Smernica hodnotenia SV

logo eu logo
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je financovaný zo zdrojov ES.

Smernica hodnotenia sústavného vzdelávania vychádza z platnej legislatívy upravujúcej sústavné vzdelávanie a hodnotenie sústavného vzdelávania (zákon NR SR č. 578/2004, Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády SR č. 296/2010, Z. z. spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností a Vyhláška MZ SR č. 74/2019, Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Okrem príslušného legislatívneho rámca komora pri tvorbe smernice vychádzala z idey Projektu hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, a tiež z úloh vyplývajúcich komore pri jej realizácii.