Príslušnosť k RK

Člen komory je zaradený do regionálnej komory podľa miesta výkonu povolania.

Zmena príslušnosti k regionálnej komore

Každá sestra/pôrodná asistentka je povinná bez zbytočného odkladu písomne hlásiť zmeny údajov vedených v registri.
Pri nahlásení zmeny miesta výkonu povolania komora zaradí člena do regionálnej komory podľa nového miesta výkonu povolania.

Na stiahnutie:
Oznámenie zmeny údajov do registra.doc

Možnosť výberu príslušnosti k regionálnej komore

Rada komory môže na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena rozhodnúť o jeho zaradení do inej regionálnej komory ako podľa miesta výkonu povolania.