Postup pri vydávaní licencií

V súlade s ustanovením § 68, ods. 1, zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a o stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení (ďalej len „Zákon“) vydáva Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „Komora“) licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní sestra a v povolaní pôrodná asistentka:

Podľa § 69 Komora vydá licenciu sestre a pôrodnej asistentke, ak je:
a) spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu;
b) zdravotne spôsobilá;
c) odborne spôsobilá;
d) bezúhonná;
e) zapísaná v registri sestier, alebo pôrodných asistentiek.

Typy licencií:

a) licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní sestra/ pôrodná asistentka; (vzor žiadosti)

Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 66 €

  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
  • variabilný symbol: 5555
  • špecifický symbol: registračné číslo

b) licencia na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní sestra/pôrodná asistentka; (vzor žiadosti)

Poplatok za vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 33 €

  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
  • variabilný symbol: 55551
  • špecifický symbol: registračné číslo

c) licencia na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní sestra/pôrodná asistentka; (vzor žiadosti)

Poplatok za vydanie licencie na výkon odborného zástupcu v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 66 €

  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
  • variabilný symbol: 55552
  • špecifický symbol: registračné číslo