Zmeny údajov v registri

Podľa § 80 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. je zdravotnícky pracovník povinný oznámiť údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov (§ 63 ods. 2). Zmenu údajov je potrebné zasielať do kancelárie komory a uviesť len konkrétnu zmenu (napr. zmena mena, bydliska, pracoviska, odchod dôchodku a i.).

Na stiahnutie:

Oznámenie zmeny údajov do registra.doc

Ak u sestry/pôrodnej asistentky nastali zmeny v priezvisku, bydlisku, pracovisku alebo nadobudla doklad o odbornej spôsobilosti, oznámi túto skutočnosť na priloženom tlačive oznámenie o zmenách a zašle na adresu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, kde jej bude vyznačená zmena v registri.

Komora nezasiela písomné oznámenie o vyznačení zmeny v registri.