoveného časového harmonogramu. Hodnotitelia pri hodnotení sústavného vzdelávania sestrám a pôrodným asistentkám vo veľkej miere poskytujú veľa informácií súvisiacich s hodnotením sústavného vzdelávania, práce s elektronickým systémom, často krát im pomáhajú pri zadávaní vzdelávacích aktivít do elektronického systému – do portálu. Často odpovedajú na otázky týkajúce sa hodnotenia sústavného vzdelávania.

Na činnosť regionálnych centier a tiež na kvalitu a plynulosť hodnotenia sústavného vzdelávania dohliada špecialista pre hodnotenie sústavného vzdelávania.

Hodnotenie sústavného vzdelávania prebieha prostredníctvom portálu resp. elektronického systému. Základnou funkciou elektronického portálu je zabezpečovanie evidencie aktivít sústavného vzdelávania a účasti na týchto aktivitách a hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. Portál je nevyhnutným nástrojom hodnotenia sústavného vzdelávania.

Výsledky zhodnotených sestier a pôrodných asistentiek k 31. 03 .2013.

Ku dňu 31. 03. 2013 bolo reálne zhodnotených na celom území Slovenskej republiky spolu 23 608 sestier a pôrodných asistentiek (viď tabuľka). Hodnotenie prebiehalo v siedmich vyšších územných celkoch + v Bratislavskom kraji. Hodnotenie zabezpečovalo 20 hodnotiteľov v jednotlivých krajoch a vedúce Regionálnych centier pre hodnotenie sústavného vzdelávania.

Regionálne centrum

Reálny počet zhodnotených SaPA

do 31. 03. 2013

Trnava

1 126

Nitra

2 859

Trenčín

2 301

Žilina

3 673

Banská Bystrica

3 101

Prešov

2 872

Košice

3 706

Bratislava

3 970

Spolu

23 608