Zákon č. 578/2004 Z.z.

Zápis do registra podľa zákona č. 578/2004 Z. z. pre sestry a pôrodné asistentky registrované podľa zákona č. 311/2002 Z. z.

Na základe zákona NR SR č. 578/2004 Z. z., § 63 bola všetkým zdravotníckym pracovníkom zapísaným v registri uložená povinnosť oznámiť údaje v zmysle tohto zákona. Oznámenie údajov podľa zákona č. 578/2004 Z. z. znamená:

1. Vyplnenie a zaslanie tlačiva oznámenia

Na stiahnutie:
Oznamenie_postupu_pri_registracii

2. K tlačivu oznámenia sestra/pôrodná asistentka, ktorá už má podľa zákona č. 578/2004 Z.z. vydané potvrdenie o zápise, prikladá iba doklad o odbornej spôsobilosti, ktorý v čase zápisu priložený nebol (napr. diplom o špecializácii). To znamená, že nie je potrebné prikladať prílohy, ktoré sú na tlačive oznámenia na druhej strane vymenované, ak ste ich zaslali pri prvej registrácii.

Oznámenie spolu s prílohami zaslať na adresu:
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
Amurská 71
821 06 Bratislava

Na sestry a pôrodné asistentky už zapísané do registra sa nevzťahuje povinnosť zaplatiť registračný poplatok podľa uvedeného zákona a predložiť doklady, ak ich už predložili podľa doterajších predpisov (zákon č. 311/2002 Z. z.) a zodpovedajú požadovaným údajom.

Deň zápisu do registra podľa tohto zákona je dňom, kedy sa sestre a pôrodnej asistentke začína päťročné hodnotiace obdobie pre potreby sústavného vzdelávania.