Postup pri registrácii

Postup pri registrácii sestry/pôrodnej asistentky, ktorá žiada o zápis do registra prvýkrát podľa súčasne platného zákona č. 578/2004 Z. z.:


V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z., § 63, ods. 1 komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii.

1. Vyplniť tlačivo: Oznamenie postupu pri registracii

2. K oznámeniu je potrebné priložiť: Potvrdenie súčasného zamestnávateľa o praxi zamestnanca

3. K oznámeniu je potrebné priložiť: overené kópie dokladov o dosiahnutej odbornej spôsobilosti (maturitné vysvedčenie, alebo diplom VOV v odbore sestra/ PA, alebo diplom v odbore ošetrovateľstvo/ PA (Bc.); overené kópie dokladov o ďalšom vzdelávaní (diplom o ukončení špecializačného štúdia; certifikát o ukončení certifikačnej prípravy v povolaní sestra/PA; diplom v odbore ošetrovateľstvo/ PA - Mgr./PhDr., PhD.) Poznámka: „Nezasielajte dodatky k diplomu, vysvedčenia o absolventskej alebo štátnej skúške, vysvedčenia v odbore „zdravotnícky asistent“.

4. K oznámeniu je potrebné priložiť: kópiu potvrdenia o úhrade registračného poplatku (registračný poplatok vo výške 13,00€ uhraďte na číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s., VS: 5782004)


Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sestra, alebo pôrodná asistentka, je povinný v súlade s § 63, ods. 10), oznámiť údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.
Oznámenie spolu s prílohami zaslať na adresu:
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
Amurská 71
821 06 Bratislava

Overenou kópiou sa rozumie osvedčenie dokladov a podpisov na listinách vykonané notárskym úradom alebo matričným úradom podľa zákona č. 323/1992 Z. z. alebo zákona č. 599/2001 Z. z. Všetky dokumenty predkladané ako prílohy v inom ako slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Deň zápisu do registra sestier alebo pôrodných asistentiek je dňom, kedy sa sestre a pôrodnej asistentke začína päťročné hodnotiace obdobie pre potreby sústavného vzdelávania.


Upozornenie: praktické sestry / zdravotnícki asistenti nemôžu byť registrovaní v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek.

Registrujú sa v Slovenskej komore medicínsko technických pracovníkov