Vydanie potvrdenia o registrácii do zahraničia

Za konanie o žiadosti o vydanie potvrdenia do iných krajín, ako krajín európskej únie, ktoré sa netýka etickej spôsobilosti napr. potvrdenie o platnosti/ neplatnosti registrácie a iné, je stanovený poplatok vo výške 35€.

číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)
variabilný symbol: 43331
špecifický symbol: vaše registračné číslo

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Mitošinková
Mobil: +421 917 793 353 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: mitosinkova@sksapa.sk