Stručný prehľad základných pojmov a terminológie v procese hodnotenia sústavného vzdelávania

Stručný prehľad základných pojmov a terminológie v procese hodnotenia sústavného vzdelávania

 • Registrácia – zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „SKSaPA“) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie sestry a pôrodnej asistentky. Registračné číslo sa používa pri vzdelávacích aktivitách a pri každej komunikácii s komorou.
 • Členstvo v komore – je dobrovoľné. Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať sestra a pôrodná asistentka, ktorá požiada o zápis do zoznamu členov. Členstvo v komore nemá priamy súvis so sústavným vzdelávaním sestry/pôrodnej asistentky, avšak pri účasti na rôznych vzdelávacích aktivitách majú členky SKSaPA výhody, napr. v súvislosti s registračnými poplatkami za vzdelávacie aktivity.
 • Dočasné pozastavenie registrácie – má význam predovšetkým pre tých zdravotníckych pracovníkov, u ktorých je predpoklad, že nebudú určitý čas vykonávať zdravotnícke povolanie, ale plánujú sa v budúcnosti k výkonu odborných činnosti vrátiť. Príkladom môže byť materská, resp. rodičovská dovolenka. Ak sestre, ktorá chce požiadať o dočasné pozastavenie registrácie už uplynulo päťročné hodnotiace obdobie, je povinná uzavrieť si toto aktuálne hodnotiace obdobie účasťou na hodnotení sústavného vzdelávania. Dočasné pozastavenie registrácie je u nej akceptované odo dňa podania žiadosti.
 • Zrušenie registrácie – osoby, ktoré už nevykonávajú zdravotnícke povolanie a ani ho v budúcnosti neplánujú vykonávať napríklad z dôvodu, že sú na starobnom alebo invalidnom dôchodku, môžu požiadať o zrušenie registrácie. Zrušením registrácie zaniká aj členstvo v komore.
 • Obnovenie registrácie – po zániku dôvodov, ktoré u sestry/pôrodnej asistentky viedli k dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie, komora zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti o obnovenie registrácie opätovne zaregistruje. Obnovenie registrácie je vo vzťahu k sústavnému vzdelávaniu a hodnoteniu sústavného vzdelávania chápané ako opätovné registrovanie, na základe čoho sestra/pôrodná asistentka dňom obnovenia registrácie začína plynúť nové päťročné hodnotiace obdobie.
Celoživotné sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je považované za nástroj, ktorý umožňuje sestrám získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať tak na dynamické zmeny v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Sústavné vzdelávanie predstavuje jednu z foriem tzv. ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Ide o priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.
 • Hodnotiace obdobie – hodnotenie sústavného vzdelávania sa vykonáva v pravidelných päťročných cykloch počítaných odo dňa registrácie. Kritériom hodnotenia sústavného vzdelávania je dosiahnutie určitého počtu kreditov.
 • Kredit – jednotka určená na hodnotenie sústavného vzdelávania. Kredity sa prideľujú výlučne za odbornú časť aktivity, pričom do odbornej časti sa neráta registrácia účastníkov na aktivite sústavného vzdelávania, prestávky, prezentácia výrobkov farmaceutických a iných firiem.
 1. Pasívna účasť – za každých naplnených 60 minút preukázateľnej účasti na vzdelávacej aktivite prislúcha sestre/ pôrodnej asistentke 1 kredit, maximálne 8 kreditov za jeden kalendárny deň.
 2. Aktívna účasťza prednáškovú činnosť na neakreditovanej vzdelávacej aktivite:
  a.) v slovenskom jazyku autor 5 kreditov a najviac dvaja spoluautori po 3 kredity,
  b.) v slovenskom jazyku na celoslovenskej úrovni alebo medzinárodnej úrovni autor 10 kreditov a najviac dvaja spoluautori po 5 kreditov,
  c.) v cudzom jazyku autor 15 kreditov a najviac dvaja spoluautori po 10 kreditov.
 3. Aktívna účasť – poster s odbornou tematikou:
  a.) v slovenskom jazyku prezentovaný na vzdelávacej aktivite autor 10 kreditov a spoluautor 5 kreditov,
  b.) v cudzom jazyku prezentovaný na vzdelávacej aktivite autor 15 kreditov a spoluautor 10 kreditov.
Sestra/pôrodná asistentka je povinná za 5-ročné hodnotiace obdobie získať 50 kreditov.

Príklad: Pokiaľ sestra/ pôrodná asistentka vykonávala zdravotnícke povolanie na pozícii sestra/ pôrodná asistentka, musí získať 50 kreditov za absolvovanie aktivít sústavného vzdelávania - zvyšovanie odbornej spôsobilosti v odbore ošetrovateľstvo, špecializačné štúdium, certifikačná príprava, aktívna a pasívna účasť na vzdelávacích aktivitách, publikačná činnosť, e-learning, ...

Ak sestra/ pôrodná asistentka počas hodnoteného obdobia získa vyšší počet kreditov, možno do nasledujúceho hodnoteného obdobia preniesť najviac 20% z ustanoveného počtu kreditov.


Aktivita sústavného vzdelávania – jednorazová aktivita určená pre sestry/pôrodné asistentky na miestnej, okresnej, krajskej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni. Za aktivitu sústavného vzdelávania sa nepovažuje účasť zdravotníckeho pracovníka na podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov.

Potvrdenie o účasti na aktivite sústavného vzdelávania – účastník aktivity sústavného vzdelávania potvrdzuje svoju účasť na vzdelávacej aktivite vlastnoručným podpisom na prezenčnej listine. V prípade viacdennej vzdelávacej aktivity vlastnoručným podpisom v príslušný kalendárny deň. V prípade, že účastník nie je v prezenčnej listine podpísaný pre príslušný deň, neprislúchajú mu za daný kalendárny deň kredity za účasť na vzdelávacej aktivite. Potvrdenie o účasti na aktivite sústavného vzdelávania vydáva sestrám/pôrodným asistentkám zúčastneným na aktivite organizátor vzdelávacej aktivity, a to v deň aktivity po jej skončení. Potvrdenie o účasti musí obsahovať podpis organizátora modrým perom, pečiatku a identifikačný kód vzdelávacej aktivity.

Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania – protokol v PDF formáte, ktorý je dostupný na portáli SKSaPA a obsahuje dátum, kedy hodnotenie sústavného vzdelávania prebehlo, výsledok hodnotenia, počet získaných kreditov a informáciu, kedy začína nové hodnotiace obdobie. V prípade, že je výsledok nesplnil, protokol obsahuje dátum, dokedy je potrebné odstrániť zistené nedostatky.

Príslušná Vyhláška definuje iba dva výsledky hodnotenia sústavného vzdelávania (ďalej len „HSV“):

 1. SPLNIL – sestra/ pôrodná asistentka preukáže minimálne 50 kreditov pri HSV.
 2. NESPLNIL – sestra/ pôrodná asistentka nepreukáže 50 kreditov pri HSV. V tomto prípade ukladá Komora sestre/pôrodnej asistentke, aby najneskôr do 3 mesiacov od skončenia hodnotiaceho obdobia, odstránila zistené nedostatky podľa odporúčaní uvedených na protokole výsledku hodnotenia sústavného vzdelávania, odporúčaní hodnotiteľa alebo na základe konzultácie s vedúcou príslušného Regionálneho centra hodnotenia sústavného vzdelávania. Ak sestra/ pôrodná asistentka v stanovenej lehote neodstráni zistené nedostatky, Komora rozhodne o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania, ktoré bude zodpovedať chýbajúcemu počtu kreditov. V rozhodnutí o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania Komora určí rozsah, spôsob a lehotu na doplnenie vedomostí sústavného vzdelávania a zároveň začne správne konanie o uložení pokuty.

Obnovenie vedomostí a zručností – pri prerušení výkonu zdravotníckeho povolania je zamestnávateľ povinný kontrolovať odbornú spôsobilosť sestier a pôrodných asistentiek. V tomto prípade zamestnávateľ zabezpečuje obnovenie vedomostí a zručností sestre/pôrodnej asistentke, na ktorú sa prerušenie výkonu zdravotníckeho povolania vzťahuje. Obnovenie vedomostí a zručností na výkon príslušných pracovných činností trvá najmenej 480 hodín a uskutočňuje sa na príslušnom pracovisku zamestnávateľa pod vedením povereného zdravotníckeho pracovníka. O obnovení vedomostí a zručností sa vyhotoví záznam o preškolení. Na základe takéhoto záznamu zamestnávateľ vydá sestre/PA Potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností zdravotníckeho pracovníka v príslušnom zdravotníckom povolaní. Zamestnávateľ je povinný potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností zaslať Komore.

Prihlasovanie sestier a pôrodných asistentiek na hodnotenie sústavného vzdelávania – sestra/pôrodná asistentka sa prihlasuje na hodnotenie sústavného vzdelávania podľa zverejnenej aktuálnej ponuky termínov (zúčastňuje sa hodnotenia osobne) na portáli SK SaPA, kde jej to najviac vyhovuje alebo cez portál zasiela žiadosť o hodnotenie SV elektronicky. Pri elektronickom hodnotení (nezúčastňuje sa hodnotenia osobne) musí mať sestra vyplnené všetky údaje týkajúce sa výkonu povolania resp. jeho nevykonávania v rámci oznamovacej povinnosti zdravotného pracovníka, zaplatený poplatok za HSV, zadané všetky aktivity, ktorých sa v rámci HO zúčastnila a vyplnené kontaktné údaje.

  Strata prihlasovacích údajov – pri strate prihlasovacích údajov na portál Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek kontaktuje sestra pracovníkov SK SaPA telefonicky resp. mailom.

  Predkladané potvrdenia pri hodnotení sústavného vzdelávania - osobne

  • potvrdenia o účasti na aktivitách sústavného vzdelávania až do dňa hodnotenia sústavného vzdelávania – originál,
  • diplom o zvyšovaní odbornej spôsobilosti v odbore ošetrovateľstvo alebo pôrodná asistencia, diplom o špecializácii a certifikačnej príprave ak ukončenie štúdia bolo realizované v rámci 5 ročného obdobia. Ak štúdium prebieha, avšak je ukončený rok alebo dva roky napr. v bakalárskom štúdiu ošetrovateľstva v rámci 5 ročného obdobia, je potrebné priniesť potvrdenie o ukončení prvého ročníka alebo druhého ročníka zo študijného oddelenia. (na matrike, alebo notársky overenú fotokópiu diplomu Bc., Mgr., špecializácia, certifikát, pokiaľ nebola dokladovaná v SK SaPA)
  • potvrdenie o zaplatení poplatku 10 € za hodnotenie sústavného vzdelávania
  • potvrdenie od zamestnávateľa o dĺžke výkonu povolania sestra/ pôrodná asistentka v hodnotiacom období (ak mala sestra/pôrodná asistentka viacerých zamestnávateľov počas päťročného hodnotiaceho obdobia, potvrdenie o výkone povolania od každého z nich) - len v prípade ak si sestra/ pôrodná asistentka nesplnila oznamovaciu povinnosť
  • príslušné potvrdenie o tom, že sestra/pôrodná asistentka zdravotnícke povolanie nevykonávala (materská, resp. rodičovská dovolenka, nezamestnaná...) - len v prípade ak si sestra/ pôrodná asistentka nesplnila oznamovaciu povinnosť

  Predkladané potvrdenia pri hodnotení sústavného vzdelávania - elektronicky: Žiadosť o elektronické hodnotenie na portáli – v tabuľke je uvedená informácia o tom, že na hodnotenie sa môžete prihlásiť elektronicky len v tom prípade, ak sestra má aktualizované všetky údaje v registri, a to vyplnením údajov cez portál, v časti profil: kontaktné údaje: telefónne číslo + emailová adresa, pracovisko = musí byť vyplnené v portáli celé päťročné hodnotiace obdobie, v prípade prerušeného výkonu povolania – zadané údaje a priložené potvrdenie v rámci oznamovacej povinnosti a zadané všetky aktivity, ktoré neboli zaradené do databázy aktivít sústavného vzdelávania v portáli SK SaPA, na základe potvrdenia o účasti, vydané organizátorom.