Práva a povinnosti člena

Každý člen komory dostane po zápise do zoznamu členov preukaz. Čestný člen dostane členský preukaz čestného člena. Preukaz je majetkom člena komory, člen komory zodpovedá za jeho prípadné zneužitie.

Člen komory má právo:

a) voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,

b) využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

c) využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

d) zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,

e) na potvrdenie o zápise do registra a na potvrdenie o zápise do zoznamu členov,

f) požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory, v súlade s vnútornými predpismi komory

g) požiadať o vydanie „Stanoviska a vyjadrenia k etickej spôsobilosti na výkon povolania sestry a pôrodnej asistentky“ podľa podmienok stanovených Radou komory,

h) zúčastňovať sa na aktivitách podporujúcich činnosť, ciele, úlohy komory,

i) dávať podnety a návrhy orgánom komory súvisiace s výkonom povolania,

j) vyjadrovať a navrhovať námety pre rozhodovanie orgánov a všetkých zhromaždení členov komory,

k) prostredníctvom regionálnej komory má člen právo na poskytnutie všetkých vnútorných predpisov komory a periodických správ o aktivitách komory aj na regionálnej úrovni,

l) zúčastňovať alebo podieľať sa na vzdelávacích, sociálnych a kultúrnych akti¬vitách organizovaných komorou pre svojich členov,

m) upozorňovať orgány komory a orgány regionálnej komory na nedostatky v ich čin¬nosti a navrhovať opatrenia na ich odstránenie,

o) podieľať sa na tvorbe a obsahu tlačovín komory, inzerovať v nich,

p) navrhovať alebo obdržať za stanovených podmienok ocenenie Bieleho srdca,

r) byť členom dvoch odborných sekcií.

Člen komory je povinný:

a) vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, ktorý je uvedený v prílohe č. 4 zákona,

b) spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť,

c) oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,

d) plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,

e) oznamovať zmeny údajov, ktoré sa dotýkajú jeho osoby alebo výkonu zdravotníckeho povolania,

f) bez zbytočného odkladu oznámiť údaje na zápis do registra a priebežne ich dopĺňať (§ 64 zákona),

g) riadne a včas platiť určené príspevky, .

h) podporovať ošetrovateľskú profesiu a pôrodnú asistenciu,

i) starať sa o zvyšovanie odbornej spôsobilosti a poskytovať starostlivosť formou ošetrovateľského procesu. Sestra a pôrodná asistentka sú povinné sústavne sa vzdelávať v súlade so zákonom a osobitným predpisom.

j) do 30 dní splniť oznamovaciu povinnosť týkajúcu sa všetkých ko¬morou evidovaných skutočností, bezodkladne oznamovať zmeny údajov týkajúcich sa osoby alebo výkonu povolania sestry a povolania pôrodnej asistentky,

k) rešpektovať stanoviská Snemu komory a ďalších orgánov komory a plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore a v orgánoch komory, plniť uznesenia orgánov komory.

l) oznámiť stratu, poškodenie alebo zneužitie členského preukazu a súčasne požiadať o vydanie nového členského preukazu.

  • V prípade, ak si člen neplní povinnosť riadne a včas platiť členské príspevky, práva člena uvedené v čl. 7 ods. 2 písm. a), b), f), g), o) mu budú obmedzené v plnom rozsahu.
  • V prípade, ak si člen neplní povinnosť riadne a včas platiť členské príspevky, práva člena uvedené v čl. 7 ods. 2 písm. b), c), d) mu budú čiastočne obmedzené.

Včas a riadne platiť členské príspevky znamená platiť členské príspevky v plnej výške vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka.