Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

 • Žiadame vládu SR a MZ SR realizovať kroky a opatrenia, ktoré udržia sestry v systéme a zvýšia záujem o povolanie sestry.
 • Žiadame MZ SR o predloženie návrhov, ako riešiť nedostatok pôrodných asistentiek, najmä v gynekologických ambulanciách, napr. zvýšením počtu vzdelávacích inštitúcií s možnosťou štúdia v odbore pôrodná asistencia - 80 absolventiek ročne je pre SR nepostačujúce.
 • Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na vedúcu odboru a vyradením vedúcich sestier z riadenia ošetrovateľstva dochádza pomaly, ale isto k degradácii vedúcich pracovníkov v ošetrovateľstve ako aj samotného odboru ošetrovateľstva. Zmeny zriaďovacích listín spôsobili zásadné rozdiely pri riadení ošetrovateľstva v štátnych a súkromných nemocniciach. Dochádza k porušovaniu Mníchovskej deklarácie, ktorou sa ministri zdravotníctva zaviazali zabezpečiť zastúpenie sestier na všetkých stupňoch riadenia v zdravotníctve. V znení zákona riadiť a organizovať ošetrovateľskú prax môže len sestra.
 • Zásadne nesúhlasíme s premenovaním zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru a s rozširovaním ďalších kompetencií zdravotníckeho asistenta do súčasne platnej vyhlášky č. 321/2005 Z. z.. Doterajšie zmeny priniesli do praxe chaos, neporiadok, veľa otázok laickej aj odbornej verejnosti, ohrozujú bezpečnosť pacienta a sú v rozpore s legislatívou Európskej únie.
 • Žiadame vládu SR a MZ SR o rešpektovanie odporúčaní Európskej federácie sestier na štvorstupňové ošetrovateľstvo, kde prvým stupňom je zdravotnícky asistent. Žiadame, aby toto povolanie bolo pripravované pre základnú ošetrovateľskú starostlivosť a nepreberalo kompetencie povolania sestra.
 • Žiadame MZ SR, aby sa pri koncipovaní minimálnych personálnych normatívov nezamieňalo samostatné povolanie sestra za „praktickú sestru“ a akceptovali sa požiadavky praxe.
 • Žiadame MZ SR o podporu a riešenie financovania ošetrovateľskej starostlivosti v ZSS v spolupráci s MPSVaR tak, aby jej úhradou nedochádzalo ku kráteniu zdrojov na prevádzku zariadenia.
 • Legislatívne doriešiť otázku telefonickej ordinácie lekára v zariadeniach, kde nie je prítomný lekár (ADOS, DOS, ZSS) z dôvodu právnej ochrany sestier a zabezpečenia komplexnej starostlivosti o pacienta.
 • Žiadame MZ SR prehodnotiť sústavu a obsah špecializačných a certifikačných študijných programov v zmysle ich zjednodušenia a tým širšej uplatniteľnosti absolventov v praxi.
 • Zintenzívniť spoluprácu odboru ošetrovateľstva MZ SR s manažérmi ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Žiadame MZ SR o doriešenie odbornej spôsobilosti u manažérov ošetrovateľskej starostlivosti, ktorí nespĺňajú požiadavky na riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe.
 • Žiadame o rozšírenie minimálnej siete zdravotníckych zariadení poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť (ADOS, DOS). V domoch ošetrovateľskej starostlivosti žiadame nie iba navýšiť počet ošetrovateľských lôžok, ale riešiť aj limitáciu pobytu pacienta. V porovnaní s Nemeckom, ktoré má 13 596 ošetrovateľských domov a priemernú dĺžku pobytu pacienta 2,44 roka, je hanbou pre Slovensko mať limit 210 lôžok a 30 dní na pobyt pacienta.
 • V období do legislatívneho vyriešenia povolania praktická sestra žiadame MZ SR zabezpečiť označenie jednotlivých zdravotníckych pracovníkov v zmysle odlíšenia sestier od praktických sestier, aj z dôvodu lepšej orientácie pacienta.
 • Žiadame do zákona č. 578/2004 Z. z. doplniť odmeňovanie pôrodných asistentiek s magisterským stupňom vzdelania v odbore pôrodná asistencia, rovnako ako u sestier. Tieto pôrodné asistentky dnes už v praxi existujú.
 • Žiadame, aby hlavnému odborníkovi a krajským odborníkom v ošetrovateľstve, ako aj nezávislým odborníkom v ošetrovateľstve bolo umožnené spolupracovať na legislatívnych normách, ktoré sa dotýkajú ošetrovateľstva a tak mohli participovať na určovaní vývoja odboru ošetrovateľstva.
 • Účastníci konferencie, ktorých sa zúčastnilo 190, sa stotožňujú s SK SaPA v jej stanoviskách, ktoré sa dotýkajú riešenia nedostatku sestier a pôsobenia praktických sestier v systéme.


V Demänovskej doline, dňa 28. 9.2018

Na vedomie:
Ministerka zdravotníctva SR, doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA
Štátny tajomník MZ SR, MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA
Generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR, MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH
Riaditeľka Odboru ošetrovateľstva MZ SR, PhDr. Darina Dányiová, dipl. s.
Riaditeľka Odboru zdravotníckeho vzdelávania, doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
Hlavná odborníčka MZ SR pre odbor Ošetrovateľstvo, PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl.s.
Prezidentka SK SaPA, Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a

Ďalšie články v sekcii

ITAPA Health & Care 2023

ITAPA Health & Care 2023

Pridané dňa: 06.02.2023

Konferencie zameranej na inovácie v zdravotníctve ITAPA Health & Care 2023, ktorá sa bude konať 15. a 16. marca 2023 v Hoteli Impozant v Martine.

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.